Perussuomalaiset

Henna Kajava

Yritykset kannattavat Suomen hiilineutraaliustavoitetta

Eurooppalaiset ovat kokeneet pitkään suurimpina uhkina hallitsemattoman maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen (Nyt on kärkeen noussut vielä Venäjä). Mutta pyrkiikö yksikään puolue Euroopassa tai Suomessa näiden suurimpien uhkien torjuntaan kansalaisten kokemusten edellyttämällä tarmolla? Kaikilla puolueilla on tilanteessa peiliin katsomisen paikka.

Koska maahanmuuttoasioiden edistämisessä PS on edelläkävijä, meillä tarkastelun tarvetta on lähinnä ilmastopolitiikan puolella. Ovatko yritykset karkaamassa Suomesta ulkomaille Suomen kunnianhimoisen ilmastopolitiikan seurauksena? Nopealla googlaamisella löysin Talouselämän artikkelin, jonka mukaan 38 suomalaista yritystä (sadan suurimman joukossa) olivat sitä mieltä, että Suomen on hyvä pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Kysely lähetettiin 85 Suomen suurimpiin kuuluvalle yritykselle. Ainoastaan HKScan olisi toivonut Suomelle nykyisestä hiilineutraaliustavoitteesta luopumista ja muiden Pohjoismaiden kanssa yhteneväistä hiilineutraalisuuden tavoitevuotta 2045, koska silloin tavoite olisi sama sen koko pohjoismaisella toimialueella. Lisäksi metsäyhtiöt joko eivät vastanneet kyselyyn tai ilmoittivat, että eivät halua ottaa kantaa asiaan.

Tavoite tarkoittaa, että vuonna 2035 maamme ilmastopäästöjen ja hiilinielujen pitäisi olla yhtä suuret. Tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta, jota ihminen aiheuttaa – myös perussuomalaisten virallisen kannan mukaan. Tämän tieteellisen tosiasian tunnustamisen looginen seuraus olisi aktiivisuus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja puolueiden omien ratkaisujen sinnikäs esittäminen julkisuudessa.

Miksi sitten yritysmaailma näyttää puoltavan maailman kunnianhimoisinta ilmastotavoitetta?

Yritykset kertovat Talouselämän kyselyssä Suomen kansallisen tavoitteen tukevan niiden omia päästövähennyksiä, tuovan vientimahdollisuuksia ja houkuttelevan investointeja ja jopa työntekijöitä Suomeen. Ennen kaikkea tavoite tuo yritysten mukaan ennustettavuutta, minne yhteiskunta on menossa ja mihin yhtiöiden kannattaa investoida.

Suomalaisten yritysten ilmastobisnesverkosto CLC on laskenut vihreän siirtymän voivan tuoda Suomelle 85-100 miljardin euron vientitulot vuoteen 2035 mennessä.

”Kun maailma ympärillä muuttuu, on tärkeää, että pidämme kiinni yhteisestä ilmastotavoitteesta. Pakittaminen tavoitteesta nyt antaisi yrityksille väärän signaalin, kun ne ovat tehneet päästövähennyssuunnitelmia”, tiivistää Fiskarsin vastuullisuusjohtaja Kati Ihamäki monen yrityksen ajatukset.

Neljä vuotta sitten vuoden 2035 tavoite sai laajan tuen suomalaisilta yrityksiltä, ja yrityksiä edustava Elinkeinoelämän keskusliitto kampanjoi tavoitteen puolesta hallitusneuvotteluidenkin alla.” (Talouselämä 12.5.23)

Teräsyhtiö Outokummun vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilä kuvaa ilmastotavoitteen merkitystä näin: ”Tämä vuosikymmen on ilmastotoimien kannalta erittäin kriittinen, ettei ilmastonmuutos etene hallitsemattomasti. Tämä on globaali haaste, mutta Suomen rooli voi hyvin olla esimerkin näyttäjä. Siihen sopii hankalasti tavoitteen vaihtaminen lennosta.” Ja edelleen, hänen mielestään vuoden 2035 tavoite kuvaa hyvin vauhtia, jolla ilmastotoimia pitäisi saada aikaan Suomessa. Outokummun terästehtaat Torniossa ovat eräs Suomessa eniten päästöjä tuottavista teollisuuslaitoksista. Päästöjen leikkaamiseksi Outokumpu investoi biokoksin ja -metaanin tuotantolaitokseen fossiilisen koksin ja maakaasun korvaamiseksi teräksen tuotannossa.

Hiilijalanjäljestä on tullut Erkkilän mukaan teräsmarkkinoilla keskeinen kilpailuvaltti siinä, mitä teräksen ominaisuudetkin ovat. Outokummun ruostumattomalla teräksellä onkin nykyään toimialan pienin hiilijalanjälki, jota Outokumpu haluaa pienentää edelleen, koska se on markkinoilla merkittävä kilpailutekijä.

Koska kansainvälisillä markkinoilla pärjääminen edellyttää nykyään teollisuudelta kilpailua hiilijalanjäljen pienentämisessä, yrityksillä on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet Suomen kansallisista tavoitteista riippumatta. Kansallisilla tavoitteilla on kuitenkin suuri merkitys, koska ne mahdollistavat ilmastopäästöjen vähentämisen koko arvoketjussa, josta hiilijalanjälki lasketaan. Esimerkiksi Outokummun päästöistä 65 prosenttia syntyy muualla arvoketjussa kuin itse tuotannossa.

Fiskarsin Ihamäen ja Outokummun Erkkilän mukaan Suomen epäröinti ilmastotavoitteessa tuo investointeihin epävarmuutta. Silloin teollisille toimijoille voi tulla pulaa esimerkiksi vähäpäästöisesti tuotetusta sähköstä.

Ilmastotavoitteiden löysääminen voi viedä Suomelta Ihamäen mukaan myös EU:n investointitukia. Fiskars on saanut EU:lta 2,8 miljoonaa investointitukea ja Outokumpu on hakenut 25 miljoonan tukea biokoksaamolleen.

Talouselämän jutun mukaan eräs hyötyjistä on ollut talotekniikkayhtiö Caverion. Liiketoimintajohtaja Kari Sundbäck: ”Toivotamme tervetulleeksi kaiken kunnianhimon ilmastotoimissa.” Caverionin järjestelmät valvovat ja optimoivat energian käyttöä kiinteistöissä. Asiakkuuksien määrä on kasvanut 20 prosentin vuosivauhtia.

”Kunnianhimo kotipesässä auttaa tuomaan ratkaisuja laajaan kaupalliseen käyttöön ja viemään niitä täältä muualle”, sanoo Sundbäck

Suomalaiset metsäalan yrityksetkään eivät tyrmää ilmastotavoitetta, vaikka niille tavoite on varmasti haastavin, koska voimakkaat hakkuut uhkaavat hiilinielujen riittävyyttä: ”Mukaudumme tavoitteeseen, joka poliittisesti asetetaan. Pidämme kiinni kuitenkin omista tavoitteistamme”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämäläinen. UPM:n viestintäjohtaja Markku Herrala katsoo, että kansallisten tavoitteiden asettaminen on poliittisten päättäjien tehtävä.

Metsien ja maaperän hiilinielujen tulisi riittää kompensoimaan vuonna 2035 jäljellä olevat päästöt. Metsien hiilinielu on kuitenkin kutistunut viimeisen vuosikymmenen aikana metsien kasvun hidastumisen ja runsaiden hakkuiden seurauksena. Venäjän tuonnin tyrehtyminen on lisännyt osaltaan puun kysyntää. Yritykset toivovat valtiolta selvää linjausta puupohjaisten raaka-aineiden kestävyydestä, kun ne vähentävät päästöjään siirtymällä fossiilisista raaka-aineista biopohjaisiin.

Hiilineutraaliustavoite on karkaamassa kauas Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan. Myös liikenteen päästöjen alentaminen aiheuttaa suuria haasteita.

Kokonaisuus on monimutkainen, enkä siihen ole syvällisesti perehtynyt, mutta vaikuttaa siltä, että maailman kunnianhimoisin ilmastotavoite on hyödyttänyt suomalaisia yrityksiä. Oma kansallinen tavoitteemme ei ole kansainvälisesti sitova, joten eikö ole hyvä, että pyrimme EU:n tavoitteisiin nähden etuajassa maaliin, koska silloin todennäköisemmin pääsemme sinne ilman, että meidän täytyy maksaa kompensaatiota epäonnistumisesta.

Suomelle voi tulla Turun yliopiston maantieteen dosentin Jukka Käyhkön mukaan iso lasku, jos emme saavuta EU:ssa sovittuja ilmastotavoitteita: ”Jos Suomen nettonielu ei täytä EU:ssa yhteisesti sovittua tavoitekokoa, joudumme ostamaan korvaavan määrän nieluyksiköitä EU:n sisäisiltä markkinoilta tai vähentämään suunniteltua enemmän taakanjakosektorin päästöjä. Nieluyksiköiden hintalappu voi nousta jopa miljardeihin euroihin”.

Jonkin maan on toimittava kansainvälisenä kirittäjänä ilmastotalkoissa. Korkeasti koulutettujen korkean teknologian maana profiloituvalla Suomella, jolla on suuret hiilinielut on hyvät edellytykset toimia kirittäjänä. Samalla meidän on tietenkin vaadittava itsestäänselvyytenä EU:ta kompensoimaan Suomelle koituvia ylimääräisiä kustannuksia rahastojensa kautta, ja toisaalta valtion ja kuntien on kompensoitava mahdolliset yksityishenkilöille aiheutuvat kustannukset. Toisaalta se, että Suomi on pitkien etäisyyksien maa, heikentää Suomen mahdollisuuksia. Mutta mitä haittaa, jos asetamme tavoitteen korkealle? Tulevaisuus on joka tapauksessa niin hyvässä kuin pahassakin varsin ennakoimaton etenkin nykyisessä maailman tilanteessa. Voimme varmaan huoletta olla edelläkävijämaa, jos ilmastotoimista tehdään kustakin poliittiset päätökset erikseen?

Vaikka Suomi on pieni maa ja sen ilmastopäästöt kansainvälisesti merkityksettömiä, voi Suomi – paras maa ja kansakunta maailmassa – tietenkin ottaa johtajuuden missä tahansa asiassa, skaalata saavutuksiaan maailmalle ja toimia kokoaan verrattomasti isommin, kuten se on tehnytkin. On myös huomattava, kuinka Suomi on osa Euroopan unionia ja EU puolestaan on maailman kolmanneksi suurin CO2-päästäjä Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Meidän ei tarvitse ryhtyä ylilyönteihin ilmastotoimissa, mutta tavoitteemme on hyvä olla korkealla. Se lienee meille valtaosin hyödyllistä. Kansallismielisestä näkökulmasta erityisen hyödyllistä ilmastotoimissa on ilmastopakolaisuuden hillitseminen. Emme kai edelleenkään luota EU:n kykyyn huolehtia tehokkaasti ulkorajoistaan?

Lähteet:

Talouselämä (12.5.2023): ”Talouselämä selvitti: Tätä mieltä maan suurimmat yritykset ovat nyt Suomen ilmastotavoitteesta 2035 – Metsäyhtiöt vaikenevat”: https://www.talouselama.fi/uutiset/talouselama-selvitti-tata-mielta-maan-suurimmat-yritykset-ovat-nyt-suomen-ilmastotavoitteesta-2035-metsayhtiot-vaikenevat/18c1ef6c-fc4f-4313-beb8-241f18dc8bb5

Yle (22.2.2024): ”Suomen 2035 hiilineutraalisuus voi jäädä vain tavoitteeksi – tutkijoiden uudessa arviossa tavoite karkaa kauas”:https://yle.fi/a/7420071510

Käyhkö Jukka (11.5.2023): ”Onko hiilineutraali Suomi 2035 epärealistista haihattelua?”

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/onko-hiilineutraali-suomi-2035-eparealistista-haihattelua

Osallistu keskusteluun!


48 kommenttia
Nimetön
#1

Tavoitteilla on oltava luja perusta, jotta se vastaa todellisuutta etenkin tieteellisessä mielestä ilmaston osalta. Hiilidioksidi ei vaihtele säitä, eikä myöskään ilmastoja. 80% maapallon pinta-alasta on jo ihmisen muokkaamaa, joten muutoksien syitä on syytä tarkastella asianmukaisesti tehtyjen virheiden pohjalta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Tarkoitin tietysti mannerten muokkaamista. Tuossa ihmisen jalanjälki näkyy kaikkialla, ei pelkästään Amazonin sademetsien tuho ym. yleisesti kaikkialla mantereella, missä vettä on, niin sinne ihminen on tunkeutunut asutuksineen ja viljelyksineen, aiheuttaen kastelun ja yhteiskunnan veden runsaalla käytöllä pohjavesien sekä vähenemisen että pilaantumista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#18

Ei Suomi tosissaan näytä korjaavan, näitä asioita!?! Persut yrittää, toiset vastustaa!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Mitä Suomi voi saavuttaa hiilineutraudella? EI MITÄÄN, mutta talouden voimme kyllä tuhota!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Suomen ei kannata ottaa johtajuutta missään asiassa, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Suomi tarvitsee lisää sekä tuotteiden että työvoiman VIENTIÄ, ei kummankaan tuontia!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Suomi voi tuhota oman taloutensa, mutta mitään muuta ei ilmastonmuutostoimillamme ole mahdollista saavuttaa. Hallelujaa Suomi!

”Valitse Eva Biaudet. Mamuttakaamme Suomi YHDESSÄ!”

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vihreät idiootit tuhoaa maapallon
#11

Tieteellistä on ainoastaan se, että kun jäämerialueella CO2 pitoisuus on 437 ppm, lämpötila miinus 11,5 C astetta, niin keskisessä Suomessa vastaavasti CO2 pitoisuus on 431 ppm, lämpötila plus 12,5 C astetta. Maailmakaikkeuden suurimmankin idiootin pitäisi tajuta, että hiilidioksidilla ei ole mitään tekemistä lämpötilojen kanssa, muutoin, kuin että CO2 pitoisuus kasvaa heikon kasvu kautena, kuten kylmällä ja etenkin talvisin. Tuo johtuu yhteyttämisen ja mikrobitoiminnan lämpötiloista riippuvaisesta yhteydestä. Nyt kaikista kahelimmat ovat laittamassa jo rahtilaivoja akkukäyttöisiksi, no voi helvetti, kun akkumateriaalit eivät riitä edes autojen sähköistämiseen. Maailma tuhoutuu vihreiden älyttömistä ideoista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Näin on, sekä bakteerit että arkeonit tuottavat sekä metaania että hiilidioksidia, ja näiden arvioitu lukumäärä maapallon on noin 1,2*10 potenssiin 30. Kyllä nämä jo riittää tuottamaan ratkaisevan määrän kasvihuonekaasuja, vaikka viherkiimaiset tuhoaisi koko ihmiskunnan. Kuumat tulevat pääosin auringosta, josta maapallon magneettikenttä suodattaa tai ohjaa tehokkaasti hiukkasparvet ohi maan, mutta heikentyvän magneettikentän maapallolla on sopeuduttava luonnon omiin muuttuviin olosuhteisiin. Samaan aikaan maapallon väkiluku kasvaa ja aiheuttaa useimmat ongelmat, kuten mm. eroosion täyttämät jokiuomat, josta seuraa tulvia. Väestöstä täyttyvä maapallo aiheuttaa siis ongelmat, jossa syyllistä haetaan fossiilisista, täysin väärä johtopäästö, ja kaiken lisäksi aiheuttaa lisäydinvoiman rakentamista, josta seuraa massiiviset ydinjäteongelmat tuhansiksi vuosiksi eteen päin, lapsille ja lasten lapsille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tämä on korkeampaa faktaa
#22

Juuri näin, ihmiskunnan tärkein tehtävä maapallolla on kaivaa fossiiliset kiertoon, ei meitä tänne joutavaksi ole luotu. Ilman hiilen- ja rikin, ja monien muidenkin hivenaineiden kertyminen ja kivettyminen maapallon kuoreen köyhdyttää pinnan siten, että maapallo ei kykene ylläpitämään kasvikuntaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Elämän muodostumisen maailmankaikkeuden elämän vyöhykkeille on vaatinut hyperälykkään toteuttajan, ja pitkän kehityskauden. Elämä ilman kasvikuntaa ei ole mahdollista, ja hivenaineet kertyvät todellakin maankuoreen, josta esim. eteläisen Suomen rikki on lähes kulunut loppuun vedenkierron seurauksena jääkauden jälkeen. Oleellista rikin kierrossa on se, että maapallon sienirihmasto, joka on merkittävässä asemassa maapallon puuston, mutta myös vaikka linnun tai kalojen elinkaaressa. Vaikka rikki tuntuu pahalta ihmisestä, päästöt muotoutuvat kierrossa luontoon ajan kautta käyttökelpoisiksi ravinteiksi. Kaikki maapallon kuoreen kertyneet alkuaineet ovat palautettavissa luontoon, vaikka ne sellaisenaan eivät kelpaa ravinteiksi, ne on palautettava sinne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kovaa faktaa vaikea murtaa
#17

Juuri näin, Tyynenmeren keskisellä osalla päiväntasaajalla CO2 pitoisuus on tällä hetkellä 424 ppm lämpötilassa plus 27,2 C astetta, kun Etelämantereen keskiosissa CO2 pitoisuus on 428 ppm lämpötilassa miinus 67,6 C astetta. Tätä ilmiötä, hiilidioksidin määrän yhteyttä lämpenemiseen tutkiessani jo kymmenkunta vuotta, ei ole mitään syytä olettaa, että hiilidioksidi lämmittää ilmastoa, tämä on kovaa faktaa!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Näin, teoriat hukkuvat käytäntöön. Venuksessa rikkipisarapilvet ja hiilidioksidi leikkaavat saapuvasta säteilystä melko tarkalleen puolet pintaan saapuvasta säteilystä. Sama se on maapallon kaasukehässäkin, mitä enemmän kaasukehässä on ns. säteilyä haittaavia partikkeleita, sen vähemmän päätyy maahan säteilyä, ja siitäkin ilmastoa lämmittää maaperän albedosta riippuva lämpösäteily. Jäätiköt heijastavat säteilyn avaruuteen jopa 90%:sti, kun musta asfaltti, jota maahan on levitetty miljoonia hehtaareita, mm. lentokentät ja koko laaja tieverkosto, joka on rakennettu 1800-luvulta. Eikä siinä kaikki, kaupunkirakentaminen lisääntynyt rajusti, josta seuraa lämpösaarekkeita, johon on valitettavasti jäänyt myös mittauspisteet osin, joka antaa väärää kuvaa keskilämmöistä. Jatkuvasti vähentyvä viljelyala vaatii yhtä tehokkaampaa tuottoa, ja siksikin hiilidioksidin määrä ilmakehässä tulisi kasvattaa mahdollisuuksien mukaan luokkaa kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Näin se todellisuus on, etenkin rikkiä tulisi saada ilmakehään muodossa tai toisessa, siellä se säteilyssä muokkaantuu luontoa ravitsevaksi lannoitteeksi, jossa ilmavirran jakaa rikin ”demokraattisesti” maapallon kasvikunnan käyttöön. Laiva- ja lentoliikenne kuin tietämättömyyttään toimivatkin lannoitteiden levittäjänä, toimivat luontaisen tulivuoritoiminnan lomittajana. Kaikki litosfäärin ainekset ovat luotu ylläpitämään maapallon eloa, vaikka moni vihreä pahoittaakin mielensä moisesta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Valtaosa mm. Suomen metsistä on kaadettu ja muutettu pelloiksi 1800-luvun jälkeen. Metsillä on viilentävä vaikutus ilmastoon, koska säteily jää puuston lehvästöön.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#33

Juuri näin, ja lisäksi metsien raju poisto ja pellot tilalle, on nostanut yleisemminkin hiilidioksidipitoisuutta maapallolla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vihreästä mustaan kauteen
#29

Ilmaston raju viileneminen näkyy mm. Australian keskiosissa, jossa lämpötilat ovat luokkaa 16 C astetta keskipäivällä. Golfvirran viileneminen johtaa suoraan matalapainetoiminnan hyytymiseen, joka johtaa suoraan kuivuuteen mm. pohjoisessa Euroopassa, ja sillä on suorastaan kammottava vaikutus koko maapallon ruokahuoltoon. Napolin lahdelle järisee, muistuttaa Vesuviuksen tuliperäisestä historiasta, 1800-luvulla jopa 15 massiivista purkausta, ja muutoinkin Vesuvius ei ole mihinkään sammunut, pahimpaan on varauduttava, ihmiskunta varautuu vain asteen tai puolentoista lämpenemiseen, vaikka olisi varauduttava ennen lämpenemistä moneen muuhun tärkeämpään asiaan. Yle ja kaiken kyttyräiset ns. asiantuntijat jauhavat ilmastonmuutosta päivästä toiseen, omavaraisuutta myös jauhetaan ja varmuusvarastojen tuomaa onnea, nuo muutamat kuukaudet eivät riitä mihinkään. Kannattaa muistaa vaikka vuodet 1938 ja siitä eteenpäin, olisiko noilla muutaman kuukauden varmuusvarastoilla tultu toimeen?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

juuri näin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Näin on, käytännössä Vesuvius on kerännyt voimia paria purkausta lukuun ottamatta nyt noin sata vuotta, joten sen on otettava välillä henkeä. Seuraava purkaus voisi olla yhtä tappava, kuin vuonna 79 tai jopa voimakkaampi. Pohjois-Afrikan magmakammiot ovat saaneet kasvaa rauhassa myös, ja akselin asennon myötä keskipakovoima on kasvattanut painetta neljän hot spotin alueella. Kuuman Saharan hiekan alla muhii ehkä elämää haittaava hyperpommi, jossa kaasujen irtipääsy musertaa maapallon ennen näkemättömään ruokapulaan, kaasut kun vaikuttaa leveysasteilla, jossa asuu miljardeja ihmisiä. Kivihiilestä sanotaan, että se tuhoaa elämän maapallolla, mutta se on täyttä kukkua, maapallon hiilivarat on joka tapauksessa kierrätettävä, jotta ravinto riittää. Maapallon kivihiilivarat ovat luokkaa 16 000 miljardia tonnia, ja nyky kulutuksella nuo riittäisi energian tuotantoon noin 2200 vuotta, mutta olisi myös tae ruoan riittävyydestä. Ruokaan tarvitaan nykyään liki 20 miljardia tonnia CO2:ta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#34

Hiilineutraalissa maailmassa hiilidioksidi kuluu ilmakehässä vaaralliselle tasolle jo 30 vuodessa, jolloin kasvikunta romahtaa. Romahduksen seurauksia on myös hyper happikatastrofi. Luokkaa kymmenen miljardia ihmistä kuolee happivajaukseen, eikä kasvikuntaa juurikaan voida elvyttää, myös sienirihmasto näivettyy rikin puutteen, mutta myös puuston kuivumisen seurauksena. Maapallon elämän tuho on varsin lähellä ja on seurausta ilmastohulluudesta. Hapen vähetessä, enää vain mikrobitoiminta jatkaa, josta meret muuttuvat hitaasti metaanimeriksi. Vihreä siirtymän seuraukset ovat siis ihmiskunnan vetäytyminen elävien kirjoista, mutta miljoonien vuosien päästä elämä saattaa olla jälleen nykyisen kaltaista. Ihmisen kaltaisia fossiileita löydetään kallioperästä, muinaisten kaatopaikkojen kivihiiltä hyödynnetään nestemäisten polttoaineiden valmistuksessa jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ilmastonmuutos ja kommunistit
#35

Ilmastomuutos on mainittu televisiossa jo parissa tunnissa aamulla luokkaa 25 kertaa. Ilmastonmuutosta perustellaan mm. vesipulalla jne., ymmärtämättä, että vesipula on suoraan väestön lisääntymisen seurausta. Jopa meteorologit ovat alkaneet jauhaa ilmastonmuutos, perustelematta mitenkään puheitaan. Lomamatkatkin kannattaa suunnitella ilmastonmuutos mielessä. Ilmastokommunismi on saavuttanut lakipisteensä, suorastaan sairautta. Vaikeimmin ilmastosairaita on yleensäkin kommunistinen väestö, joka ei ymmärrä hevon paskaa ilmastoasioista, mutta taistolaisstalinistiseen agendaan kuuluu markkinatalouden kaataminen ja puhdas kommunismi tilalle. Tätä ajaa vihreiden lisäksi yleisesti viherhomot, mutta myös skdl:n perilliset vasemmistoliitto ja muut sekopääkommunistit.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kylmeneminen väistämätöntä
#36

Matalapainetoiminnan hyytyminen Golfvirran hallitsemalla pohjoisella Atlantilla on seurausta suoraan ilmaston viilenemisestä. Kymmenen asteen raja Atlantilla on laskeutunut noin Pariisin leveyksille, joka kertoo suoraan siitä, että Golfvirrasta ei vapaudu lämpöä höyrystymisen muodossa seurauksena. Kaiken kaikkiaan tuosta seuraa massiivinen kuivuus koko Euroopan alueelle, jossa vastaavalla ilmiöllä on vesi haihtunut myös Saharan alueella. Golfvirran viileneminen ei siis ole mitenkään seurausta hiilidioksidi lisääntymisen tai vähentymisen kanssa. Kuivat korkeapaineiset tuulet tulvat lisääntymään pohjoisessa Euroopassa vastakin, johtuen läntisten ilmavirtausten vähentymisestä, kuten talvet tulevat kylmenemään. Syyt systeemin muutoksiin ovat moninaiset. Golfvirran saamat kylmät merivirtaukset mm. kylmä Labradorin virta sekoittuu Golfvirtaan, ja magneettinen pohjoisnapa taas kiipeää Siperiaan, ja vahvistunut magneettikenttä turvaa jäämerialuetta aurinkotuulen tuomilta hiukkasparvilta..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#38

Näin on, taistelu lämpenemistä vastaan on hölmöläisten hommaa. Kuivuus sen sijaan tulee olemaan ihmiskunnan kohtalo, mikäli emme kykene hyödyntämään napajäätiköitä. Tällä hetkellä etenkin Etelämantereen mannerjäätiköt ovat hyperkasvussa, joka näkyy matalapaine-korkeapaine parin aktiivisesta toiminnasta. Tuosta parisuhteesta Australia on suurin kärsijä, kuten myös Etelä-Amerikan eteläiset osat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#39

Kuivuuden lisääntyminen on johtaa siis pilvisyyden vähenemiseen eli suoran säteilyn lisääntymiseen pinnalla, joka edelleen kuivattaa maaperää, aiheuttaa ihosyöpää, nostaa päivälämpötiloja jne. Ilmastotaistelu hiilidioksidia vastaan kiihtyy, ei toimi, epätoivo lisääntyy, autot kielletään, energiasotaa käydään, vailla ymmärrystä, mistä kaikki johtuu. Samaan aikaan, kun vesi vähenee, ruokakin vähenee, maastot ja metsä kuivaa, greenpeace leikkii tulitikuilla, maasto-ja metsäpalot sekoittavat ihmiskunnan lopullisesti. Pian mikään ei enää ole poliitikkojen hallinnassa, ja lisäksi ne ilmastopakolaiset valtaavat maamme. Musta Suomi muuttuu kehitysmaaksi, joka tuottaa pärekoreja, käsin kudottuja mattoja, ja ulkolaiset kaivosyhtiöt hallitsevat maamme ryöstöä. Nigerialainen yhtiö perustaa oman television, jossa propaganda kohdistuu kansallismielisiä vastaan jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#40

Nyyrikki.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#37

Ilmastoasiassa on ehdottomasti ymmärrettävä vähintään kaksi asiaa, suora säteilyä ja lämpövarastot, jotka siis purkautuvat lämpimämmästä viileämpään yöaikaan. Sana helle luo sellaisen kuvan, että ilman olisi kuuma juuri esim. hiilidioksidista, mutta näin ei todellakaan ole. Suora säteily on vaarallisin ilmiö, jossa lämmön aistiminen johtaa suoraan vaikka ihon palamiseen, kun vaikka saunan lämpö on täysin turvallista. Magneettikentän heikkeneminen noin 30% on johtanut siihen, että aurinkotuulen hiukkasten määrä kasvaa päiväaikaan, mutta jo vähäpilvisyys laskee enemmän suoraan säteilyä pintaan. Tuossa kyse ei ole ilmakehän molekyylien lämpövärähtelystä, joka käynnistää ihmisen hikoilun eli lämmönsäätelyjärjestelmän, vaan haitallisista auringon UV-säteilystä. Polttava UV-säteily yhdistetään usein ilmaston lämpenemiseen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä mm. hiilidioksidin kanssa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#41

Suomalaiset saavat tottua metsäpalojen savuihin tulevana kesänä. Ei ole epäilystäkään, että Ukraina ei polttaisi koko Siperiaa dronien avulla, joka sitoo venäjän armeijaa pelastamaan mitä voi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Yritys ymmärtää, että nyt tulee rahaa. Tuella on hyvä ostaa kannatusta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Näin on, yritykset pyrkivät välttelemään mainehaittoja, jossa raha ratkaisee, eikä raha ota kantaa hiilineutraalisuuteen. Näin yritykset kulkevat virran mukana, oli se hiilineutraalisuus menossa mihin suuntaan tahansa. Näin yritykset eivät myöskään ole kuumemittari tai kantaa ottava tekijä, jonka sanaa pitäisi ilmastoasiassa kuunnella tarkoin, jos yhteisö ei ole joku tutkimuslaitos, yksityinen tai muu. Ilmasto maapallolla on ihmistä suurempi asia, ja jotta kuumenemiseen ottaa kantaa, on tunnettava myös kylmenemiseen johtavat tekijät, kokonaisuus, johon kykenee vain kourallinen tutkijoita ihmiskunnassa. Haihattelijoita sen sijaan mahtuu miljoonia tusinaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Ensinnäkin: Suomen maahanmuuttopolitiikka ei ole koskaan ollut hallitsematonta. Päinvastoin. Ps toki kylläkin aivan tarpeettomasti yrittää asiaa Suomen näkökulmasta ’ideologisista’ syistä saada kestämättömäksi: todellisuudessa Suomeen tarvitaan satoja tuhansia työntekijöitä vuoteen -50 mennessä. Onneksi asia ps kiihkosta huolimatta varmaankin toteutuu mikäli nykyisestä maahanmuuttotahdista voi jotakin ennustaa.
Toiseksi: Tietysti olisi järkevää lähteä vihreän siirtymän mallissa Ruotsin tai USAn tielle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#7

Napoli on Bangladesh ja Ruotsi menossa vauhdilla samaan suuntaan. On niin söpöä, kunka vihervassarit uskovat, että Suomi onnistuu siinä, missä kukaan ei ole onnistunut. Mutta mitäpä mielenterveyspotilailta voisi odottaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Mihin sitä väkeä oikein tarvitaan? Koita nyt tajuta, että jos väkimäärä vähenee, niin samassa suhteessa vähenee työn tarvekin. Suomessa on joskus asunut puolet nykyisestä väkimäärästä ja hyvin ovat toimeen tulleet.
Toiseksi, tänne muualta saapuneet ovat olleet toistaiseksi vain rasite suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaisille. Tästä on tilastofaktaakin olemassa ja saatavilla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Nyt on tainnut jäädä lukutaito oppimatta? Et ehkäpä huomioi, että suomen uutisten selailu ei täytä lukutaitoa osoittavaa taitorajaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#21

Totta puhut, koska jaksoit mielenterveyspotilaana lukea peräti seitsemän sanaa, kunnes tuli vastaan ensimmäinen sana, jonka ymmärsit, eli maahanmuutto.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

PS tilastotuntemus esim. maahanmuuton hyötyihin ja haittoihin liittyen on sitä kuuluisaa ’tilastot on sitä miten ne halutaan lukea’ -tasoa. Todellisuudessa asiasta on paljonkin tutkimusta ja tilastoa, eikä väitteesi maahanmuuton rasitteista niiden perusteella ole ollenkaan yksiselitteinen fakta. Faktasi on mielipide ja kuvitelmiin pohjaava yksi -vaikkakin olennainen ja keskeinen – ps-uskonon peruste. Muitakin aiheettomia kuvitelmia uskonnostanne löytyy läjäpäin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#10

Suomen ulkomaisen työvoiman tarve vuonna 2050 ei perustu kuin mutuun ja luuloon ei faktaan. Fakta on, että silloinkaan ei tarvita satojatuhansia työttömiä maahamme. Väestönvaihtoon toki tarvitaan uutta väkeä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Fakta 1. Suomi on ja pysyy korkean hiilijalanjäljen maana, koska sijaintimme pohjoisessa on se mikä on.
Fakta 2. Mitä vähemmän tänne väkeä etelämpää muuttaa, sitä pienempi hillijalanjäljen kasvu on.
Fakta 3. Suomen pitäminen suomalaisena ja jopa väestömäärän väheneminen Suomessa on paras ilmastoteko.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Nuo faktat kun esität aivokuolleelle vihervasemmistolaiselle, niin hetken kuuluu surinaa, kipinät lentelevät ja tauluun ilmestyy ”syntax error”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#13

Tai”game over”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Luulenpa, että kun puhuu noista syvää hiihuilu-uskontoa osoittavista väitteistä faktoina, kuka tahansa ajatteleva poliittisesta tai mistään muustakaan suuntauksesta riippumatta tuntee syvää myötätuntoa kipeyttä potevaa kohtaan ja varmaankin siksi ehkä näyttää hetken täydellisen hämmästyneeltä 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Huvittunut
Iloinen
#26

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

METSÄSEKTORIN SAHAA OMAA OKSAA!
Hämmentynyt
#5

Tulevaisuus näyttää voittaako järki vai vihreävalhe. Huolestuttavaa on kuitenkin metsäjättien omat vihertoimet. Perustelevat kysymystä sillä, että ovat ”edelläkävijöitä”, todellisuudessa antaneet pikkusormen viherpirulle, joka on viemässä koko käden! Jos vihreät voittavat, metsäteollisuus joutuu siirtymään ulkomaille. On muistettava, että ”SUOMI ELÄÄ METSISTÄÄN”!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000