Perussuomalaiset

Jarmo Hussi

Putintrollit Yle, Amnesty, UM, Eurooppatiedotus ja vihreät

16 kommenttia

Perussuomalaiset jättivät yhdessä Kokoomuksen, Kristillisten ja Liike Nytin kanssa välikysymyksen koskien Suomen varautumista siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen.

Välikysymysinfossa Riikka Purra toi esiin asian ympärillä käytyä keskustelua. ”Myös Turkista saapuu siirtolaisia kuljettavia veneitä Kreikkaan. Turkki käyttää samaa retoriikkaa kuin Valko-Venäjä ja Venäjä väittäessään, että Kreikka rikkoo ihmisoikeuksia pyrkiessään suojelemaan itseään. Kypros puolestaan on vaatinut komissiolta, että turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskeyttää.”

Venäjä, Valko-Venäjä ja Turkki. Niinpä. Media mielellään nostaa esiin putintrollit jotka kaiuttavat Venäjän viestiä. Ei tarvitse mennä Turkkiin tai Valko-Venäjälle asti löytääkseen putintrolleja. Niitä löytyy täältä Suomesta. Niin Yle, Amnesty International Eurooppatiedotus kuin myös vihreät kaiuttavat samaa viestiä: Kreikka rikkoo ihmisoikeuksia pyrkiessään suojelemaan itseään.

Yle oli yksi luotettavan median vetoomuksen allekirjoittajista. Vetoomuksessa todetaan: Moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet. Se ei tarkoita, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta.

Yle julkaisi 23.6.2021 uutisen Amnestyn raportti: Kansainvälisten sopimusten vastaisista pakolaisten ja siirtolaisten käännytyksistä tullut vakiintunut käytäntö Kreikassa.

Leipätekstissä on seuraava kappale: Pushback-toiminnaksi kutsutuissa käännytyksissä maahantulijat palautetaan Turkkiin ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Tämä on kansainvälisten sopimusten mukaan laitonta. 

Keskityin vain ja ainoastaan tuohon kohtaan raportissa koska usein, jopa valtaosin laittomien siirtolaisten kertomukset eivät ole luotettavia. Ei osata kertoa oikea nimeä, ikää tai lähtömaata. Kun ei kerrota niin ei niitä voi tietää. Ei vaikka Päivi Nerg muuta vakuutaisi. Viimein jos maahan päästään ja hylky tulee niin on ollut sellainenkin tapaus että on esitetty väärennetty kuolintodistus, ja se on mennyt läpi.

Vetoomuksesta luotettavan median puolesta: Se ei tarkoita, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta. Tämä antaa olettaa että uutisen kirjoittanut toimittaja on tarkistanut mitä kansainvälisiä sopimuksia Kreikka rikkoo. Luulisi ainakin.

Minä kysyin Amnestyltä mitä sopimuksia käännytyksessä on rikottu ja sain vastauksen:

Tässä nyt viimein sinulle listaus kansainvälisistä sopimuksista, joita Kreikka laittomalla pushback-toiminnallaan rikkoo:

Geneven pakolaissopimus 33 artikla

Euroopan ihmisoikeussopimus 3 artikla (sisältyy kidutuksen kielto-artiklaan)

YK:n kidutuksen ja muun julman ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 3 artikla

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissiopimus 7 artikla.

Palautuskiellon periaate löytyy myös Suomen perustuslain 9 §:stä sekä ulkomaalaislain 147 §:stä. Lisäksi pakolaisten osalta ulkomaalaislain 149 §:ssä todetaan, ettei pakolaista saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen suojelun tarpeessa.

Tarkentava kysymykseni Amnestylle:

Miten Kreikka voi rikkoa artiklaa 33, jos se noudattaa pakolaissopimuksen artiklaa 31 ja 32?

31 artikla

Laittomasti maassa oleskelevat pakolaiset

1) Sopimusvaltiot eivät ryhdy rankaisutoimenpiteisiin laittoman maahan saapumisen tai oleskelun johdosta niitä pakolaisia kohtaan, jotka tulevat suoraan maasta, missä, heidän elämänsä tai vapautensa on ollut uhattuna 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja jotka ovat luvatta tulleet tai luvatta oleskelevat sopimusvaltion alueella, kuitenkin edellyttäen, että nämä ilmoittautuvat viipymättä viranomaisille ja esittävät hyväksyttäviä syitä laittomalle saapumiselleen tai oleskelulleen.

2) Sopimusvaltiot eivät aseta näiden pakolaisten liikkumiselle muita rajoituksia kuin mitä on välttämätöntä ja näitä rajoituksia sovelletaan vain siihen saakka, kunnes heidän asemansa maassa on saatettu säännölliselle kannalle tai he ovat saaneet luvan siirtyä johonkin toiseen maahan. Sopimusvaltiot myöntävät näille pakolaisille riittävän määräajan ja tarpeen vaatimat helpotukset luvan hankkimiseksi toiseen maahan matkustamista varten.

32 artikla

Maastakarkoitus

1) Sopimusvaltio älköön karkoittako alueellaan laillisesti oleskelevaa pakolaista muista kuin kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen perustuvista syistä.

2) Pakolainen voidaan karkoittaa ainoastaan täytäntöönpanemalla laillisessa järjestyksessä annettu päätös. Mikäli eivät pakottavat kansalliseen turvallisuuteen perustuvat syyt toisin vaadi, on pakolaisen sallittava esittää todisteita syyttömyytensä tueksi sekä ajaa kannetta ja sellaista tarkoitusta varten olla edustettuna asianomaisen viranomaisen tai yhden tai useamman viranomaisen erityisesti määräämän henkilön tai määräämien henkilöiden edessä.

3) Sopimusvaltioiden on myönnettävä tällaiselle pakolaiselle kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa hän voi koettaa saada asianomaisen maahantuloluvan toiseen maahan. Tämän määräajan kuluessa sopimusvaltiolla on oikeus ryhtyä pakolaisen suhteen tarpeellisiksi katsomiinsa sisäisiin toimenpiteisiin.

Sama koskee kaikkia mainitsemiasi kansanivälisiä sopimuksia siinä tapauksessa että tulija ei tule suoraan siitä maasta Kreikkaan jossa ilmoittaa vainoa kokeneensa.

Montako suoraan Kreikkaan tullutta turvapaikanhakijaa Kreikka on karkoittanut?

Amnestyn vastaus:

Hei,

Palautuskielto on ehdoton ja menee näiden kaikkien yli.

Amnestyn raporttiin voit tutustua täältä. Siellä tiedot dokumentoimistamme tapauksista Kreikan ja Turkin välillä.

Viimeiseen kysymykseesi saat täsmällisimmän vastauksen todennäköisesti Kreikan maahanmuuttoviranomaisilta.

Ja tarkentava kysymys:

Kiitos, katsoin jo tuota.

Missä kansainvälisen sopimuksen kohdassa sanotaan palautuskiellon olevan ehdoton?

Luulin että olitte ottaneet asiasta selvää paljonko turkkilaisia on tullut Kreikkaan kun olette asiassa ulostulon tehneet.

Amnesty:

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15.2 artiklan mukaan sopimuksen 3 artiklasta ei voi poiketa. Palautuskielto, eli non-refoulment periaate, katsotaan kansainvälisen oikeuden ehdottomaksi oikeusnormiksi (jus cognesiksi) joka sitoo maita riippumatta siitä, ovatko he edes hyväksyneet kansainvälisiä sopimuksia. Se on ihmisoikeuksien ydinaluetta, eikä siitä saa poiketa.

Kysymyksesi ”Montako suoraan Kreikkaan tullutta turvapaikanhakijaa Kreikka on karkoittanut?” on hieman epätarkka. Jos puhut laillisista karkoituksista, saat siihen täsmällisimmän tiedon Kreikan viranomaisilta.

Meidän raporttiin on haastateltu 16 ihmistä, jotka kertovat kaikkiaan 21 pushback-tapauksesta. Arvioiden mukaan nämä ovat koskettaneet noin 1000 ihmistä. Nämä tapaukset ovat vain Evrósin alueelta.

Samanlaisesta toiminnasta on raportoitu myös muiden järjestöjen ja medioiden puolesta ja eri alueilta. The Guardian kertoo noin 40 000 ihmisen joutuneen pushback-toiminnan takia lain vastaisesti palautetuksi EU-alueelta. Samassa jutussa todetaan, että noin 2000 kuolemaa on linkitetty pushback-toimintaan.

Kommenttini:

Lainkäyttö kiteytyy siihen että sopimuksia noudatetaan. Kreikka noudattaa Geneven pakolaissopimuksen 31 pykälän ehtoja todetessaan muitten kuin naapurivaltioiden tai muiden maiden kansalaisten jotka eivät saavu suoraan Kreikkaan maassa jossa kokevat vainoa olevan laittomasti maassa.

On aivan eri asia puhutaanko karkoituksissa ja palautuksissa ihmisistä jotka ovat laillisin perustein maassa maan lakien tai kansainvälisten sopimusten mukaan kuin jos puhutaan niistä jotka ovat maahan tulleet laittomasti eikä heidän maassaolonsa täytä kansainvälisiä tai kansallisia sopimuksia.

Jos väitteesi Euroopan ihmissopimuksen palautuskiellosta pitäisi paikkansa Suomen ulkomaalaislaki olisi mitätön usealta osalta kuten:

2 luku

Maahantulo

11 § (30.1.2018/121)

Maahantulon edellytykset

Ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että:

1) hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja;

2) hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai yrittäjän oleskelulupa, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;

3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset, ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat;

4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja

5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Kolmannen maan kansalaisen maahantuloedellytyksistä jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana, säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

Tämän lain 10 luvussa säädetään unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan sekä näiden perheenjäsenten maahantulon edellytyksistä, kun maahantulo perustuu Euroopan unionin säännöksiin vapaasta liikkuvuudesta.

59 § (13.9.2013/668)

Oleskeluluvan raukeaminen

Oleskelulupa raukeaa, kun ulkomaalainen karkotetaan maasta taikka hän saa Suomen kansalaisuuden. Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa raukeaa lisäksi, jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio myöntää hänelle pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan.

Ra

108 § (8.5.2009/323)

Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen

Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema peruutetaan, jos:

1) hakija on kansainvälistä suojelua hakiessaan antanut tietoisesti vääriä tietoja, jotka ovat vaikuttaneet päätöksen lopputulokseen;

2) hakija on kansainvälistä suojelua hakiessaan salannut sellaisen seikan, joka olisi vaikuttanut päätöksen lopputulokseen; tai

3) turvapaikka olisi pitänyt jättää 87 §:n 2–4 momentin nojalla antamatta tai oleskelulupa 88 §:n 2 momentin nojalla myöntämättä.

Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman peruuttamista harkittaessa tulee suorittaa yksilöllinen tutkinta.

ukeamisesta tehdään merkintä ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmään. (21.8.2020/620)

142 § (30.12.2013/1214)

Pääsyn epääminen ja käännyttäminen

Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan tässä laissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstön 13 artiklassa.

Käännyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa:

1) unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan tai näiden perheenjäsenen maahantulon estämistä ulkorajalla, jos perheenjäsen kuuluu unionin vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin;

2) kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla, kun hän on saapumassa maahan yli kolmeksi kuukaudeksi myönnetyllä oleskeluluvalla ja hän saapuu maahan ensimmäistä kertaa luvan voimassaoloaikana;

3) kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla, kun hän on saapumassa maahan toisen Euroopan unionin jäsenvaltion oleskeluluvalla tai kansallisella viisumilla, joka oikeuttaa oleskelemaan Schengen-alueella yli kolmen kuukauden ajan, eikä hän ole Suomen määräämässä maahantulokiellossa; taikka

4) ilman oleskelulupaa maahan saapuneen ulkomaalaisen maasta poistamista, jos hänelle ei maahan saapumisen jälkeen ole myönnetty oleskelulupaa tai oleskelulupakorttia taikka jos

146 a § (30.12.2013/1214)

Palauttaminen

Palauttamisella tarkoitetaan tässä laissa maastapoistamismenettelyä, jonka aikana pääsyn epäämis-, käännyttämis- tai karkottamispäätöksen saanut kolmannen maan kansalainen joko poistuu maasta vapaaehtoisesti tai hänet poistetaan maasta:

1) alkuperämaahan;

2) kauttakulkumaahan unionin tai Suomen ja kolmannen valtion välisen takaisinottosopimuksen tai muiden järjestelyjen mukaisesti; tai

3) muuhun kolmanteen maahan, johon kyseinen kolmannen maan kansalainen päättää vapaaehtoisesti palata ja johon hänet hyväksytään.

hänen oleskeluoikeuttaan ei ole maahan saapumisen jälkeen rekisteröity tässä laissa säädetyllä tavalla.

147 § (30.12.2013/1214)

Palautuskielto

Ketään ei saa käännyttää, karkottaa tai pääsyn epäämisen seurauksena palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle.

148 §

Käännyttämisen perusteet

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos:

1) hän ei täytä 11 §:n 1 momentissa säädettyjä maahantulon edellytyksiä; (30.12.2013/1214)

2) hän kieltäytyy antamasta tarpeellisia tietoja henkilöllisyydestään tai matkastaan taikka antaa tahallaan näistä vääriä tietoja;

3) hän on viisumia tai oleskelulupaa hakiessaan antanut tahallaan henkilöllisyyttään tai matkaansa koskevia, viisumin tai oleskeluluvan myöntämiseen vaikuttaneita vääriä tietoja;

4) hän on lyhyen Suomessa oleskelunsa aikana saattanut itsensä kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään;

5) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin;

6) hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja;

7) hän on ilman rajanylityslupaa ylittänyt rajan rajanylityspaikan ulkopuolelta tai rajanylityspaikan kautta aikana, jolloin rajanylityspaikka on ollut suljettu;

8) hänen voidaan tuomitun vankeusrangaistuksen perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä syyllistyvän rikokseen, josta on Suomessa säädetty vankeusrangaistus, tai epäillä syyllistyvän toistuvasti rikoksiin;

9) hänet on tuomittu rikoksesta rangaistukseen Suomessa oleskelunsa aikana;

10) hänen voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta tai Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan; taikka

11) on tehty häntä koskeva kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 2001/40/EY 1–3 artiklassa tarkoitettu maastapoistamispäätös.

Käännyttää voidaan myös ilman oleskelulupaa maahan tullut ulkomaalainen, jonka oleskelu Suomessa edellyttäisi viisumia tai oleskelulupaa, mutta joka ei ole sitä hakenut tai jolle ei o le sitä myönnetty.

149 § (26.4.2019/565)

Maasta karkottamisen perusteet

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut tai Suomen kansalaisuuden menettänyt ulkomaalainen:

1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;

2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;

3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka

4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa säädetyllä perusteella karkottaa myös ulkomaalainen, joka on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 4 §:n nojalla.

Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan.

Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan. Jos karkotettavalla on pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvassa olevan merkinnän ja merkinnässä mainitulta jäsenvaltiolta pyydetyn vahvistuksen mukaisesti, hänet on karkotettava kyseiseen jäsenvaltioon. Pakolaisen saa kuitenkin karkottaa myös muuhun valtioon siten kuin 3 momentissa säädetään.

149 b § (30.12.2013/1214)

Vaatimus siirtyä toiseen jäsenvaltioon

Kolmannen maan kansalaista, joka oleskelee maassa laittomasti tai jonka oleskelulupahakemus on hylätty ja jolla on toisen Euroopan unionin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oikeuttava lupa, on vaadittava siirtymään välittömästi kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle. Jos kolmannen maan kansalainen ei noudata tätä vaatimusta tai jos hänen välitön poistumisensa on tarpeen yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, päätetään hänen maasta poistamisestaan.

151 § (30.12.2013/1214)

Poliisi ja rajatarkastusviranomainen

Poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin ulkomaalaisen pääsyn epäämiseksi, käännyttämiseksi, maasta karkottamiseksi tai esitettävä 149 b §:ssä tarkoitettu vaatimus siirtyä toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, jos hän ei täytä maahantulon tai maassa oleskelun edellytyksiä. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi päättää käännyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa ulkomaalaisen maahantulosta. Tätä myöhemmin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on tehtävä Maahanmuuttovirastolle esitys ulkomaalaisen käännyttämiseksi tai maasta karkottamiseksi, jollei Maahanmuuttovirasto ole jo ryhtynyt toimenpiteisiin ulkomaalaisen maasta poistamiseksi. Kolmen kuukauden aikarajasta riippumatta poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi päättää käännyttämisestä myös siinä tapauksessa, että kolmannen maan kansalainen ei ole noudattanut 149 b §:n mukaista vaatimusta siirtyä toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi määrätä ulkomaalaiselle maahantulokiellon enintään kahdeksi vuodeksi evätessään maahantulon Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella tai käännyttäessään hänet 148 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa säädetyllä perusteella tai silloin, kun ulkomaalainen ei ole poistunut maasta hänelle 147 a §:ssä tarkoitettua vapaaehtoista paluuta varten määrätyn ajan kuluessa.

Poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on tehtävä Maahanmuuttovirastolle esitys ulkomaalaisen pääsyn epäämiseksi tai käännyttämiseksi, jos sillä itsellään ei ole toimivaltaa käännyttämiseen tai jos se arvioi, että ulkomaalaiselle tulisi määrätä maahantulokielto kahta vuotta pidemmäksi ajaksi. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi tehdä Maahanmuuttovirastolle esityksen ulkomaalaisen käännyttämiseksi myös, jos asialla on merkitystä 148 §:n soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa tapauksissa.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi käännyttämisen ja maasta karkottamisen yhteydessä tehdä maasta poistettavan henkilön matkustusasiakirjaan maasta poistamista koskevia tarpeellisia merkintöjä. Merkintöjä ei kuitenkaan tehdä, jos on aihetta olettaa, että niistä aiheutuisi maasta poistettavalle henkilölle vakavaa haittaa.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen myöntää maasta poistettavalle palauttamista varten eurooppalaisen matkustusasiakirjan, josta säädetään eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1953. (23.11.2018/1022)

Tuossa nyt vähän aluksi. Oletan että Kreikassa löytyy samanlaista lainsäädäntöä joka koskee maahantuloa.

Jos Kreikka on hoitanut käännytykset/karkoitukset muuten asianmukaisesti, koska sillä on siihen mm. Geneven pakolaissopimuksen perusteella, se ei ole rikkonut kansainvälisiä sopimuksia kuten Amnesty väittää.

Amnestyltä tuntuu loppuvan kaasu lampusta koska seuraava vastaus kuuluu:

Hei Jarmo,

Kiitos, kun kerroit oman näkemyksesi.

Aurinkoista kesää!

Eipä vielä lasketa Amnestyn tiedottajaa kesälaitumille:

Hei

Valtioilla on suvereeni oikeus ulkomaalaisten maahantulon hallitsemiseksi. Monet ihmisoikeudet eivät absoluuttisia sikäli kuin ne sallivat yksilön oikeuksien (maahantulon, liikkumisoikeuden käytön) rajoittamisen tarpeen tullen ja oikeasuhtaisesti. Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti on lisäksi katsottu, että valtiot voivat maahanmuutto-sääntelyn avulla suojella itseään ja kansallista turvallisuuttaan ulkopuolisilta uhkilta.

Palautuskielto koskee palautusta maihin joissa palautettava saattaa kokea julmaa kohtelua, kidutusta jne.

Koska Kreikka palauttaa Turkista kansainvälisten sopimusten vastaisesti (Geneven pakolaissopimus 31 artikla) maahan saapuneet takaisin pidätte Turkkia tällaisena maana. Näin ollen on hämmästyttävää että EU on maksanut kolme miljardia euroa maalle joka teistä rikkoo kansainvälisiä sopimuksia. Tars tehdä jotain?

Muistakaapa lobata kantaanne jos maa aikoo vielä pyrkiä EU:n jäseneksi. Kumma kyllä Turkki hyväksyttiin mukaan jalkapallon EM-kisoihin. Eikö Amnestyn olisi kannattanut lobata Turkin osallistumista vastaaan. Olisitte saaneet huomiota.

Hyvää kesää sinnekin.

Lähetän vielä muistutuksen EU:n ja Turkin erityisjärjestelystä tarkistettuani summan UM:stä:

EU on maksanut Turkille kuusi miljardia euroa.

Amnestyn kanta asiaan?

Ja toki Amnestyltä kanta löytyy:

Amnesty on vuosien aikana antanut useita lausuntoja, joissa olemme ilmaisseet selkeästi, että EU:n ja Turkin välinen sopimus loukkaa ihmisoikeuksia. Tässä viimeisin: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/eu-anniversary-of-turkey-deal-offers-warning-against-further-dangerous-migration-deals/

Tässä myös suomenkielinen lausunto aiheesta viime vuodelta: https://www.amnesty.fi/eulla-on-peiliin-katsomisen-paikka-kreikan-kriisi-on-seurausta-epainhimillisesta-pakolaissopimuksesta-turkin-kanssa/

Löydät varmasti lisää Amnestyn kannoista Googlen hakupalvelun avulla.

Minulta vielä rakentava parannusehdotus tulevan toiminnan varalta.

Nyt olisi ollut tilaisuus tuoda Amnestyn kantaa esille.

Sille joka on tänneasti jaksanut: Amnesty väittää Kreikan rikkovan palautuksillan kansainvälisiä sopimuksia. Keskustelussa on käynyt ilmi että Amnesty ottaa ne kansainvälisten sopimusten kohdat jotka sille sopii unohtaen Geneven pakolaissopimuksen 31 pykälän. Lisäksi se väittää Turkin olevan maan joka on turvaton. Tämän asian käsittelemmen EU:n näkökulmasta.

Seuraavaksi otin yhteyttä Ulkoministeriöön EU:n ja Turkin väliseen sopimukseen liittyen:

Puhuimme äsken puhelimessa liittyen kysymykseesi koskien turvapaikanhakijoiden palauttamista Turkkiin. Voisitko ystävällisesti vielä muotoilla kysymyksesi kirjallisesti vastaamalla tähän sähköpostiin. Voimme siten vastata paremmin kysymykseesi.

Kiitos paljon

Muotoiluni kuuluivat seuraavasti:

Onko EU kieltänyt palauttamasta laittomia siirtolaisia Turkkiin?

Ja laajemmin: Onko EU säätänyt minkäänlaisia palautuskieltoja koskien Turkkia.

EU:han on maksanut Turkille viime vuosina yhteensä kuusi miljardia laittomia siirtolaisia tms. koskevista järjestelyistä.

Vastauksen saan Ulkoministeriöstä joka vastaa Eurooppatiedotuksen puolesta:

Puhuimme eilen puhelimessa kysymyksestä, joka liittyi turvapaikanhakijoiden palauttamiseen Turkkiin.

Kuten jo aiemmassa viestissäni kirjoitin, EU:lla ja Turkilla on vuodesta 2016 ollut olemassa järjestely, jossa EU tukee Turkkia pakolaisten olojen parantamisessa ja jonka mukaan tulijoita voidaan palauttaa Turkkiin.

EU-Turkki julkilausuman mukaan:

”Turkki suostui lisäksi 7. maaliskuuta 2016 sallimaan kaikkien niiden Turkista Kreikkaan tulleiden muuttajien nopean paluun, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, ja ottamaan takaisin kaikki laittomat muuttajat, jotka on otettu kiinni Turkin aluevesillä.

1.) Kaikki Turkista Kreikan saarille 20. maaliskuuta 2016 lähtien tulevat uudet laittomat muuttajat palautetaan Turkkiin. — Kreikan saarille saapuvat muuttajat rekisteröidään asianmukaisesti, ja Kreikan viranomaiset käsittelevät kaikki turvapaikkahakemukset erikseen turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisesti yhteistyössä UNHCR:n kanssa. Ne muuttajat, jotka eivät hae turvapaikkaa tai joiden hakemus on todettu perusteettomaksi tai sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi kyseisen direktiivin mukaisesti, palautetaan Turkkiin.–

2.) Jokaista syyrialaista kohtaan, joka palautetaan Kreikan saarilta Turkkiin, uudelleensijoitetaan yksi syyrialainen Turkista EU:hun ottaen huomioon YK:n kriteerit muita heikomman aseman määrittämiseksi. –”

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

Jos ymmärsin oikein, viittasit puhelussa myös uutisointiin, jonka mukaan Kreikkaa syytetään turvapaikanhakijoiden laittomista käännytyksistä (esim. YLE). Uutisessa on siis kyse siitä, että Kreikka väitetysti käännyttäisi ihmisiä jo ennen kuin heillä on mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Tämä on kansainvälisten sopimusten vastaista.

Toivottavasti pääset näillä tiedoilla eteenpäin.

Tarkistuspyyntö UM:n vastaukseen:

Kohta johon pyysin UM:n vastauksessa tarkennusta: Jos ymmärsin oikein, viittasit puhelussa myös uutisointiin, jonka mukaan Kreikkaa syytetään turvapaikanhakijoiden laittomista käännytyksistä (esim. YLE). Uutisessa on siis kyse siitä, että Kreikka väitetysti käännyttäisi ihmisiä jo ennen kuin heillä on mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Tämä on kansainvälisten sopimusten vastaista.

Hei Sara

Voitko tarkentaa millä tavalla?

31 artikla

Laittomasti maassa oleskelevat pakolaiset

1) Sopimusvaltiot eivät ryhdy rankaisutoimenpiteisiin laittoman maahan saapumisen tai oleskelun johdosta niitä pakolaisia kohtaan, jotka tulevat suoraan maasta, missä, heidän elämänsä tai vapautensa on ollut uhattuna 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja jotka ovat luvatta tulleet tai luvatta oleskelevat sopimusvaltion alueella, kuitenkin edellyttäen, että nämä ilmoittautuvat viipymättä viranomaisille ja esittävät hyväksyttäviä syitä laittomalle saapumiselleen tai oleskelulleen.

2) Sopimusvaltiot eivät aseta näiden pakolaisten liikkumiselle muita rajoituksia kuin mitä on välttämätöntä ja näitä rajoituksia sovelletaan vain siihen saakka, kunnes heidän asemansa maassa on saatettu säännölliselle kannalle tai he ovat saaneet luvan siirtyä johonkin toiseen maahan. Sopimusvaltiot myöntävät näille pakolaisille riittävän määräajan ja tarpeen vaatimat helpotukset luvan hankkimiseksi toiseen maahan matkustamista varten.

Jos väitteesi pitää paikkansa, ja Kreikka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia pidät Turkkia sellaisana maana missä heidän elämänsä ja vapautensa on uhattuna. Tämä asettaa EU:n järjestelyt Turkin kanssa outoon valoon.

Kun kesä on Suomessa niin virkamies on lomalla. Viivytysten jälkeen vastaus Eurooppatiedotukselta:

 

Hei Jarmo!

Olit oikeassa, muut olikin jo käsitelty. Pahoittelut kesälomiemme vuoksi tulleesta viestikatkoksesta/viivästyksestä.

Tiedustelin asiaa meidän Eurooppa-osaston asiantuntijoilta, ja sain alla olevan vastauksen:

”EU ei ole kieltänyt ilman oleskeluoikeutta EU:n alueella olevien siirtolaisten palauttamisia Turkkiin. EU:n ja Turkin julkilausuman (18.3.2016) mukaan 20.3.2016 alkaen Turkista Kreikkaan sääntöjen vastaisesti saapuvat uudet siirtolaiset palautetaan. Palauttaminen koskee sellaisia siirtolaisia, jotka eivät hae turvapaikkaa, joiden hakemus on todettu perusteettomaksi tai joiden hakemus ei täytä turvapaikkamenettelydirektiivin kriteerejä. Julkilausumassa painotetaan palautuskäytännön toteutuvan kansainvälisen oikeuden mukaan. EU ja Turkki ovat sopineet EU:n vastaavan palauttamisten kustannuksista ja maksujen avulla Turkki on myös sitoutunut pitämään siirtolaisuutta rajojensa sisällä.

Kuten viestinvaihdossamme on todettu, mainitut syytökset Kreikkaa kohtaan kohdistuvat väitettyihin ns. pushback-toimiin, jolloin maahan pyrkivät henkilöt palautetaan Turkkiin ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa kansainvälisesti sovittujen prosessien mukaisesti. Näin ollen arviota siitä, täyttyvätkö saapujan edellytykset turvapaikkaan, toissijaiseen suojeluun tai oleskelulupaan yksilöllisistä inhimillisistä syistä ei tehdä asianmukaisesti.”

Toivottavasti tämä selventää asiaa ja pääset näillä tiedoilla eteenpäin.

Ystävällisin terveisin

Anna Romo/ UM Eurooppatiedotus

Jatkokysymykseeni en saanut vastausta. Tein kantelun oikeusasiamiehelle. Hänen kantasa asiassa oli ettei Eurooppatiedotuksen tehtävä ole vastata ihmisoikeuskysymyksiin. No itsepä kalaan olivat lähteneet.

Tänän aamuan MTV3:lla Maria Ohisalon vihreiden puheenjohtajauutta sijaistava Iris Suomela oli kertomassa saman mitä Turkki, Valko-Venäjä ja Venäjä ovat asiasta sanoneet. Onko media jo ottanut kantaa tähän putintrolliin?

Kun nyt ollaan todettu että niin Yle, Amnesty, Ulkoministeriö, Eurooppatiedotus ja vihreät kaiuttavat samaa viestiä kuin Turkki, Valko-Venäjä ja Venäjä voidaan todeta edellämainittujen tahojen, perusteellisesti, toimivan Putinin trolleina.

Viimeinen kysymys, joka yleensä esitetään putintrollisyytyösten yhteydessä on: Missä on ruplasalkku?

Ja vielä:

Muutama viimeaikainen kirjoitukseni on koskenut Kenoshassa käytävää oikeudenkäyntiä ja valtamediamme uutisointia. Ne jotka ovat olleet tyytyväisiä siihen ja pitävät että kyseiset mediat kertoivat totuuden ja vain totuuden asiasta voivat lopettaa lukemisen nyt. Muuten tulee taas paha mieli.

Eilen IL:n uutisointi alkoi asymptoottisesti lähetä totuutta. Toimittaja taipui korjaamaan uutisointiaan kahdessa kirjoittamassaan artikkelissa.

Mielenosoituksessa USA:ssa kaksi ampunut teini palasi kaoottisiin hetkiin oikeudessa: ”Tein mitä minun piti tehdä”

Näkökulma: Kyle Rittenhousen tapauksessa yhdistyy kaikki, mikä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on pahiten vialla

IL:n korjauksessa yhdistyy kaikki mitä nykymediassa on pahiten vialla. En ollut tyytyväinen korjauksiin ja otin yhteyttä toimittajaan. Toimittaja vastasi ettei laske oikeussalissa valan alla annettuihin lausuntoihin vaan viittaa lähteisiin.

Siinä median ongelma on. Ensin joku kertoo valeen, vääristelyn tai puolitotuuden. Sitä muut mediat pääsevät levittämään ”lähteisiin” vedoten. Nyt, kuten kirjoitin, uutinen on sentään lähempänä totuutta.

Kirjoitin taannoin Oviedon sopimuksesta ja ihmisoikeuksista. Tänään IS:ssä ylilääkäri Heikki Kaukoranta vaatii rokotuspakkoa ja vetoaa tartuntatautilain 47 pykälään. Pykälä on ristiriidassa Ovideon sopimuksen kanssa joka takaa sen että yksilölle ei voi tehdä lääketieteellisiä toimenpiteitä vastoin hänen tahtoaan. Luuletteko että ihmisoikeuksia ja kansainvälisten sopimusten noudattamista vaativa hallituksemme lähtee noudattamaan lakia joka on em. asioiden kanssa ristiriidassa. Se jää nähtäväksi. Toisaalta odotan että, nyt kun ongelma on havaittu, 47 pykälä muutetaan pikavauhtia. Vai olisiko niin että kun kansallinen etu ja turvallisuus on tärkeä ihmisoikeudet sittenkin saavat väistyä?

Meinasi unohtua. Chicagossa viime viikonloppuna ammuttu 21:tä joista 4 kuoli. Joko kyykistely alkaa viimein tehota?

Lopetetaanpa muistelukseen. Nykyään jääkiekon SM-liigan pelaajat ovat täysammattilaisia. Toisin oli vielä 1970-luvulla jolloin hommaa saatettiin tehdä OTO, oman toimen ohella. Minulle on kerrottu että Porin Ässillä oli harjoituksia vain kolmesti viikossa, KE-TO-LA.

Tapaus 296.

Tapaus 297. Ampuma-aserikos R 20⁄4491

Osallistu keskusteluun!


16 kommenttia
Nimetön
#1

Olipa hyvä analyysi jälleen kerran. Sehän tässä eniten ketuttaa, että joutuu maksamaan näiden puhuvien päiden virastojen henkilöiden palkat. Ainakin voisivat palkata edes henkilöitä, joiden luetun ymmärtäminen olisi tyydyttävällä tasolla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Pisteet Amnestyn hepulle joka jaksoi vastailla asiallisesti trollin viesteihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Päivystävä putintrolli jälleen kommentoimassa. Turha kysyä perusteluja kun kaikki taito esitetty edellisessä kommentissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Riepooko putintrollia kun ”totuuden” kertova valtamedia lähti korjaamaan uutisointia? Vaatimaton trolli kun valtamedian valeet olisivat taas riittäneet totuudeksi.
Mites tämä otsikko riepoo: Vihreät laskisi kaikki tulijat rajan yli – Purra: Kun Suomeen kohdistuu hybridioperaatio, tulee kyetä puolustautumaan – ”Siinä tilanteessa kansainväliset ihmisoikeussopimukset jäävät kakkoseksi” https://www.suomenuutiset.fi/vihreat-laskisi-kaikki-tulijat-rajan-yli-purra-kun-suomeen-kohdistuu-hybridioperaatio-tulee-kyeta-puolustautumaan-siina-tilanteessa-kansainvaliset-ihmisoikeussopimukset-jaavat-k/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Jo ihan otsikkotasolla Purra puhuu taas kerran p****a.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Adolf Schiklegruber
Vihainen
#13

Kysykääpä Amnestyn edustajilta kun tapaatte heitä häiritsemässä ihmisiä turuilla ja toreilla Julian Asagnesta?
Miksi Amnesty ei puolusta häntä

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

” Frontex tekee tällä hetkellä yhteistyötä Puolan viranomaisten kanssa palautuslentojen järjestämiseksi Irakiin. Leggerin mukaan Puolan tilanne on vastaava kuin Kreikassa helmikuussa 2020, kun Kreikka yritti estää kymmenien tuhansien siirtolaisten pääsyn maahan. Turkki oli päästänyt siirtolaiset tahallaan rajan yli.

– Tämän pitäisi avata niiden ihmisten silmät, jotka eivät ole ymmärtäneet, että maahanmuuton suuntia voidaan manipuloida poliittisista syistä EU:ta vastaan. Meidän tulee valmistautua tämäntyylisiin tilanteisiin, jotka voivat syntyä melko nopeasti.”

Huolestuttavaa että tällaisten asioiden ymmärtäminen on ylivoimaista Ylelle, Amnestylle, Eurooppatiedotuksen tai Ulkoministeriön virkamiehille ja Iris Suomelalle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Toveriverkosto Yle
#6

Kaipa se kertoo kaiken oleellisen Ylen suomettuneisuudesta kun entiset taistolaiskommunistit kuten Aleksanteri Instituutin tutkimusjohtaja kuten Markku Kangaspuro asiantuntijoina siellä edelleen ” nyökyttelevät hyväksyvästi Putinin sotatoimille. ”

https://seura.fi/asiat/tutkivat/eiko-ole-kummallista-etta-entiset-taistolaiset-nyokyttelevat-nyt-myontyvasti-putinin-venajalle/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Ennen suomessa iloittiin kun idästä joku pääsi loikkaan länteen, lehdet kirjoitti ja olivat hyväksymässä tämän. En muista että kukaan olisi puhunut että tulevat kalliiksi.
Miten tässä näin kävi????, että nyt se on pahasta kun ihmiset lähtee hakemaan vapautta ja parempaa elämää. Eikö tämä olekkaan hyvä asia?.
Näin ne asenteet ja mielipiteet muuttuu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Liika on liikaa. Mitäs jos sieltä olisikin tulossa miljoona venäläistä? Tai pari miljoonaa arabijätkää?
Kyllä ex-pres. Halonen kovasti kampanjoi yhteisen kansan puolesta. Onneksi jäi vain haaveeksi. Kyllähän nykyisissä hallituspuolueissa venäjän asiamiehiä ja -naisia on aivan riittävästi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Aliina
#12

On järkyttävää, että päättäjiltämme puuttuu suhteellisuudentaju, ihmis- ja rahamäärät eivät merkitse mitään humanismin huumassa. Maailmaa todella johdetaan aika vähällä ymmärryksellä, huudetaan ilmastoa, jakamatonta ihmisarvoa ja kaikille ihmisoikeuksia – realismista ei haluakaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Jäiks Mullova Suomeen elätettäväksi?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Ei tuomittu eikä noottia lähetetty Neuvostoliitolle kun viulisti Mullova loikkasi suomen kautta Ruotsiin
Mullova käytti suomea hyväksi tässä loikkauksessa. Miksi tämä oli hyväksyttävää??

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Kysy demareilta, vai eikö sua oo vielä tieto tavoittanut kuka oli pääministeri tuolloin. Toisaalta eipä se ihme olis, sen verran ohutta yläpilvee sun kommenttis.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Demari pääministerinä niin ei väliä kuka ja mitä tulee rajan yli.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#10

Jarmo yritä , jaksaa !!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000