Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Mitä kertoo Lipposen I hallituksen ohjelma euroon liittyen

Nettikirjoituksissa on joidenkin kirjoittajien taholta esitetty epäilyä onko Lissposen I hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu eurovaluuttaan vienti ja jos niin millä tavalla.

Helppoa kuin ”heinänteko” on netistä etsiä mainittu hallitusohjelma 13.4.1995. Eurovaluuttaan siirtyminenhän vahvistettiin eduskunnassa hallituksen antaman asetuksen perusteella ja toisena toimenpiteenä hallituksen esitys Suomen Pankin kuulumisesta EKP:hen yhtenä kansallisena keskuspankkina. Näillä kahdella toimenpiteellä suoritettiin kansalaisten harhautus. Harhautuksesta euron kohdalla voitanee puhua tarkastelemalla vaikkapa mitä Lipposen I hallituksen hallitusohjelmaan on rahatalouspoliittisissa trakoituksissa kirjattu. 

Ensinnäkin mainitussa ohjelmaan 13.4.1995 – 15.4.1999 on kirjattu Euroopan unionin jäsenyyteen ja unionin kehittämiseen Suomi antaa vahvan oman panoksensa. Ja sitten tuo rahaliittoon sitoutumiskirjaus. Se kertookin asiaan liittyen jo paljon enemmän kuin mihin tuolloin eduskunnassa kansanedustajat, etenkin hallituspuolueiden (sdp, kok, rkp, vas, vihr). ovat tuolloin kiinnittäneet huomiota hallituksen antamasta asetuksesta päätettäessä, Nimittäin hallitusohjelman kirjauksesta ei voi saada muunlaista tietoa kuin, että hallituksen on annettava vähintäänkin lakiesitys eduskunnalle, eikä asetuksen antaminen siten perustu hallitusohjelman kirjaukseen, jossa sanotaan;

Hallituksen talouspolitiikka tähtää siihen, että Suomi täyttää Euroopan unionin talous- ja rahaliiton kriteerit, jotta Suomi voi niin päätettäessä liittyä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen sen käynnistyessä. Liittymisestä päätetään eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella.

Lipposen hallitus näyttää toimineen vastoin omaa hallitusohjelmaansa antaessa pelkästään asetuksen eduskunnalle. Perustuslain 70§:n mukaan lain säätäminen perustuu hallituksen tai kansanedustajan aloitteesta. Hallitus oli pohjaltaan sateenkaarihallitus, ja sen muodostivat SDP, kokoomus, RKP, vasemmistoliitto sekä vihreät. Hallituksen ministerit tässä linkissä. Todettakoon oikeusministerin salkun olleen kokoomuksen käsissä. Mitä tuo kertoo oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, kun ei noudateta hallitusohjelmaa ja toteutetaan ”salattu operaatio” kansalaisilta eurovaluuttaan hyväksymisenä asetuksen perusteella, vaikka se olisi ttullut hyväksyttää eduskunnassa hallituksen esityksenä?  

Edelleen on hallitusohjelmaan kirjattu toiseen kertaan näin; ”Suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella.” Tämä toiseen kertaan todettuna näyttää mitä selvemmin rikkovan räikeästi Lipposen I hallitustaipaleen toiminnassa parlamenttisen uskottavuuden ja mitä ilmeisemmin myös perrustuslain noudattamisen jota kansalaiset odottavat oikeusvaltiossa noudatettavan oman näkemykseni mukaan, ainakin suurelta osin ja etenkin, kun tuota oikeusvaltioperiaatetta on nykyisin niin kovin painotettu EU:ssa toimimisessa.  

……………………………..

Lipposen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan; Euroopan taloudellinen yhdentyminen ja syntynyt rahaliitto luovat vakaan pohjan talouskasvulle. Suomen osallistuminen euroalueeseen korostaa julkisen talouden hoidon merkitystä kansantalouden vakauden turvaamisessa.”  

Rahaliitto toteutettiin siis edellisen Lipposen hallituksen toimesta ja uuden hallitusohjelman kirjaus olettaa vakauden löytyneen niin EU:sta kuin rahaliitosta (eurosta) jo heti seuraavalla eduskuntakaudella. Totuus näyttäytyy kylläkin pidemmässä juoksussa aivan toisenlaiselta. Talouskasvu on ollut olematonta moniin muihin omaa valuuttaa käyttäviin jäsenmaihin verrattuna. Alijäämä valtiontaloudessa on haastavalla tasolla. Euro ei näytä tuoneen sen paremmin vakautta kuin työllisyyttäkään. Kaikkea muuta harmia ja talouden epävakautta kylläkin mahtuu vuosikymmenten jaksoon. Eikä tuo suuntaus näytä valoisemmalta. Etenkään kun huomioidaan ay-järjestöjen poliittisten lakkojen aallot.  

Ihmeellistä on tuo lakkoilu, kun vertaa vaikkapa Lipposen I hallitusohjelman lisäpöytäkirjan 13.4.1995 ”Toimenpiteet valtion vuoden 1996 talousarviossa leikkauslistan toimenpiteisiin^)”. Kyllä vastaavanlaiset toimenpiteet Orpon hallitusen toimina ovat vähintäänkin oikeudenmukaisia toimia ottaen huomioon myös kaiken sen mitä Lipposen hallitusohjelmaan sisältyy kirjauksia EU:n ja euron kohdalla. Paljon näyttää hallitusohjelman mukaisesti oletetun olevan Suomelle ja kansalaisille eduksi, mutta toiselta totuus nyt näyttäytyy. Mikä on mennyt pieleen?

^) Tärkeimmät leikkauskohteet ovat seuraavat: – Suomen kehitysyhteistyömenot jäädytetään tämän vuoden tasolle, säästövaikutus 200 milj. mk. – Maakunnan kehittämisrahasta leikataan 100 milj. mk. – Puolustusvoimien toimintaa rationalisoidaan, säästövaikutus 150 milj. mk. – Opintotukea leikataan 300 milj. markalla (toimenpiteet) saatetaan voimaan jo 1.8.1995). – Maatalouden kansallisesta tukipaketista (27.5.1994) leikataan 750 milj. mk. – Metsänparannusvaroista ja maatalouden hallinto-, neuvonta-, tutkimus- ym. menoista leikataan 200 milj. mk. – Liikennesektorin yritystukia ja muita menoja karsitaan 400 milj. markalla. Tähän sisältyy mm. yksityisteiden valtionapujärjestelmän kumoaminen. – Kauppa- ja teollisuusministeriön sektorin yritystukia karsitaan 800 milj. markalla. – Lapsilisiä leikataan 750 milj. markalla. – Kansaneläkkeen pohjaosa saatetaan eläkevähenteiseksi vuoden 1996 alusta (koskee koko eläkekantaa). – Kansaneläkkeen pohjaosaa leikataan ja lisäosaa korotetaansamalla määrällä niin, että kansaneläkemenoissa syntyy 300 milj. markan säästö. – Sairausvakuutuksen päivärahassa siirrytään järjestelmään, jossa korvataan vain menetettyä ansiota (merkitsee minimipäivärahan olennaista alentamista), säästövaikutus 300 milj. mk. – Eräitä muita kansaneläkelaitoksen maksamia etuuksia pienennetään (koskee mm. kuntoutusta ja edellyttää eräitä muita pienehköjä tarkistuksia etuuksiin), säästövaikutus 300 milj. mk. – Työttömyysturvaetuuksia koskevaa lainsäädäntöä muutetaan niin, ettei seuraavaa palkkatason noususta johtuvaa ”indeksikorotusta” (noin 5 %) tehdä eikä myöskään myöhemmin korvata, säästövaikutus vuositasolla noin 500 milj. mk. Lisäksi työttömyysturvamenoja leikataan lähinnä työmarkkinatuesta 500 milj. markalla. Hallitus valmistelee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työttömyysturvajärjestelmän kokonaisuudistuksen, jolla toteutetaan rakenteellisia lisäsäästöjä vuodesta 1997 alkaen. Maatalouden lomituksesta valtiolle aiheutuvia kustannuksia leikataan 250 milj. markalla. Maatalouden yrittäjäeläkkeiden maksualennus poistetaan asteittain, säästövaikutus vuonna 1996 150 milj. mk. – Raha-automaattivarojen ja veikkausvoittovarojen lisätuottoa ei jaeta nykyisille edunsaajille, säästövaikutus 200 milj. mk. Lisäksi kyseisiä määrärahoja leikataan 50 milj. mk. – Asumistukea leikataan 250 milj. markalla. Asuntolainojen korkovähennysoikeutta leikataan niin, että verotulot lisääntyvät saman verran. – Valtionhallinnon toimintamenoista leikataan hintojen ja palkkojen nousu. Sen lisäksi näitä menoja karsitaan 350 milj. mk. Lisäksi jatketaan vuonna 1995 voimassaolevia yksivuotisia säästölakeja ja säästöpäätöksiä, joiden yhteisvaikutus on noin 12 mrd mk. Tämä merkitsee mm. vuoden 1996 alussa voimaantulevan aikuisten hammashuoltouudistuksen kumoamista. Toteutetaan alle kouluikäisten lasten päivähoito-oikeuden laajennus. Kotihoidon tukea ei laajenneta uusiin ikäryhmiin. Kuntien valtionosuuksia leikataan 3,8 mrd mk vuonna 1996. Tämä merkitsee myös sitä, ettei valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistusta eikä valtionosuuksien kustannustason tarkistusta tehdä. Leikkaukset tehdään hallinnonalojen valtionosuuksien mukaisessa suhteessa. Kuntien velvoitteita puretaan muuttamalla lasten kotihoidon tukijärjestelmää niin, että kuntien menot vähenevät 700 milj. mk. Eläkkeiden ja muiden sosiaalietuuksien indeksitarkistukset jäädytetään vuodeksi 1996. Mikäli työmarkkinaneuvotteluissa saavutetaan eläkemenoja säästävä, hallitusta tyydyttävä neuvotteluratkaisu, joka sisältää indeksin uudistuksen, voidaan indeksitarkistukset tehdä uudistetun indeksin edellyttämällä tavalla. Eräät tässä päätettävät menojen leikkaukset edellyttävät vuoden 1995 talousarviossa hyväksyttyjen myöntämis- ja vastaavien valtuuksien jäädyttämistä kevään lisätalousarvion yhteydessä. Tämä koskee mm. elinkeinoelämän tukia ja kehitysyhteistyömenoja. Nämä toimenpiteet vähentävät valtion menoja 10 mrd mk vuonna 1996 ja alentavat kertautuessaan liitteestä 1 ilmenevällä tavalla valtion menoja edelleen 4 1/2 mrd mk vuoteen 1999 mennessä. Jäljelle jäävistä 5 1/2 mrd markan menojen leikkauksista hallitus päättää 31.8.1995 mennessä.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


60 kommenttia
#1

Kirjoitus on valitettavasti pitkä johtuen osin siitä, että otin loppuun Lipposen hallituksen leikkauslistan yksityiskohtaisesti kopioituna, vaikka tuon voisi lukea linkistä. Luulen kuitenkin ettei monikaan aukaise linkkejä, joten leikkaukset aukikopioituna on verrattavissa Orpon hallituksen sopeutustoimiin vähintäänkin kohtuulliset ja perustellut. Euro todellakin johtaa pakkotoimenpiteisiin valtion taloudessa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Demarit eivät hyväksy muuta kuin omat leikkauslistansa, täysin selvää, ja poliittiset lakot päälle muiden leikkauslistoille. Demarit eivät vieläkään tajua, että ovat oppositiossa, joskin osaavat laittaa valtion asiat sekaisin sieltäkin käsin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#14

Kommunistien takiahan nämä kaikki leikkaukset tehdään !
Edellinen Kommunsiti Hallitus valkaannutti Suomea Holtittomasti jakoi rahaa ympäriinsä aivan turhuuksiin mm. Korona tukia, Ukrainaan sotaan Kymmeniä Miljardeja (kun oikein kaikki lasketaan mitä Valtion yhtiö Fortumin kautta myös meni rahaa sinne Ryssille 5 Miljardia ja Natseille 10-20 Miljardia jotka nekin rahat meni kaikki Ukrainan sotaan )

Mutta tämä nykyinen Hallitus ei tee mitään asian korjaamisen eteen vaan jatkaa samalla järjetömällä linjalla ja jakaa rahaa sinne paska pesään ihmisten tappamiseen !

Tässä maassa Politikoilal ei ole järkeä päässä muilal kuin Paavo Väyrysellä ja Mika Niikolla kaikki muuto Venäjän (Erittäin pieni vähemmistö) tai Eu / Naton Trolleja !

Miksei Suomessa ole Suomi-Trolli politikoita enempää ?

Mitä järkeä on kusipää politikoiden tuhota tämän maan talous ja turvallisuus ja moraali niiden omien etujen takia ????
Miksi kansa kannattaa tätä hulluutta ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#22

Nytkin Suomen kansa on äänestänyt Presitentin vaaleihin toiselle kierrokselle 2 sotahullua ,Huume ihannoijaa ,homottajaa ja velkaannuttajaa ja rahojen Ukrainaan lähettäjää !
MIKÄ VITTU TÄTÄ KANSAA OIKEIN VAIVAA ???
MITEN SUOMEN KANSA ON MENNYT NÄIN SEKAISIN ?

Kansa saa sellaiset johtajat jotka se ansaitsee (Vanha sanonta pitää paikkaansa)

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Onneks liitettiin euroon. Hyvä kämppä tuli maksettua korottamalla lainalla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Joitakin yksilöitä näemmä onnisti? Onnittelut siitä! Seuraava kysymys onkin, että oliko assia hyvä kansan ja kansantalouden kannalta? Nautettavimpia perusteluja oli se, että kun matkustaa lomailemaan, ei tarvitse vaihtaa valuuttaa! Joo’o.
Ilmaisesti ”pakkoliitoksella” oli pitkältä turvallisuuspoliittinen lähtökohtakin? NATO asiahan olisi ollut siihen aikaan poliittinen itsemurha. Tosin Lipponen kyllä asiaa pohdiskeli, kysymällä, mitäs vikaa NATO:ssa on?
Taolutemme hoidon kannalta, menetimme tärkeän elementin , valuuttakurssilla pelaamisen. Ruotsalaisilta ja tanskalaisilta se onnistuu. Jälleen kipuilemme AY-liikkeen kanssa, kun pitäisi tehdä muutoksia, niin eipä tunnut onnistuvan. Edellinen koitoshan oli Sipilän Kiky. Enne asiat hoitui ilma suurempia kahinoita, muutettiin kurssia ja vähän aikaa kiristeltiinn hampaita ja taas mentiin. Ihan samanlaista kurinpalautusta kuin nämä nykyiset väännötkin. Yli varojen kun on ennenkin eletty.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Virhe olisi korjattavissa, mutta ei ole uskallusta
#24

Oma valuutta pitäisi olla kruunujalokivi maan taloudessa, koko galaksissa, tuo kun takaa kaikissa tilanteissa maan talouden suunnan ohjailun. Vain Hölmölässä omasta valuutasta luovuttiin, ja vapaaehtoisesti, ei olisi uskonut, että tehdään jotain näin tyhmää. Tuskin Suomesta löytyy niin paljon järkeä, että virhe korjattaisiin, mutta voihan sitä toivossa elää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Ongelma on siinä, että eurot karkaa Suomesta, jos vaihdetaan markkaan, joka aluksi alkaa kellumaan, ja sen arvoa voidaan alentaa ulkolaisiin, ehkä juuri euroonkin nähden. Euroon siirtyminen oli juuri devalvaatiopelkojen aikaan saama, kun Suomen pankki lisäksi salli ostaa ulkolaisia valuuttoja, vaikka sitten velaksi, ja markka kun romahti, velat markoissa kasvoivat holtittomasti, joka kaatoi monia yrityksiä. Virhe tapahtui siis Suomen pankissa ja kuka valtion puolelta ohjasi katastrofia, voi jokainen tsekata pankin historiasta. Oma valuutta voi tuostakin huolimatta olla käytössä kelluvana valuuttana, ja ottaa mallia muista pohjoismaista. Devalvaatiot johtavat palkkainflaatioon, mutta sillä voidaan avata markkinoita äärimmäisissä tilanteissa, jossa nytkin ollaan satojen miljardien valtion veloissa, jossa velkaantumiselle ei näy loppua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Näin on, eurokeisarit siirtävät rahansa muihin euromaihin, ja tyhjentävät tilinsä markkaan siirtyvästä Suomesta, pelkona juuri devalvaatiot. Ainoa toivomme on se, että euro romahtaa, EU romahtaa, ja palaamme normaaliin kansallisvaltioihin, jossa jokainen huolehtii omista talouksistaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Tällä hetkellä elämme EU:n ohjaamaa katastrofia kohden ja luovumme itsenäisyydestämme.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Velan kasvu emme kykene estämään
#36

Täsmälleen näin, demarit ja SAK ovat kovan euron paljon vartijana, he kun eivät hyväksi maan kilpailukyvyn edistämiseksi suoritettavaa maan valuutan ulkoisen arvon alentamista, joka itse asiassa johtuu ay-järjestöjen aiheuttamasta palkka-inflaatiosta. Tämä vain on puhdasta faktaa. Maan velkaantumista ajasta ikuisuuteen ei siis kannata ihmetellä, ja niin kauan, kuin emme kykene tekemään kilpailukykyä parantavia poliittisia valuutta toimia, velka kasvaa, tähän on varauduttava.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#42

Näin on, duunari on ansainnut valtionvelkansa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#46

Lapsilla ja lasten lapsilla on aikaa maksaa velat pois, jos eivät sitten tee argentiinalaista. terv. demarit

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#2

Mainitun vaalikauden kansanedustajat ilmenee oheisesta linkistä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_vaalikauden_1995%E2%80%931999_kansanedustajista

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

isänmaan ystävä
Hämmentynyt
#3

Hyvä kirjoitus.
Missä se EU:n luvattu talouskasvu on?
Ei ole olemassakaan.

On vain huippuhinnat ja suuret talousongelmat .

On aika ottaa valta takaisin Suomen eduskunnalle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Vasemmisto mädättää koko poliittisen kulttuurimme. Seuraavissa eduskuntavaaleissa tulee asia tiedostaa väestölle selkokielisesti. SAK:lta kaikki mahdolliset turhat veroedut on leikattava välittömästi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Samoin sähkön hinta! Aivan sairasta tämä nykyinen riisto hinnoissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Vihreää siirtymää koetetaan tahkota tällä hetkellä tuulivoiman avulla, mutta on toivoton yritys. Tuulivoimaloiden lavat eivät edes kestä tuulta, ja jopa 14 tonnin painoiset voimalan lavat lentelee metsiin. Meillä on siis tuhansia tuulivoimaloita, jotka suurella todennäköisyydellä kestävät vastaavia käyttötunteja rasituksessa, ja sen jälkeen alkaa siipiä sadella ympäristöön. Ongelma on siinä, että voimalamme joutuvat äärimmäiseen ilmastolliseen rasitukseen, eli se, mikä sopii lauhkeaan ilmastoon, se ei välttämättä sovi meidän ilmastoon. Vihreässä siirtymässä edetään virheestä toiseen, ja siksikin sähkönhinnat voivat ajelehtia euroihin kilowatilta, jota meidän teollisuutemme ei tule kestämään. Tarvitaan nopeasti pysyvää säätövoimaa, kivihiilivoimaloita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

Juuri näin, näillä lasikuitunikareilla ei ole mitään kokemusta arktisten olojen vaatimuksista, ja ovat päässee tussaroimaan omia virityksiään. Jopa seosmetallitkin ovat tarkoin säädeltyjä, jotta niiden kylmäkestoisuus on taattu, sekä säilytys- että rasituslämpötilat. Nykyään ei juurikaan vaadita enää mitään osaamista, ja kun vaatimukset asetetaan riittävän korkealle, niin tuulivoimalat maksavat maltaita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Nykyiset tuulivoimalat ovat romuina jo tämän vuosikymmen lopulla. Helvetin kallis kokeilu, mutta jopa carunapekasta koetetaan leipoa presidenttiä palkkioksi kaikesta vahingoistaan huolimatta. On tämä maa malliinsa mennyt.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#30

Wärsilä tekee vähäpäästöisiä Diesel voimalaitoksia joiden päästöt on elinkaaren aikana pienemmät kuin tuulivoimalan kun otetaan huomioon tuulivoimalan rakentaminen, huolto ja kunnossapito ja purkaminen ja niihin käytetty Dieselin menekki.’
Nämä voimalaitokset tuottaa sähköä
myös tuulettomina pakkaspäivinä ja niissä on sellainen ominaisuus että kierroksia (tehoja) voidaan silloin lisätä .Käytänössä Diesel voimalan teho lisääntyy jo automaattisesti kovilla pakkasilla koska ilmassa on enemmän happia silloin ja palaminen on tehokkaampaa jolloin sähköä tulee enemmän ulos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#34

Ollaanhan me toimitettu näitä dieselgeneraattoreita ympäri maailman, hyvällä menestyksellä, mutta dieselistä voi muodostua pullonkaula, sitä kun tarvitaan kriiseissä ihan vaikka rintamilla. Hitlerin ongelma oli juurikin polttoaineiden vähyys, jonka takia Hitlerin tavoite oli Venäjän ja muiden öljyvaltioiden valloitus. Meillä mentiin samoihin aikoihin halolla ja kivihiilellä ja polttomoottorit olivat usein häkäpönttöjä, niin kauan kuin varastoja riitti. Kivihiiltä voidaan varastoida ulkosalla säistä riippumatta rajattomasti, ja hiiltä riittää sadoiksi vuosiksi. Vihreä ideologia estää meitä hyödyntämästä kivihiiltä, joka monipuolisuudessaan hakkaa kaikki tunnetut energiat mennen tullen, täysin puhtaalla tekniikalla nykyiset normit täyttäen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#38

Näin juuri, Venäjä tekee nestemäisiä polttoaineita jopa maakaasusta, ja polttonesteitä voidaan vaivattomasti tehdä myös kivihiilestä, joka tuntuu olevan fossiilivihaisille vaikea tajuta, kivihiilestä saadaan vetyjä helpommin, kuin tuulivoimasta, joka tuhoaa metsiä rakennuspaikoissaan ja sähkölinjojen vedoilla. Metsiä ei pidä tuhota turhan takia, sitä tehdään maailmalla jo liiaksikin. Mm. Paraguayssa metsän puita kaadetaan seitsemän puuta sekunnissa, pyritäänkö me täällä Suomessa tekemään samaa tuhoa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#45

Maakaasu muodostuu juurikin kivihiilestä kovassa hapettomassa tilassa kovassa paineessa ja lämpötilassa. Maakaasu nimellä tuo on ollut täysin kelvollista jopa vihreille, mutta jos ihminen tuottaa kivihiilestä vastaavaa kaasua (vaikka keittiökaasu), se muuttuu fossiiliseksi inhokiksi. Suuret maakaasuesiintymät ovatkin merkki muinaisista hiilimetsistä, joita on jättimäinen allas myös Ukrainan itäosissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#48

Ukrainan sodan syy piilee myös Ukrainan maaperällä sijaitsevat valtavat maakaasu ja kivihiiliesiintymät. Maakaasuesiintymät löydettiin vain vähän ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Lisäksi Venäjä tarvitsi suoran maantie/ratayhteyden Mustamerelle, jossa Krim oli hyvä kohde, jossa energia olisi hyvä laivata maailmalle turvallisesti vaikka Asovanmeren satamista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#53

Hiilidioksidin vähentämisellä ei ole mitään merkitystä ilmaston lämpenemisen tai viilenemisen osalta. Asia on liian vaikea vihreiden hihhuleiden ymmärtämiseksi, vaikka puhuvat asiasta sylki suusta roiskuen. Esim. Saharan hiekkaa lentää tuulen mukana Amazonin alueelle saakka luokkaa 27 miljoonaa tonnia vuosittain, ja juuri tällä hetkellä partikkelipitoisuudet ylittävät Pohjois-Afrikan yllä luokkaa yli 3000 mikrogrammaa/kuutiometri, jossa huomattavaa on se, että maanpinnalla ilmavirtaukset ovat kohden länttä, ja 700 hPA:n korkeudella tuulensuunta kääntyy itään, eli siinä pitoisuudet voidaan vaikutukseltaan kertoa kahdella. Hiekkaa on ilmassa runsaasti luokkaa reilut Pohjois-Amerikan mantereen laajuisella alueella, ja toimii merkittävät ilmastoa lämmittävänä tekijänä. Ilmavirtaukset ovat lähtöisin polaaripyörteen vaikutuksesta jonka tekijät ovat vielä monimutkaisempia, eikä ihmisellä ole osaa eikä arpaa asian kanssa. Huomattava on, että kun viilenee, lämpöenergiaa on käytettävä enemmän.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#54

Näin on, tutkimusmaailmanmatkaaja oli Paraquayssa reissussa, kun tienvieressä oli maasto sytytetty tuleen, eli paikalliset viherterroristit koettivat sytyttää maastopaloa. Maastopalot ovat pääosin viherterroristien aiheuttamia, polttomurhaajia, jotka tulisi ottaa kiinni ja elinkautiseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#55

Ilmasto on kylmenemismoodissa, mutta vahinko on jo tapahtunut, taloutemme laitettiin nurin oletetun lämpenemisen seurauksena. Mm. Suomessa on toivottu ihmettä, että pohjoismaan saataisiin edes asteen lämpöisempää ilmastoa, koska tuo parantaisin kilpailukykyämme lämpöisiin maihin verrattuna. Hiilivoimaloiden romutus on kammottava virhe, kun huomioidaan se tosiasia, että voimalamme olivat huippumoderneja puhtaita päästöiltään. Hiilivoimaloiden päästöjen puhtauteen herättiin mm. USA:ssa 1970-luvulla, jolloin voimaloihin asennettiin sähköiset puhdistimet, ja luonnollisesti nuokin ovat kehittyneet niistä ajoista. Teollisuutemme on ajettu Aasian maihin, jossa päästöjen puhtauteen ei ole juurikaan panostettu, josta kaasut ja partikkelit yhteiseen ilmakehään. Hiilidioksidi on elämän edellytys, ja elämä ilman riittävää hiilidioksidia ja sitä hyväksi käyttäviä mikrobeja, syanobakteereita ym. palautuisi miljardeja vuosia sitten tilaan., jossa elämä olisi vain alkeellisia mikrobeja ilman happea.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#56

Näin on, ilman lisähiiltä ja sedimenttivuodot huomioiden ihmiskunnan tarvitseman ravinnontuotantoon tarvitaan vuositasolla noin 20 miljardia tonnia kiertävää lisähiiltä, ja ilmakehän hiilidioksidi riittäisi noin 30 vuodeksi. Syömme siis 30 vuodessa koko ilmakehän sisältämän hiilidioksidin määrän tuota elämää ylläpitävää ravinnetta. Korvaushiiltä on siis saatava ilmakehään, muutoin yhteyttäminen päättyy pian, ja maapallo palautuu syanobakteerikantaan eliökunnaltaan, kerääntyen mustien savuttajien ympärille rukoilemaan ravintoaan. Vain puhtaat hiilivoimalat voivat vielä pelastaa ihmiskunnan, nyt ollaan elämän ja kuoleman kuilun reunalla. Eliökunnan kilpailu hiilestä alkaa näkyä sekä metsien kasvun hidastumisena että ravinnon vähenemisenä, joka aiheuttaa varmasti ravintosotia, kuolemaa ja kulkutauteja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#57

Tavoite hiilineutraali maailma 2050 mennessä on mieletön, tuottaisimme hiiltä vain sen verran, mitä ravintomme tarvitsee, unohtaen mitä luonto tarvitsee. 2050 väkeä on ilman sotia reilut 12 miljardia, joka on raja, jossa maapallon pinta-ala ei riitä kasvattamaan ravintoa koko väestölle, kuten ei riittäisi myöskään hiilidioksidi, jossa ihminen fyysisesti on hiilivarasto, jota on ylläpidettävä päivästä toiseen. Hiiltä on riitettävä sekä lihan- etä kasvikunnan ylläpitoon, kaikkeen, mikä sulaa ihmisen ruoansulatuksessa energiaksi, sokereiksi. Asteen lämpeneminen pienestä jääkaudesta on kuitenkin suurin huoli, jolla koetetaan peitellä ihmiskunnan suurinta ongelmaa, harhauttaa, väenpaljoutta ja ruoan riittävyyttä. Huippukommunistit pelottelevat ilmastonmuutoksen aiheuttavan ilmastopakolaisuutta, kun rajat pursuavat ihan vain elintasopakolaisiakin, köyhät suuntaavat sinne, missä mammoja ja maksuton elämä haisee.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#58

Hiilidioksidin vähentäminen johtaa suoraan hapen tason alenemaan, siis suoraan hapen vähenemiseen. Permikauden lopun vaiheilla happi putosi luokkaan 16% ja jopa alemmaksi, joka riitti joukkotuhoon, joskin hapen taso on aikanaan lähtenyt nollasta. Maapallo on suurempien lajien osalta elämänvyöhykettä vain riittävän hapen avulla. Viherkommunistien tavoite on palauttaa maapallo alkueliöiden käyttöön.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#59

Näin, ihmisessä hapen alenema näkyy suoraan väsymyksenä, ja kehossa lisääntyy mätänemiseen perustuvaa kehon surkastumista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#41

Hitler ajoi itse Mersulla ja pani köyhän kansan palelemaan Kupla Volkkariin ja nauroi räkäset naurut päälle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#35

Toyota tekee myös vähäpäästöisiä ,varma toimisia ja maltillisesti arvoaan pudottavia itsestään lataavia hybridi autoja joiden kokonais päästöt on elinkaarensa aikana pienemmmät kuin sähköauton (kun otetaan huomioon akkuun louhittava malmin määrä ja siinä kuluva diesel)
Vaikka laskuissa ei oteta huomioon tuulivoima huijausta (kun sitä markkinoidaan valheellisesti päästöttömänä)

Eikö Persujen pitäisi puhaltaa poikki tämä Valheelliseen Viher-Perseilyyn liittyvä Sähköauto ja Tuulivoima villitys joka on vaarassa ajaa konkurssiin koko maan ja tuhota talouden ja velkaannuttaa maan korviaan myöten.

JÄRKI KÄTEEN !

Hybridejä alle ja Ydinvoimalaoita pystyyn !
Sillä se Suomi nousee ja saasteet vähenee.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#39

Näin on, itseään lataava hybridi on askel oikeaan suuntaan, jarrutusenergia otetaan talteen, ja moottorit kehittyvät hyötysuhteeltaan paremmiksi, kuten meidän oloissa talvella hukkalämpö saadaan auton sisätiloihin, ilman että akut tyhjennetään sisätilojen lämmittämiseen sähköautoissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#44

Sähköautot kuten muutkin (asuntoautoa lukuun ottamatta on kaikki eristämättömiä )
Hybridissä ne lämpiää hukka lämmöllä mutta sähkö autossa akulla kannetulla sähköllä ! Järjetöntä hommaa pakkasella haaskata taivaan tuuliin kallaista sähköä … kun otetaan huomioon kuin nopeaa ilma on vaihdettava ettei ikkunat huurru kun ilman kosteus nousee jne..

Miksei sähköautoissa ole samanlaista lakia kuin Okt taloissa että suora sähkölämmitys kielletään ja ilmanvaihdossa on oltava lämmön talteen otto ja seinissä 250 villaa ja katossa puolimetriä. Tämä sama eristys voitaisiin tehdä paljon ohuemmin autoihin kun käytettäisiin lentokone eristys materiaaleja.

Sähköauton akku kestää noin 3 tuntia kovalla pakkasella ajoa ja sisätilojen lämmitystä.
Samalla akulla voitaisiin lämmittää nykyaikaista energia tehokasta maalämpö taloa lähes viikon ajan kovilla pakkasilla !

Järjetöntä sähkön haaskausta !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#47

Samaa mieltä, sähköautot eivät sovi arktisille alueille, ei sitten millään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#49

Äläkää nyt turhaa sähköautoja haukkuko.
Hinaus yrittäjät kyllä kehuu niiden pakkas ominaisuuksia !
Töitä riittää yötä päivää hinureille kun pakkasia on .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#50

Myös palokunta kehuu niitä ,palaa kuulemma niin nopeasti kovassa kuumuudessa tuhkaksi ,ettei ehdi sammuttaa ,niin pääsee palomiehet helpolla kun ei tarvitse paskaisia letkuja keriä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#51

Myös rahoitus yhtiöt kehuu niitä ,arvo laskee niin nopeaa että pelkkiä korkojakin saa muutaman vuoden ikäisestä autosta paljon enemmän mitä auton arvo on. Huippu bisnes heille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#52

Akku kauppiaat ne vasta käsiään hieroo kun akku maksaa 30.000-80.000,- merkistä riippuen .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#40

Hybridi autojakin tekee nykyään kaikki rahan ahneet räkänokka auton valmistajat jotka myös on iso osa aivan huijaus mielessä tehtyjä paskoja jotka kestää vain takuu ajan . Siis kulutus voi olla samaa luokkaa kuin Bensa autolla vaikka luvataan vain murtoosa kulutusta todellisesta ja korjaus ja huolto kustannukset Kymmen kertaiset !
Ja siitä syystä arvon aleneminen tähtitieteellistä (samaa luokka kuin sähköautoissa)
Joissakin lähinnä Saksalaismerkeissä on jopa venyviä ohuita yksirivisiä ”vaihdepyörän ”ketjuja jakopään ketjuna !! Vielä niin hankalaan paikkaan asennettuna että vaihto maksaa moottoriremontin verran !

Tämän takia kansa ei tiedä enään mikä on järkevää autoilua ja mikä ei ja mikä saastuttaa oikeasti ja mikä ei .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

Suomen sähköä käyttävää kansaa on kusetettu jo riittävästi.
On valittu hallitus, joka on luvannut muuttaa tämän tärkeimmän asian.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Ei missään nimessä mitään rupla-markkaa takaisin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Sääliksi käy ruottalaisia, ne vaan joutuu tulemaan toimeen rupla-kruunullaan. On se kauheeta, onneks niillä on laivoja, ruotsinlaivoja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Suomessa rikkaat eurokeisarit määräävät meidät pysymään eurossa, maan taloudelle sylkien. On se kumma, että meillä raha ratkaisee talouden suunnan, kohden velkaa vaikka kivikon kautta. Itse asiassa meillä ei ole varaa euroon, joka on sosialistien määräys, mokomat devalvaation pelkääjät. SAK sanelee, mikä valuutta meillä on käytössä, vaikka sitten siirryttäisiin kultakantaan. Käytössä oleva maakohtainen valuutta on oltava kellutuksen laatuinen tai arvoinen, muutoin ei kunnian kukko laula. SAK myös piti huolen siitä, vaikka meillä jäi euro käyttöön, nii palkkaneuvottelut käydään vanhaan malliin, viennille haistatellen. Poliittinen SAK, siis demareiden sirppi ja vasara, tulee kalliiksi, muistaen myös poliittiset lakot, joka on tullut jäädäkseen, jossa käydään viimeistä taistoa nimen omaan politiikan puolella, kaikki kommunisteilla tai ei mitään, maa jäi vappumoodiin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Joutuu pakosta ihmettelemään osan kansalaisten tyhmyyttä, kun ei osata yhdistää Suomen EU-jäsenmaksujen kasvamista (nettomaksajamaa) ja sitä että se johtuu muiden eu-pakettien lisänä nettosaajamaiden hyväksi. Siis me kansalaiset maksamme muiden maiden (nettosaajamaat) elintason hyvitystä. Ei ole ihme, että meillä velkamäärä paisuu paisumistaan eu-jäsenyydestä johtuen. Myös euro on tuonut meille lisää maksettavaa alahaisen talouskasvun myötä sekä siitä, ettei kulloinkin vallassa olevat hallitukset ole tehneet tarvittavia toimia talouden sopeutusta varten. Esim. viime hallituskaudella vain otettiin velkaa muttei tehty laisinkaan sospeuttavia toimia rahanjaosta huolimatta.

Nyt sittenon pakko tehdä jotta markkinoilta olisi saatavissa lisää velkaa edes vähän.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#33

Demarit rahtaavat juuri sen takia maahanmuuttajia elätettäväksemme, että saavat vallan keskitettyä itselleen, eli samaa mitä USA:ssa, jossa maahanmuuttajien ei äänestyksessä tarvitse edes osoittaa kansallisuuttaan. Juuri tuolla taktiikalla myös Biden voitti viimeiset presidentinvaalit, lisää maahanmuuttajia hamstrataan tälläkin hetkellä toiveena äänestys lakien porsaanreiät paikkaavat demokraattien heikon kannatuksen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#37

Demarit ovat aloittaneet maassamme vallankaappauksen, jossa aseina käytetään jopa ydinvoimaloita. Tilannetta voidaan verrata Putinin hyökkäykseen Ukrainaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

SAK ja maanpetturuus
#43

SAK pysäyttää nyt ydin- ja sähkövoimalat, etenkin sähköautoilijat varmasti kärsivät tilanteesta, mutta onko SAK:lla ja Putinilla yhteiset sävelet, ajaa maamme puolustus alas, emme kykene saamaan SAK:n johtoa vankilaan ajoissa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Nyt kompastut, arvon blogisti, taas jälleen kerran pahasti omaan ns. älykkyyteesi ja näppäryyteesi. Osoitapa nyt alkuun, että Suomen ’huono’ talouskehitys on nimenomaan sidoksissa euroon eikä muita syitä ole. Kun tämän selvityksen olet tehnyt – vaatinee ainakin kirjan verran Suomen kansantaloustutkimusta – niin kyselen sitten lisää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#9

Miksihän omilla valuutoillaan talouttaan hoitavat jäsemaat ovat pärjänneet huomattavasti paremmin talouskasvun ja talouksiensa kanssa?
Kommentoija saa olla ihan mitä mieltä huvittaa eurosta ja maamme talouskasvun hitaudesta sekä valtavasta alijäämän kehittymisestä. Enhän itsekään syytä kokonaan euroa, sillä osa talouskurimuksesta syntyy EU:n surkeista talouttamme rasittavista päätöksistä yhdessä eurosta johtuen. Osasta alijäämien synnystä kantaa vastuun aiemmat hallituspuolueet tekemine päätöksineen.

Euro ei inflaatiotilanteissa jousta vaan on tehtävä leikkauksia ja sopeutuksia, joita nyt tämä hallitus joutuu tekemään enemmän, koska Marinin hallitus ei tehnyt yhtään vaan jakoi rahaa (velkarahaa) surutta. Myös soteuudistus näyttää oevan pidemmän ajan riippakivi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tyytyväinen
#15

Tässä kirjoitus Ruotsin talouden kehityksestä, Näin Ruotsin talous on karannut Suomelta

https://www.verkkouutiset.fi/a/tama-kuva-kertoo-paljon-nain-ruotsin-talous-on-karannut-suomelta/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Eli kaipaat Ruotsin tielle?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Ruotsin tielle pyrkimisessä olen blogistin kanssa samalla asialla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#16

YLE: Suomi häviää Ruotsille ja Tanskalle lähes kaikessa: laitoimme kolmikon julkiset taloudet testiin hallitusneuvotteluiden keskellä.

https://yle.fi/a/74-20033234

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Näin juuri, maan johto katsoo tuonnin ja viennin tasapainoa, ja markka-aikana vientiä potkaistiin käyntiin devalvaation avulla, eli markan ulkoisen arvoa alentamalla. Nyt valtion johto ei katso oikeastaan muuta kuin tilastoja, ja odottaa, mitä tulee tapahtumaan. Yksikään maamme talousoppineista ei vakavalla äänellä voi sanoa, että euro on meille pelastava enkeli, paitsi tosijuntit, jotka ovat oppineet kaiken, mutta eivät
ymmärrä mistään mitään. Suomi ei tule koskaan selviämään valtionveloistaan eurossa, koska meillä on hallitsematon ay-liike, joka mittaa kaikki viennin pyrähdykset palkkojen korotuksilla ulos. Meillä ei ole kilpailukyvylle muuta keinoa kuin ottaa markka uudelleen käyttöön, tai jäädyttää palkat siten, että kilpailijamaiden inflaatio korjaa kilpailukykymme.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Tämä viimmeaikainen huono taloudellinen kehits johtuu siitä että kaikki valuutta tulot ja ulkomaan velka rahat lähetetään Ukrainan sotaan.
Meille jää vain velat ja konkurssiin mennet yritykset ja Ukrainan Presitentti kylpee rahoissa matkustaa ympäri mailman 1 luokassa ja asuu parhaissa hotelleissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Ennen sama oli maanpetturi Kekkonen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Nyt kaivellaan jo todella syvältä tekosyitä kun on ihan itse ”hyvällä hallitusohjelmalla” sössitty maan talous kuralle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000