Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Tarkoituksenmukainen huojennus osinkoverotuksessa vai muuta?

Listaamattomien yhtiöiden osinkotulojen verotus on sinänsä hyvinkin laaja kysymys ja etenkin monia mielipiteitä herättävä niiden verotuksellisesta käsittelemisestä. Nostettujen osinkojen veronalaisuuteen kun liittyy tuloverolain (TVL) mukaisia huojennuksia eli kokonaan verovapaitakin osuuksia laissa edellytetyin perustein. En siis käsittele tässä kirjoituksessa laisinkaan listattujen yhtiöiden osinkotulojen verotusta.

Tässä ensin lyhyesti noista osinkojen verotukseen liittyvistä tulon osien veronalaisuudesta sekä kokonaan verovapaasta osuudesta. Lain mukaan joltain osin osinkotulo on ansiotuloa ja pääomatuloa tai voi olla kokonaan myös ansiotuloa siten kuin laissa lähemmin esitetään. 

TVL 33b § ja HE 30.12.2013/1237; Vuotuisen tuoton määrä olisi kahdeksan prosenttia nykyisen yhdeksän prosentin sijaan. Osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua vuotuista tuottoa vastaavasta osinkotulosta 25 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa. Verovelvollisen eri yhtiöistä saamat vuotuisen tuoton puitteissa jaetut osingot laskettaisiin yhteen. Siltä osin kuin laskennassa huomioon otettavat osingot ylittävät 150 000 euroa, osingoista 85 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Pykälän 2 momentin mukaan vuotuisen tuoton ylittävä osinkotulo olisi nykyiseen tapaan osittain veronalaista ansiotuloa. Osinkotulosta 75 prosenttia olisi veronalaista ansiotuloa nykyisen 70 prosentin sijaan ja loppuosa verovapaata tuloa.

Entä miten onkaan hallituksen em. esityksessä perusteltu lähinnä noiden osinkotulojen osittaista verovapautta listaamattomista yhtiöistä, jotka useimmin ovat pieniä jopa yhden tai muutaman henkilön osakkuuksien yhtiöitä.

Näin tuossa mainitussa hallituksen esityksessä mm:ssa sanotaan ”Nettovarallisuuteen suhteutettu osinkoverotus kannustaa yhtiöitä jakamaan omistajilleen vuosittain sen määrän osinkoa, jonka osakas voi saada verovapaasti, ja investoimaan muun osan voitosta yrityksen toimintaan.

Myöskään osingonsaajan muilla tuloilla ei näyttäisi olevan vaikutusta, koska verovapaa osinkotulo ei ole vaikuta muiden tulojen verokohteluun.

Muutoksen arvioidaan jossain määrin kasvattavan kannustinta kartuttaa yrityksen nettovarallisuutta entisestään, sillä matalilla osinkotulotasoilla yritykseen investoidun jakamattoman voiton ja osingon veroasteen välinen ero kasvaa jakamattoman voiton hyväksi.”

Hieman oudoksun näkemystä johon HE:ssä viitataan, että verovapaa osinkojen osuus kannustaisi sijoittamaan yritykseen takaisin investointeja varten. Miten ihmeessä tällaiseen ylipäänsä voidaan perustella tulon verovapautta, sillä onhan osakkaalla oikeus myös antaa saamastaan osingoista tuottoa tuottavaa lainaa yhtiön investointeja varten olettaen, että yhtiöllä ei ole omaa rahoitusta tarkoitukseen. Osakas voi saada antamalleen lainalle korkotuottoa, joka on kohtuullista.

Verohallinnon nettisivulla kerrotun ohjeen mukaan ”Jos liiketoimintaa harjoittavan yrityksen omistaja lainaa varojaan yritykselle, yrityksen maksamasta korkotulosta katsotaan pääomatuloksi vain käypää korkoa vastaava korko (KVL 1994/22). Kun osakkaan antaman lainan osoitetaan olevan yhtiölle sen rahoitustilanteen vuoksi välttämätön, voidaan osakkaalle maksettavana kohtuullisena koron määränä pitää korkoa, joka jouduttaisiin suorittamaan rahalaitoksesta otetusta lainasta.”

Miksi siis on pitänyt luoda muunlainen verovapausjärjestelmä osinkotulojen verotukselle, kun on jo käytössä ollut mahdollisuus osakkaan antaa laina yhtiölle, josta on saatavissa pääomatulona verotettua korkotuloa? Onko niin, että tällä systeemillä on luotu mahdollisuus ns. enkelisijoittajille rikastumisen mahdollisuus? On hyvä muistaa myös se, että tämä viimeisin muutos lainsäädäntöön tehtiin Kataisen hallituksen aikana (pääministeri Katainen, kok ja vvm Urpilainen, sdp).  

Tähän loppuun otan yhden opiskelijan suorittaman tutkimuksen näihin osinkoihin liittyen ja mihin tuossa tutkimuksessa on päädytty niin riskianalyysissa kuin verotuksellisesti arvioituna. Tämä gradu kokonaisuudessaan on luettavissa tästä linkistä

LAUREA ammattikorkeakoulu

Listaamattomat osakkeet sijoituskohteena, Tutkimus riskinhallinnasta,Väyrynen, Esa

Opinnäytetyönä tehdyn tukimuksen (2015) lopputyön gradussa;

”Listaamattomat osakkeet sijoituskohteena,Tutkimus riskinhallinnasta” sanotaan ”Tutkimus antaa laajan kuvan siitä, millainen listaamaton osakeyhtiö on sijoituskohteena. Vaikka osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalaki koskee listaamattomia yhtiöitä ja niiden osakkeita, ovat laeissa määritellyt asiat keskeisiltä osin erilaiset, kuin listattuja yhtiöitä koskevat lait. Sijoituskohteena nämä yhtiöt ovat monelta osin houkuttelevia, mutta niihin sisältyy suuri riski. Sijoittajasta tulee osakkeenomistuksen myötä yhtiön osakas ja näin ollen hänelle kuuluu tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakkaan velvollisuudet ovat vähäiset, eivätkä vaadi juurikaan toimenpiteitä. Osakkaan oikeudet ovat sijoittajalle sen sijaan tärkeät. Nämä oikeudet mahdollistavat osakkaan parhaan mahdollisen tiedon saannin, joka on yksi keskeisimmistä asioista riskinhallinnassa. Osakkaan tärkeimpiin oikeuksiin kuuluu tiedonsaantioikeus.”

Mielestäni tulisi huomioida se, että sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitusmuodosta riippumatta (näinhän myös yritystoimintaan itsessään), eikä sen perusteella pitäisi yhdelle sijoittajaryhmälle, enkelisijoittajille, luoda erivapauksia.

Tutkimuksen johtopäätelmänä llisää;

Mikäli listaamaton yhtiö on siinä pisteessä, että se kykenee maksamaan osinkoa, on sijoittajan edullisempi saada tuottoa osinkona kuin myyntivoittona. Osingosta osa on täysin verovapaata. Myyntivoittoja verotetaan samoin kuin pörssistä saatuja myyntivoittoja. (Verohallinto 2015b.)

Tuossa kohdin ei ole otettu huomioon sitä mahdollisuutta, joka jo lain mukaan on ollut mahdollista eli antaa laina yhtiölle ja saada siitä korkotuottoa kuten aiemmin esitin. Onko tuossa kohdin hallituksella ollut tarkoituksena hyödyttää enemmän riskisijoittajia, ja etenkin heitä ns. enkelisijoittajia, uusiin yhtiöihin ja saada sitäkin kautta verotonta tuloa? Ilmeisesti näin on ollut? Ainakin itse näin tulkitsen.

Tutkimuksen perustelussa edelleen sanottuna; Listaamaton yhtiö on siis korkean riskin sijoituskohde. Sijoitusstrategiaa suunniteltaessa tulee riskitaso ottaa huomioon. Listaamattomista yhtiöistä on mahdollista saada suuria tuottoja, sillä usein yritykset ovat liiketoiminnaltaan pienempiä kuin pörssissä noteeratut globaalit yritykset. Strategiaa luodessa on hyvä muistaa, että sijoittaja ei voi hävitä enempää kuin on yritykseen sijoittanut, mutta sijoitus voi kasvaa lähes rajattomasti yhtiön liiketoiminnan laajenemisen myötä. (Kitti 2012, 18.) (kaikki tutkimustekstin kopio-osuuksien lihavoinnit ovat blogistin tekemiä)

Mielestäni tuossa on hyvin ilmaistu omakin kantani listaamattomien yhtiöiden osingoista. Sijoitus yritykseen voi poikia lisää sijoittajalleen verotonta tuloa. Onko tällainen verotussysteemi sitten oikeudenmukaista? Tätä voi hyvinkin kyseenalaistaa ainakin omasta mielestäni. Toki mahdollinen muutos on oltava pysyvämpää vuosiksi eteenpäin ja siten ennakoitavaa pidemmällä aikajaksolla. 

Olisikohan aika ottaa niin sanotusti työn alle tämä listaamattomien yhtiöiden osinkotuloverotus, sillä se antaa nykyisin vain pienelle joukolle sijoittajia rikastumisen mahdollisuuden. Suurimman riskin kuitenkin kantaa aina uuden yrityksen perustaja tai perustajat. Nämä ns. enkelisijoittajat menevät yleensä mukaan vain sellaisiin uusiin yrityksiin joista on jokseenkin varmaa verovapaata tuloa saatavissa.

Kerronpa vielä, että tämä on vain omaa mielipidettäni, eikä suinkaan puolueen, jonka kantaa en tiedä tässä asiassa.

Osallistu keskusteluun!


19 kommenttia
Nimetön
Utelias
#1

Jotta rahvas voisi ottaa asiaan kantaa, pitäisi kai käydä vähintään muutaman tunnin mittainen kurssi, jossa muutama asiaan vihkiytynyt selvittäisi asian perusteluja. Lakipykäliä lukemalla ei asia oikein aukene, esimerkkejä pitäisi olla. Himoverotuksen luvatussa maassa pitäisi tietenkin kaikkia ja kaikkea verottaa ja mahdollisimman paljon. Onko se sitten järkevää kokonaisuden ja tulevaisuuden kannalta onkin toinen juttu.
Noiden Säätiöiden verotuskohtelun voisi samassa yhteydessä ottaa tapetille. Tuntuu vain, että RKP:llä ja myös SDP:llä on melkoiset verottomasti hankitut käyttövarat ”valistaa” meitä vaalien alla. Toki sama lienee, jossain määrin, muillakin puolueilla? Tätä taustaa vasten asiaan tuskin puututaan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

On totta, että verotuskysymyksetkin, monien muiden ohella, ylipäänsä ei suinkaan ole yksikertaisia vaan hyvin monitahoisia ja vaikeasti hahmotettavia sekä käsitettäviä.

Tässäkin kirjoituksessani olisi varmaankin tullut esittää asiaa paljon pidemmälti, mutta silloin sitä ei kukaan jaksa lukea. Näinpä yritin tiivistää tekstin mahdollisimman tiiviiksi.

Perussanomani on kuitenkin se, että tällä listaamattomien osinkojen verotuslainsäädännöllä ei ole yhdenvertaisuuden kannalta katsottuna pitäviä perusteluja. Tämä käy mielestäni varsin selvästi esille myös HE:sen perusteluista, joista vain osan olen kopioinut kirjoitukseen, mutta koko perustelut on luettavissa kirjoitukseen liitetystä linkistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#8

Säätiöiden ja ay-järjestöjen asuntojen ja kiinteistöjen vuokratulot olisi pantava verolle. Tuosta olen samaa mieltä.

Siihen ole ottanut kantaa millä tavalla osinkotulojen verotusta olisi muutettava ja yhtenäsitettävä koskemaan kaikkia osinkotuloja yhtäläisin periaattein. Se lienee kuitenkin selvää, että tässä yhteydessä on miellettävä se, että aina yritystoimintaan ja sijoittamiseen liittyy riski, joka on toimiin ryhtyvän itse kannettava. Ei riskiä pidä laittaa veronmaksajien harteille. Noinhan nyt on käytännössä listaamattomien osinkotulojen kohdalla laita, kun uuren osan voi nostaa osingosta verovapaasti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#11

Ei kannataisi kiihottaa Persujen äänstäjiä Kommunistiseen kateuteen kertomalla osa totuuksia osinkoverotuksesta !!!

Totuus on että Jos Yrittäjällä on Oy muotoinen yritys Niin yritys on maksanut voitosta ensin 24 % arvonlisä veron ja jäljelle jäävästä lisäksi 20 % ( aikaisemmin 26 % ) ja jos yrittäjä saa nostaa osan palkastaan (Monesti pienen osan) niin kokonaisveroaste nousee n. 50 % tässäkin ” vain 8%” verotessavassa osuudessa .

Kommunistien laulujen laulamiseen kiihottaminen saa vain Persujen kannatuksen syöksykiereteeseen !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#12

Kommentoijalla näyttää olevan aivan hukassa verotuskäytäntö, kun väittä tällaista ”yritys on maksanut voitosta ensin 24 % arvonlisä veron ja jäljelle jäävästä lisäksi 20 % ( aikaisemmin 26 % ) ja jos yrittäjä saa nostaa osan palkastaan (Monesti pienen osan) niin kokonaisveroaste nousee n. 50 % tässäkin ” vain 8%” verotessavassa osuudessa .”

Nyt kannattaa kommentoijan syventää oikeaa tietoa verotuksesta ja tulla sitten julistamaan kommunistisesta kateudesta yhtään mitään. Ensimmäinen virhe kommentissasi on jo se, että sanot voitosta yrityksen maksavan ylipäänsä arvonlisäveroa. Noinhan ei arvonlisäverotus suinkaan mene. Menehän opiskelemaan ja tule sitten kertomaan miten alv yrityksen verotuksessa toimii. Voitosta maksettava osinko ei suinkaan ole verotuksellisesti palkkaa, mutta voi kyllä olla joissain tapauksissa jopa kokonaan ansiotuloa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#13

Jos arvonlisäverollinen yritys (Oy ) tekee tekee kauppaa tai valmistaa tuotteita niin voitto on aina arvonlisä verollista muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Voitto siksi kun esim. jos yritys ostaa vaikka eurolla kyniä ja myy kahdella niin ostohinta sisältää alv:n jonka saa vähentää myyntihinnasta.

Siis jos yritys ( Oy )myy kyniä niin paljon että vuoden myynti on 240.000,- ja ostot 120.000,- ja vähennyskelpoiset alv sis. kulut 20.000,- niin voitto ennen veroja on silloin 100.000,-
Siis käytänössä Tästä 100.000 voitosta yritys tilittää valtiolle Alv 19.354,- jolloin tulokseksi jää 80.645,-
tästä summasta Oy maksaa yhteisöveron 20 % 16.129,-
nyt valtio on saanut jo 35.483,- veroa ( 35,48 %) 100.000,- voitollisesta myynnistä. Näistä kertaalleen verotetuista varoista yritys voi maksaa osinkoa omistajalleen. Yrityksellä pitää olla nettovarallisuutta että ylipäätään voi maksaa mitään 8 % verolla kun se vero on maksettu kokonaisvero aste kohoaa jo n. 41 %

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#14

Tähän kun lisätään se että aikaisemmin yrityksen nettovarallisuutta on kavatettu maksamalla 26 % veroa ,se tarkoittaa sitä että kokonaisveroaste on todellisuudessa vielä tuotakin reilusti korkempi.
Ja kun tähän lisätään se että yritys maksaa välillisiä veroja vaikka millä nimillä kiinteistöveroja,auton käyttömaksuja, Dieselveroja,varainsiirtoveroja jne…
osinkoa nostetaan ”8% ” verolla !!!

Persujen pitäisi sanoa yrittäjille että siirtäkää Firmat Viroon siellä ei ole mielivaltaista verotusta eikä siellä ryöstetä yrittäjia hengiltä Siellä on Oy yhteisövero on 0 % siis NOLLA ! Alv siellä on 20 %
Omistaja kun nostaa palkkaa ,osinkoa tai aivan sama millä nimellä niin vero on aina sama 20 % siis sama kun työmiehellä joka siinä yrityksessä on töissä silläkin on aina sama 20 % teki se normaali töitä tai ylitöitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#15

Pitää muistaa että sitten kun tämä kadehtittu Yrittäjä joka on saanut ”8% verotettua ” osinkoa siis käytänössä 50 % verotettua tuhlaa rahansa ostaa uuden Mersun se maskaa taas 24 % alv ja sikamaisen euroopan kalleimman autoveron n. 20-30 % auton hinnasta ja menee tankkaammaan euroopan kalleimmin verotettua polttoainetta ja sitten kun se menee viina kauppaan ja tupakkikauppaan niin valtio ryöstää n. 80 % ja sitten jos jotakin jää jäljelle ja se ostaa pörssi osakkeita niin senkin myyntivoistoista verotetaan 30/34 % Siis Käytänössä valtio Rosvoaa lähes kaiken !!!
Jakaa rahan sosiaali pummeille ja ulkomaan Terroristeille ja pedofiili traiskaajille ,Huumehörhöille ja kaikkeen järjettömyyteen !!!!
Tämä on järjetöntä toimintaa !!!! Tähän Persujen pitäs puuttua ja vaatia muutosta !
Se lisää Suomelaisen mm. työmiehen ostovoimaa todellisuudessa !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#16

Persujen pitäsi Ehdottomasti vaatia tähän maahan työtä ja yrittäjyyttä ja talouskasvua järkevillä toimilla !
Koska maassa ei ole puoluetta joka sitä tekisi Kok joka on lähimpänä sellaista aina ollut on mennyt pää sekaisin Eu Trollaamisen takia ja Eu:n Miljona virkojen takia Suomen ja kansalaisten etu on unohtunut niillä omien Miljoona virkojen kyttäyksen takia !

Sanoohan se järkikin että tuottavaa toimintaa pitää saada enemmän jotta saamme lisää valuutta tuloa että voimma maksaa valtion velkoja pois .Tuottavaa toimintaa on vientituotteiden valmistus,kansainvälinen kauppa ja Ulkomaalaisten turistien palvelu Suomessa näillä tulee valuuttaa !
Tuottamattomia raha syöppöjä pitää karsia mm. Pakoalisten kestitsemistä, Huumehörhöjen hyysäystä,Rahojen jakoa ympäri maailman jne. jne…

Näin Persujen kannatus saadaan kasvuun ja kansan ostovoima nousuun se että työntekijän ostovoima kasvaa vaatii talouden jossa kannattaa yrittää johon kannattaa sijoittaa jossa kannattaa työskennellä

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#17

Nimimerkille vastaan kaikkin edellä oleviin kommentteihin tässä ainoassa vastakommentissani.

Ensinnäkin yrityksen ”voitosta” kuten ilmaiset maksaa myynnin alvin asiakkaat, ei siis yritys. Yritys toimii vain välikätenä alvin kk-ilmoituksissa ja maksuissa/palautuksissa. Yritys sen sijaan saa vähentää alv-verovelvolliselta vähennyskelpoiseen yritystoimintaan hankkimiensa tuotteiden ja palvelujen alvit.

Kaiketi verohallintoa on uskominen, kun sekin kertoo ” Osingon jakaminen ei aiheuta veroseuraamuksia osinkoa jakavalle yhtiölle.”

On siis aivan turhaa väittää etteikö listaamattoman yhtiön osinkojen verovapaa osuus ole osingonsaajalle erinomainen tulolähde. Eikä näillä osinkotuloilla ole käytännössä suurtakaan vaikutusta investointien lisäämiselle, eikä kyllä työllisyydenkään lisäämiselle.

Paljon suurempi merkitys olisi esimerkiksi yhtiöiden tuloveron alentaminen entisestään sekä myös käyttöomaisuudesta tehtävien poistojen enimmäismäärän lisäämismahdollisuus. jatkuu..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#18

jatkoa edelliseen kommenttiini.

Listaamattoman yhtiön on toimitettava ennakonpidätys jaetusta osingosta. Ennakonpidätyksen määrä on 7,5 % siitä osasta osinkoa, joka on enintään 150 000 euroa ja 28 % siitä osasta, joka ylittää 150 000 euroa. Noin siis sanotaan verohallinnon ohjeissa.

Sillä, että yhtiö maksavat voitosta yhteisöveroa nykyisen lainsäädännön mukaan 20 % ei pidä olla merkitystä osingonsaajalle myöskään listaamattomien yritysten kuten ei ole listattujen yritysten kohdalla.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/osakeyhtio-ja-osuuskunta/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#19

Jos Yritys valmistaa tuotteita tai tekee kauppaa esim.
jos hankinta meno on 1000,. ja myyntihinta on 2000,-
niin yritys tekee kuitin jossa 2000,- sis alv. ja tilittää koko summasta alv n.
Mutta todellisuudessa homma menee näin Yritys on verovelollinen maksamaan Alv veron voitosta siis 1000,- eurosta ! (jos 1000 ,- on vähennys kelpoista) jolloin yrityksen tuloksi jää vähän yli 800,- Alv maksun jälkeen kun siitä on tilitettävä vajaa 200 ,- (päässä laskettuna) valtiolle . Yrittäjä se verovelvollinen on ja maksaa alv verot aina jos ei maksa niin ne ulosmitataan jos ei sittenkään saada yritys haetaan konkurssiin.
Mutta jos tämä hankinta meno 1000,- ei olekkaan kokonaan alv vähennys kelpoinen niin yrys joutuu maksamaan alv veroa enemmän esim. työntekijän palkat ja eläkemaksut ei ole alv vähenys kelpoisia siis jos hankinta hinta sis. palkkoja 500,- niin yritys joutuu maksamaan Alv 1500,- käytänössä siis n.300,-

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

On huomiotava, ettei kaikki pienet listaamattomat yhtiöt suinkaan ole niitä, joissa osakkaana on ns. enkelisijoittajia vaan sama lainsäädäntö koskee kaikkia muitakin listaamattomia yhtiöitä ja niiden maksamia osinkoja.

Ns. toimivat varakkaat yhtiöt eivät tarvitse osakkaan osingoista sijoituksia takaisin yhtiöön vaan voivat yksinkertaisesti jättää voiton/voitosta osan yhtiöön tulevia investointeja varten. Mikäli investointeja ei ole lähivuosina tiedossa, niin silloinhan osinkoja tulisi verottaa samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaikkia muitakin osinkotuloja mm. listatuista yhtiöistä saatuina.

Ns. enkelisijoittajia ei pitäisi kohdella verotuksellisesti paremmin eduin kuin muitakaan listatuista yhtiöistä osinkotulojen saajia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#7

Edellä oleva kommentti on kirjoittajan ja johtui ”nimetön” syystä etten ollut kirjautuneena sisään.
Pahoittelut tuosta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

Kuuntelin illalla a-talkissa käytävää keskustelua juuri tästä kirjoittamastani aiheesta. Jäin suoraan sanottuna ihmettelemään keskustan Rantakankaan ilmaisemaa kantaa, johon näytti kokoomuksen Heinonen yhtyvän, että yritykseen jätetty pääoma olisi jollain tavalla investoinneissa hyväksi, listaamattoman yrityksen jakamista osinkotulojen verovapasta osuudesta kiinni. Miten ihmeessä voidaan noin ajatella, sillä yrityksen voiton kokonaan tai osaksi jätetty osuus ei ole mitenkään osingonjakoa. Sen sijaan jätetty voitto yritykseen on luonnollisesti käytettävissä yrityksen tuleviin investointeihin.

En usko jaettujen osinkojen tulevan juurikaan takaisin yritystoiminnan investointeihin, saati parantamaan maan työllisyyttä. Tässä mielessä olisi keksittävä muunlaisia yritystoimintaa edistäviä toimia kuin osingonjakoon liittyvä nykymallin osittainen verovapaus.

Verotuksen tulisi olla yksinkertaista, eikä näin monimutkaista kuin mitä esim. osingonjakoon liittyvä verotuskäytäntö on.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#5

Siinä olen samaa mieltä että verotuksen pitisi olla yksinkertaista jota se Suomessa ei todellakaan ole !

Virossa on malli yksinkertaisesta Verotuksesta !
Se on nin yksinkertainen että yli Puolet Verohallinnon työntekijöistä voitaisin irtisanoa kun siihen malliin muutettaisiin Suomessa !
Myös Tilitoimistojen työntekijöistä voitaisiin irtisanoa 75 %

Nämäkin työntekijät tarvittaisiin Suomessa tekemään tuottavaa työtä ihmisten ja yrittäjien kiusaamisen sijaan Tuottavaa työtä esim. Vientituotteita tai palvelemaan ulkomaisia turisteja jolla saisimme maahamme Valuutta tuloa ja talouskavua ostovoiman kasvua !

Suomi menee konkurssiin kusipäisyydellä !

PERSUJEN VIRALLINEN LINJA PITÄISI OLLA ETTÄ VIRON VEROMALLI SUOMEEN
Se toisi investointeja ja sijoituksia ja työtä tähän maahan niin paljon että samaan aikaan pitäisi aloittaa työperäinen maahan muutto ohjelma.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#10

Nimimerkin edellisiä kommentteja on muutama piilotettu, koska niiden syyttely kommunistiksi ole perusteltua, eikä asialliseen keskusteluun liittyvää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000