Perussuomalaiset

Mikko Hamunen

Feminismi luo epätasa-arvoa, syrjintää ja tuo luolamiehiä

Onko valkoinen heteromies epätasa-arvoinen naiseen nähden? On – ainakin Epäneutraali sukupuoli -kirjan mukaan.

Miesten naisistuminen avaa markkinaraon uusille luolamiehille – siinäkö selitys maahantulorajoitusten puuttumiseen? Suomen Perusta -ajatuspajan kustantama teos Epänormaali sukupuolikirja sysää feministeille vastuuta lisäksi valikoivasta tasa-arvosta, miehiä syrjivistä rakenteista ja käytännöistä. Kirja osoittaa, että feminismi Suomessa on vain naisintressien edistämistä, ja feministien ajama tasa-arvopolitiikka on itsessään yhteiskunnan epätasa-arvoisin elämänalue. On aika saada myös miehet tasa-arvon piiriin.

Kirja on karua luettavaa tasa-arvotilanteesta Suomessa. Tutkija Simo Grönroosin toimittama kirja on tymäkkä annos miesasiaa myös naisten kirjoittamana. Seitsemän kirjoittajaa tarkastelee monipuolisesti mm. feminismiä, tasa-arvoa, rakkautta, huoltajuutta, biologiaa, sukupuolia, avioliittoa ja gender-ideologiaa. Se on kauan kaivattu faktapläjäys feministien hallitseman keskustelukuplan vastapainoksi.

Naistutkimus miesvastaista propagandaa

”Mikä naistutkimuksessa on vikana” -osuuden kirjoittanut Henry Laasanen on havainnut angloamerikkalaisissa keskusteluissa naistutkimusta (nykyään sukupuolentutkimusta) pidettävän kalliina ajanhukkana. Suomessa asia on hänen mukaansa kuitenkin päinvastoin. -Valtiofeministit ovat naisittaneet valtionhallinnon lukemattomilla tasa-arvonaisilla virkoihin, joihin pätevöityy lukemalla sukupuolentutkimusta. Se tuottaa työntekijöitä feministisiin suojatyöpaikkoihin koulutuksella, jolla tuskin pääsisi töihin yksityiselle sektorille. Laasasen mukaan naistutkimuksen perusoppikirjoista käy ilmi, että lähestymistapa tieteeseen ei ole lähelläkään neutraalia. Naistutkimuksen tuottama epätasapuolinen tieto leviää politiikan eri alueille, kuten tasa-arvo-, sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan.

Luolamiesten paluu

Tiedetoimittaja Marko Hamilon osuudessa ”Sukupuolieroista sukupuolirooleihin – mitä biologian kiistämisestä seuraa” käsitellään miesten ja naisten, arvoliberaalien ja -konservatiivien välistä kulttuurisotaa ja ohipuhumista – miksi toisen mielestä sukupuolierot johtuvat vain kasvatuksesta.

Hamilon mukaan konservatiivi ei halua korjata sitä, mikä ei ole rikki. Jos se on rikki, korjataan sillä, mikä on ennenkin toiminut. -Liberaali ei välttämättä tiedä, että hänen esittämänsä ajatus on jo aiemmin huonoksi havaittu, ja siksi se ei konservatiivia innosta.

Miesten ja naisten eroista kirjoittaessaan Hamilo on huolissaan siitä, että sukupuoliroolien murtajina ihannoidaan niitä, jotka ovat omaksuneet vastakkaiselle sukupuolelle ominaisia paheita. -Näistä pissiksistä tuskin kukaan luo mitään uraa, poikkeuksena ehkä muutama huomiotaloutta hyödyntävä rahastaja.

Parinmuodostuksessa Hamilo näkee paluun vanhaan: epämaskuliiniset miehet eivät käytännössä kelpaa edes feministeille, vaikka teoriassa asian pitäisi olla toisin päin.

-Useimmilla naisilla on luontainen halu maskuliinisiin miehiin. Vastaavasti useimmat miehet haluavat kumppanikseen feminiinisiä piirteitä omaavan naisen; mutta koska sukupuoliroolit eivät enää ohjaa näitä luontaisia taipumuksia sivistyneisiin uomiinsa, tyylikkään, mutta ehdottomasti maskuliinisen herrasmiehen sijaan pehmomiehiin kyllästyneet naiset haluavat nyt brutaalin luolamihen, Hamilo kirjoittaa.

-Jos naisellisuuden ihannetta ennen sukupuoliroolien kyseenalaistamisen aikaa edusti uhrivalmis lotta, nyt feminiinisyyden ikoni on yliseksualisoitu bimbo. On vaikea ymmärtää, miksi edes liberaali näkisi tässä jotain edistystä.

Maahanmuuttokaaoksen taustoja miettivä lukija jää kaipaamaan tutkimusta, kuinka paljon ”luolamiehen kaipuu” on vaikuttanut siihen, että Suomen rajat ovat edelleenkin auki kaikkien kulkea.

Tasa-arvo vain naisille

Yhteiskuntatieteilijä Henry Laasanen pitää tasa-arvopolitiikkaa paradoksaalisena: suurin osa ongelmista näyttää olevan miehillä, mutta lähes kaikki tasa-arvoresurssit on suunnattu naisten auttamiseksi.

Laasasen havaintojen mukaan miesten pahimmasta tasa-arvo-ongelmasta ei ole edes tietoa, koska miesten asiaa ei ole tutkittu. Naisten murheille sen sijaan löytyy ymmärtäjiä, sillä Suomessa on peräti viisi naistutkimuksen laitosta. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön 15 työntekijästä kaikki ovat naisia.

Tasa-arvolla huijataan ihmisiä

Tasa-arvo kelpaa kaikille ja kaikki ovat toimivinaan sen eteen. Todellisuudessa toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Vähän samalla tavalla kuin on olemassa ”parempaa väkivaltaa”; kansallismielistä mielenosoittajaa saa heitellä esineillä ja solvata poliisin puuttumatta asiaan, jos lakia rikkoo punaviherkriminaali.

Samalla tavalla kuin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kohta ”kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi” jätti orjat huomiotta, sortaa feministien tasa-arvo valkoisia heteromiehiä. Laasasen mukaan tasa-arvo ei ole hyvän synonyymi. Esimerkiksi poika voi leikkiä hameilla ja huulipunalla suojatussa päiväkotiympäristössä, mutta oikeassa elämässä naisen rooli ei ole realistinen vaihtoehto miehelle.

Epädemokraattinen tasa-arvopolitiikka

Suomessa tasa-arvopolitiikka ei ole syntynyt demokraattisen prosessin lopputuloksena, jossa puolueet toimisivat moottoreina (Malmi 2009), vaan se on naisjärjestöjen, naistutkimuksen ja kansainvälisten organisaatioiden käsialaa. Epädemokraattisen prosessin pyörteissä miesnäkökulma katosi kokonaan, ja miehelle jäi vain maksajan ja päähän potkitun urpon osa.

Uhriutumalla avustuksia

Organisaatioiden pyörittäminen vaatii varoja, ja korkeapalkkaiset tutkijat, suunnittelijat ja koordinaattorit tulevatkin hyvin toimeen tasa-arvoa puolustavissa järjestöissä. Rahavirtojen jatkuva kymi turvataan uhriutumalla. Hyvä esimerkki naisista uhrina on kanadalainen tutkimus (Boysen 1992), jossa naisiin viitattiin uhreina 35 kertaa yhtä miesuhriviittausta kohden, vaikka miehet olivat uhreja kolme kertaa todennäköisemmin.

Uhriutuminen ja siitä saatavat hyödyt selittänevät myös Erkki Lampenin Mies vailla tasa-arvoa (2007) -kirjan saaman ivallisen vastaanoton. -Syrjitystä asemastaan vakuuttuneet naiset eivät halua luovuttaa tuumaakaan uhriudestaan miehille, edes syrjäytyneimmille.

Naisten pitämä metakka alistamisesta auttaa feministejä edistämään naisten kannalta suosiollista lainsäädäntöä ja kohtelua virkamiehiltä. Feministit ovat taitavasti onnistuneet kietomaan väitteellä ”naisiin kohdistuva väkivalta” sormiensa ympärille sekä konservatiiviset herrasmiehet, että feminismiä kannattavat miehet – samalla se on tasa-arvon tappio.

Huoltajuuskiistoissa räikeää syrjintää

Kirjan tunteita herättävin osio on kansanedustaja Juho Eerolan kirjoitus ”Miesten asema huoltajuuskiistoissa”. Vuosittain noin 30 000 suomalaislasta kokee vanhempiensa eron, ja heistä lähes 2/3 menettää eron yhteydessä toisen vanhemmistaan – yleensä isänsä. Samalla katkeaa yhteys vanhemman koko sukuun. Surullista.

Eerolan havaintojen mukaan oikeus on tukenut huoltajuuskiistoissa yli 70 prosentissa tapauksissa naisen hakemusta. -Jos joku etninen ryhmä, kieli- tai seksuaalivähemmistö jäisi aina toiseksi yhtä usein kuin heteromies huoltajuuskiistoissa, tutkittaisiin asiaa jo syrjintänä.

Vieraannuttaminen sallittua

Ikävin huoltajuusriitoihin liittyvä ongelma lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan. Sen voi nykytilanteessa tehdä kenenkään siihen puuttumatta. Voi vain kuvitella mitä se merkitsee lapsen kehityksen kannalta.

Eerolan mukaan lapsen oikeuksien ja tasapainoisen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsella säilyy säännöllinen ja hyvä suhde myös siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu. Tarvitaan siis järjestelmä, jolla lapsen etu toteutuu myös erotilanteessa.

Sukupuolikiintiöt jopa haitallisia

Tarvitaanko sukupuolikiintiöitä -osuuden kirjaan kirjoittanut Tiina Ahva näkee kiintiöinnissä paljon ongelmia: epätasa-arvo lisääntyy ja luottamus naisten kompetenssiin laskee – ”ei kukaan pätevä nainen halua olla kiintiönainen”.

Ahva ihmetteleekin, kuinka sukupuolikiintiöitä ajavat henkilöt pyrkivät kaikilla muilla yhteiskunnan osa-alueilla vähentämään sukupuolen merkitystä. -Samat tahot haaveilevat sukupuolineutraalista yhteiskunnasta ja toisaalla asettaisivat naiskiintiöitä yhtiöiden hallituksiin. Sukupuolella näyttääkin olevan väliä lähinnä silloin, kun se tukee jotain ennalta asetettua poliittista tavoitetta, Ahva kirjoittaa.

Ahvan mielestä ongelmat ratkeavat vasta, kun naisten pätevyyttä ja osaamista arvioidaan samalla objektiivisella asteikolla miesten kanssa, eikä sukupuoli vaikuta tehtäviin valitsemiseen.

Monipuolisia kirjoituksia

Kirjan 150 sivuun oli saatu mahdutettua bloggaaja Mustan Orkidean kirjoitus ”Sukupuoli, identiteetti ja vaarallinen gender-ideologia”. Artikkelissa käydään monipuolisesti läpi sukupuoleen liittyviä poikkeavuuksia ja niitä koskevia väärinkäsityksiä.

Esseisti ja kirjailija Timo Hännikäinen puolestaan käsittelee ”Rakkaudesta, sukupuolirooleista ja avioliitosta” -kirjoituksessaan sitä, mitä vaikutuksia perinteisten sukupuoliroolien merkityksen heikkenemisellä on ollut ja miten roolien vahvistuminen voisi hyödyttää yksilöitä ja yhteiskuntaa.

”Aito avioliitto vastaan sukupuolineutraali avioliittolaki” -kirjoitus valaisee mitä eduskunnassa oikeasti lain käsittelyn aikaan tapahtui. Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Jukka Rahkonen käy kirjoituksessaan läpi sen, miten kansalaisaloite sukupuolineutraalista avioliittolaista ajettiin eduskunnassa läpi ja pohtii sitä, mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia lailla on.

Kirjan teemoista on luvassa keskustelutilaisuus Tampereella tiistaina 22.11. klo 18-20 osoitteessa Hämeenkatu 9 A 10 B. Kirjaa on esittelemässä Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja miesten tasa-arvokysymyksistä alustaa miesaktivisti Henry Laasanen. Kirjoja on jaossa ainakin ensimmäisille paikalle ehtiville.

Epäneutraali sukupuolikirja käsittelee jo nimensä mukaisesti tasa-arvoa ja feminismiä vähemmän neutraalisti. Sen sisältö on tähän mennessä herättänyt sekä ihastusta, että vihastusta. Luvassa on mielenkiintoinen kulttuuritapahtuma.

Järjestäjinä Suomen Perusta-ajatuspaja, Pirkanmaan Perussuomalaiset Nuoret ja Tampereen Perussuomalaiset. Tilaisuudessa on glögitarjoilu – tervetuloa mukaan!

https://www.perussuomalaiset.fi/tapahtumat/epaneutraalia-sukupuolikeskustelua-tampereella/

https://www.suomenuutiset.fi/tuumaustunnilla-torstaina-epaneutraalin-sukupuolikirjan-julkistus/

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


6 kommenttia
Vaimosensuuri
#1

Luolien ja sukupuolen mahollisuudet hyödynettävä. Muuten mentävä eteenpäin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Matut vievät ja feministi vikisee
Hämmentynyt
#2

Feministit haluavat kieltää miesmäisen käytöksen, mutta eivät pidä työnsä jäljistä joten sadomasokistifeministi haluaa lopullisen ratkaisun valkoiselle heteromiehelle joka ei ole tarpeeksi feminiini.
Lopullinen ratkaisu on lauma raakoja muslimiuroksia jotka saavat feministissä aikaan jännää värinää kurmottaessaan valkoisia heteromiehiä ennenkuin juoksevat feministin perässä puskaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Merkillistä on tuo feministien suora tapa vihata työssäkäyvää velvollisuutensa hoitavaa, perheelleen leipää tuovaa, naistansa arvostavaa ja tätä kohtaan tasa-arvoisesti, uskollisesti, ja kohteliaasti käyttäytyvää, perhettään ja maataan puolustavaa ihan tavallista luotettavaa Suomalaista miestä.

Minkälainen miehen pitäisi olla jos tuollainen ei kelpaa?

Onko feministin ihanne karvainen, kukasta kukkaan liihotteleva voimakkaasti dödöiltä lemuava kultadubleisiin ja sormustimiin kääriytynyt, epäluotettava, vaimolleen vaarallinen maastaan paennut ja sinne perheensä jättänyt naisen alistaja eli kaikessa SUOMALAISEN miehen täysi vastakohta?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

Muistaakseni tutustuin ensimmäisen kerran naistutkimukseen Tampereen yliopistolla joskus 1970-80 lukujen vaihteessa. Muiden ”tiedostavien” opiskelijoiden tavoin myös naistutkijat olivat hyvin ärhäköitä asiassaan. Alan kasvua voisi verrata suloisen kissanpennun muuttumisesta raivoisaksi leijonaperheeksi. Aluksi naistutkimukseen suhtauduttiin harmittomana höpsötyksenä, mutta nyt siihen ei kukaan uskalla koskea pitkällä kepilläkään – paitsi jotkut itsetuhoiset yksilöt.

Tilanne ei ole terve. Hyödylliset tutkimushankkeet kituvat rahanpuutteessa, mutta hyväsiskoverkostot pitävät huolen, että omiin hankkeisiin riittää rahaa. Eikä siinä vielä kaikki. Samaisen porukan vaikutus näkyy jopa lainsäädännössä ja puoluepolitiikassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Greatman
#4

Trump alottanu loistavasti. Tyynenmeren vapaakauppa väärä merkitys kahden välisen sijaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Iloinen
#6

Muistan kuinka Ronald Reaganin noustua valtaan hänet lytättiin joka suunnalta. No, sainpahan tilaisuuden muistutella yhtä jos toista heidän sanomisistaan. Uskon, että Trump tulee olemaan yksi suurista. Hänellä on valtava tehtävä harsia kokoon sellainen hallintokoneisto, joka koostuisi poliittisten siipeilijöiden sijaan pääosin asiantuntijoista. Jo nyt hänen valintansa ulko-, energia- ja ympäristöpolitiikan johtoon lupaavat isoja muutoksia. Valitettavasti Suomen johdossa ei nähdä mihin maailma on menossa, vaan ollaan jälleen jälkijunassa ja väärällä raiteella niin materiaalisten, kuin henkisten resurssien suuntaamisessa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000