Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Oikeusnormista tullut tarpeetonta, osin mielivallan väline?

Eduskunnan omilla nettisivuilla sanottuna;

Oikeusnormit sääntelevät oikeussubjektien välisiä suhteita yhteiskunnassa käskien, sallien tai kieltäen tekemästä jotakin.

Lain tulkinnassa alemman tasoinen säädös ei saa olla ristiriidassa ylemmän tasoisen säädöksen kanssa. Kotimaisten säädösten osalta perustuslaki on säädösten hierarkiassa ylimpänä. Sen jälkeen seuraavat tavalliset lait, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden antamat asetukset ja muut alemman tasoiset säädökset. Euroopan unionin oikeus on tärkeä osa Suomen oikeusjärjestystä. Jos kansallinen säädös on ristiriidassa yhteisölainsäädännön kanssa, tulisi suomalaisen tuomioistuimen ensisijaisesti soveltaa yhteisön oikeussääntöjä. (kohdan korostus kirjoittajan)

Lainsäädäntö löytyy tästä linkistä.

Wikipedian mukaan; ”Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös. Laajasti ymmärrettynä laeiksi käsitetään Suomessa myös valtioneuvoston ja tasavallan presidentin antamat asetukset. Laki koostuu muun muassa velvoittavista oikeusnormeista ja sisältää usein erilaisia määritelmiä. Oikeuslähteenä laki on sen soveltajaa vahvasti velvoittava. Oikeusnormit ovat kieltäviä, käskeviä tai sallivia.”

Itse olen aina käsittänyt eduskunnan laatimat lait velvoittaviksi. Siis noudatettaviksi. Miksi lain säädöksiä ei sitten aina tavallisen kansalaisen mielestä noudateta? On tullut tavaksi pyytää eri asiantuntijoilta eri tilanteissa, yleensä tiettyä aatesuuntaa edustavilta, kannanottoa tai mielipidettä johonkin asiaan tai asiakokonaisuuteen. He tietenkin tulkitsevat lakeja, asetuksia, muita sitovia sopimuksia luonnollisesti omaan aatteeseen linkittyvällä tavalla. Jostain kumman syystä niitä pidetään ainoana oikeana totuutena asiassa kuin asiassa, vaikka lainsäädännön kokonaisuus sanoo aivan muuta. On aatteesta johtuen katsottu mielipiteiden pohjaavan osittaiseen lainsäädäntöön perustuen. Näin käytetään lain tulkintaa omien poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Tämäkö on lainsäädännön tarkoitus? Demokratiaan ei pidä kuulua valikoitu tulkinta edes lainsäädännöstä vaan kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti kuten perustuslakimme määrää.

Kun tuossa tulin ottaneeksi esille perustuslakimme, niin varsin usein sitäkin näytetään venytettävän haluttuun poliittiseen aatteeseen spoivaksi. Näin esimerkiksi voin nostaa esille lain 9§:n määräyksen vapaasta liikkumisoikeudesta maassamme. PL:ssa sanotaan yksiselitteisen selvästi: ”…maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.”  

Siis, kun turvapaikanhakija on saanut lainvoimaisen kielteisen päätöksen ei hänellä pitäisi olla oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen maassa vaan käytäntönä säilöönottaminen, jollei vapaaehtoisesti poistu maasta. Miksi maamme enemmistöhallituksen puolueet/viranomaistahot menettelevät vastoin lainsäädännön määräystä? Myös ulkomaalaislaissa on määräyksiä vapaasti liikkumisen oikeuteen maassamme. Lain 41§ vastaa täysin PL 9§:n määräystä.

Vapaan liikkuvuudenoikeutta on säädetty myös 42§:ssä. Kauttakulkuoikeus

Ulkomaalainen saa kulkea Suomen kautta toiseen Schengen-valtioon, jos hänellä on tämän valtion myöntämä oleskelulupa, kansallinen viisumi tai paluuviisumi.

Ulkomaalainen saa kulkea Suomen kautta kolmanteen valtioon, jos hänellä on Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa, viisumi tai kauttakulkuviisumi.

Kauttakulkuoikeuden käyttäminen edellyttää, että ulkomaalaista ei ole määrätty Suomessa maahantulokieltoon tai että hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka kansanterveyttä.”

Tämäkin lakiin säädetty kieltokohta on täysin menettänyt merkityksensä meidän päättäjiltäme ja asian käsittelyyn liittyviltä virkamiehiltä. Tilapäinen oleskelulupa (ulkomaalaislaki 49§) voidaan myöntää kuitenkin, jos muutoin on saapunut maahan laillisin keinoin ja on laillisesti maassa (PL 9§).

Toinen PL:n 9§:ään liittyy myös olennaisesti ajankohtainen keskustelun aihe,joka koskee Pohjois-Syyriassa kurdien valvomalla leirillä ”vangittuina olevien” suomalaisten isis-taistelijoiden ja/tai heidän perheenjäsentensä mahdollista siirtämistä Suomeen valtion myötävakutuksella tai kustantamana.

Ko. lain pykälässä: Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu.”

Kaikki nämä mainitulla leirillä olevat ovat vuosien saatossa sinne vapaaehtoisesti lähteneet ja omin kustannuksin sekä tietoisena siitä mihin menevät, jopa uskoisin tienneen missä tarkoituksessa. Suomen lainsäädäntö ei PL:n puitteissa ulotu toimimaan unionin ulkopuolisessa maassa vaan Syyriassa tehdyt rikokset on tutkittava sen maan lainsäädännön mukaan ja myös tuomittava syylliset.

Konsulttipalvelulain mukaan lähinnä tullee valtion rooli kyseeseen lain 19§:ssä esitetyissä toimenpiteissä ”Vapautensa menettäneen välitön avustaminen. Vapautensa menettäneen pyynnöstä edustuston virkamies voi vierailla hänen luonaan mahdollisuuksien mukaan ja avustaa häntä tarpeen mukaan oikeusavustajan ja muun paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavun sekä tulkin saamiseksi.

Niinpä katson, ettei valtion tule velvoittavuudesta tai muustakaan syystä toimia muutoin kuin mahdollisesti avustaa em. 19§:n mukaisin toimin leirillä olevia kansalaisiamme. Leirillä olevien turvallisuus on vähintään samalla tasolla kuin mihin nämä Suomesta isisin toiminta-alueille ovat oma-alotteisesti menneet.

Lopuksi haluaisin kiinnittää kansalaisten huomion päättäjien itse säätämiensä lakien noudattamiseen. Aivan siten kuin oikeusnormeissa on päätetty ”käskien, sallien tai kieltäen tekemästä jotakin”. Virkakoneiston politisoitumisen estämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta kansalaiset saavat yhtälaisin oikeuksin palvelut ja muut ratkaisut/päätökset. Sama koskee asiantuntijoita käytettäessä jottei poliittinen sidonnaisuus luo pohjaa asian käsittelyyn eriarvoistavuutta. Ensimmäiseksi tulisi eduskunnan kieltää poliittiset virkanimitykset, sillä niiden on havaittu joissain tilanteissa johtavan kansalaisten eriarvoiseen käsittelyyn mm. esityksiä/päätöksiä tehtäessä.

Osallistu keskusteluun!


6 kommenttia
#1

1/4

Lakeja säädetään vain siksi, että oikeus (oikeuden­mukaisuus) ei pääsisi toteutumaan.

Ajatellaanpa tilannetta, että (kuviteltu valtiosta vapaa) tuomio­istuin tekee epä­oikeuden­mukaisen tuomion, päätöksellään edistää vääryyttä. Mitä tapahtuu? No, kohuhan siitä nousee. Lehdet kirjoittavat. Kansalaiset keskustelevat ja väittelevät päätöksestä, puolesta ja vastaan. Ne, joita päätös koskettaa läheisesti, ottavat aktiivisemmin osaa keskusteluun. Ne, joita päätös ei niinkään kosketa, ovat enemmän välin­pitämättömiä.

Eikö juuri tällainen keskustelu ole suoraa kansalais­vaikuttamista? Eikö juuri tällaisessa kansalais­keskustelussa parhaiten toteudu läheisyys­periaate: Se, jolle asia on tärkeä ottaa aktiivisemmin osaa keskusteluun ja saa paremmin äänensä esiin. Tällainen keskustelu itsessään on demokraattinen prosessi. Ei siinä eduskuntaa tarvita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

2/4

Mikä on seurauksena kaikesta tällaisesta kohusta, joka käydään julkisuudessa: Seuraavaa vastaavaa tuomiota tehdessään tuomari (jos toinenkin) ottaa huomioon kansalais­keskustelussa käydyt argumentit ja esitetyt näkökannat. Kaikki myöhemmät tuomiot saman­kaltaisissa asioissa ovat enemmän kansan oikeustajun mukaisia, siis oikeuden­mukaisempia.

Näin toteutuu kansan tahto.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#4

3/4

Monelle vallassa olevalle on kuitenkin tärkeää estää kansan tahdon ja oikeuden­mukaisuuden toteutuminen. Se saadaan aikaan säätämällä laki. Miksi ylipäätään säätää laki, jos oikeuden­mukaisuus yhteis­kunnassa toteutuu jo ilman lakia kansalaisten omaehtoisen julkisen keskustelun ja (valtiosta) riippumattomien tuomio­istuinten kautta? Eihän silloin mitään lakia edes tarvita.

Vastaan itse kysymykseeni: Jotta epä­oikeuden­mukaisuus toteutuisi. Oikeuden­mukaisuus on myrkkyä etu­ryhmien tavoitteille ja sitä kautta koko poliittinen järjestelmä olisi vaaka­laudalla, jos sillä ei olisi mahdollisuutta säätää lakeja, jotka ovat epä­oikeuden­mukaisia ja kansan tahdon vastaisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

4/4

Julkisten kohujen tarkoituksena on vain saattaa kansa kiihkeään tilaan. Silloin se on helppo saada minkä tahansa mieli­piteen taakse, joka lupaa ratkaisua. Niin. Ratkaisua mihin? No. Onhan poliittisia tavoitteita olemassa rajaton määrä, kysy vaikka puolue­toimistosta. Niiden läpi ajamiseen on vain ensin löydettävä ”ongelma”, joka saa kansan kiihkeään tilaa. — Ratkaisujen löytämisen sijasta politiikan tehtäväksi onkin tullut ongelmien löytäminen. Ratkaisut on jo tehty korkeammalla tasolla puolueen johdossa, EU:ssa, NATO:ssa ja muissa instansseissa, joihin ei kansalla ole pääsyä.

Kun kansa on kiihkeässä tilassa, on siihen helppo vaikuttaa. Vallan­kumouskaan ei tapahdu ilman kiihkeitä kansan­joukkoja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Jälleen järkevää textiä!!!
Ihmetellä voi, miksi Suomen sisäministeri kerjää verta Kansalaistensa nenästä sallimalla laittomuudet muukalaisille. Eikö olisi fiksumpaa noudattaa säädettyjä lakipykäliä, joiden avulla pääsisimme monesta suuressa humaanisuudessa lakipykälien sormien läpi katsomisista? Esimerkkinä tästä 2015-2016 invaasio, joka olisi voitu estää voimassa olevien lakien mukaisti jämptisti ja siististi ilman Suomelle ja Suomen Kansalaisille aiheutuneita valtavia ikäviä henkisiä, fyysisiä ja taloudellisia tapahtumia.
Politisoidaanko virkamieskuntaa glob. aatteen suorittajiksi? Arvomme -Koti, Uskonto ja Isänmaa- on globalisteille mädätyskohteita kirkon nyt raakkuessa pridehomopenispimppimarssien päätukijana.
Tätäkö on tulevaisuus Suomessa?
Mitkä ovat ne Uudet Arvot?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Niin, vuonna 2015 ja 2016 ei yksikään hallituksessa istuvista päättäjistä ottanut huomioon sitä kuinka suuret kustannukset aiheutuvat, kun ei noudatettu tarkasti lainsäädäntöämme turvapaikanhakijoiden tullessa maahan ilman minkäänlaisia henkilöpapereita ja jopa ilman kulkuoikeuslupaa unionin alueella. Nyt kuitenkin on monet tahot , kokoomus tuolloin, huutamassa kuinka suuret kustannukset tulisivat säilöönottamisesta laittomasti maassa olevista.

Voi tätä järjen köyhyyttä ja sinisilmäisyyttä, jota eu meidän päättäjilleme aiheuttaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000