Perussuomalaiset

Arno Westerholm

SUOMALAINEN POIKKEUSLUPAPOLITIIKKA EI TOIMI!

SUOMALAINEN POIKKEUSLUPAPOLITIIKKA EI TOIMI NYT EIKÄ TULEVAISUUDESSA!

Hyvät lukijat!

Ennen eduskuntavaalituloksen julkaisemista puolueeni hallintojohtaja pyysi allekirjoittanutta laatimaan puolueemme hallitusneuvottelijoille tulevia neuvotteluja varten muistion koskien metsästys,- riistanhoito- ja metsäpolitiikkaa. Hallitusohjelman valmistuttua julkaisin Perussuomalaisen puolueen blogipalstalla analyysini siitä kuinka valmistunut hallitusohjelma vastasi kirjoittamaani laajaan Metsästyskirjaan painottuvaa hallitusneuvottelumuistiota. Ase&Erä-lehden 7/23 viimeisimmässä julkaisussa oli laaja artikkeli, jonka ainakin esitettiin perustuvan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin haastatteluun. Vahinkoeläimiin liittyvät poikkeusluvat nousivat merkittävään rooliin artikkelissa ja antoivat suuntaviivoja, miten tulevat lainmuutokset toteutettaisiin. Edellä esittämästäni syystä muodostui mielestäni tarve kommentoida tulevia toimenpiteitä.

Ennen varsinaisia poikkeuslupa-asioita on tarve tuoda esille vallitsevaan perustuslakiin sidonnainen näkökanta, miten maatamme tulisi johtaa sekä miten lainsäädäntötyö tulisi toteuttaa. Kiteytettynä, korkeinta valtaa maassamme käyttää vaaleilla valittu eduskunta eli käytännössä enemmistöhallitus. Jos kyse ei ole perustuslain muuttamisesta, tai asioista, jotka ovat selkeästi perustuslain vastaisia hallitus saa hallituksen esityksenä laatimansa lakiesitykset pilkun tarkasti lainsäädäntöön, oli opposition, valiokuntien tain nykyisellään paljon puhuttujen sidosryhmien näkemys mikä tahansa. Näin perustuslain mukaisen parlamentarismin tulisi toimia ja edellä esitetyssä kansan vaaleilla valitsema johto todellisuudessakin vastaisi eduskunnan tärkeimmästä tehtävästä, eli lainsäädännöstä. Moni ala, kuten nyt käsiteltävä ovat hyvin spesifejä ja on luonnollista, että suurin osa kansanedustajista ei omaa riittävää kokemusta, näkemystä ja tietoa todellisuutta vastaavien, oikeudenmukaisten lakien säätämiseen. Vallitsevassa tilanteessa lainsäädäntöprosessi painottuu ministeriöiden ja valtiollisten organisaatioiden vaalituloksesta riippumatta vaihtumattomiin virkamiesten esityksiin, kuulemisiin ja lainsäädännölliseen valmisteluun. Edellä esitetty mahdollistaa vaaleilla valitun valtiovallan ohi tapahtuvan epäsuoran politikoinnin. Oheisessa kontekstissa niin Maa- ja metsätalousministeriön, kuin Ympäristöministeriönkin virkamiehet ovat voimakkaasti viherpolitisoituneita. Sama pätee myös metsästys- ja ympäristöviranomaisiin kuten Suomen Riistakeskukseen ja paikallisiin Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä niiden toimialalla toimiviin tutkimuslaitoksiin kuten esimerkiksi Luonnonvarakeskukseen. Olennaisen tärkeää on muistaa, että edellä esitetystä huolimatta maamme johdosta ei tulisi vastata ministeriöiden virkamiehet, he ovat ministerin työrukkasia ja avustavat vastaavan ministerin tahdon toteutumista hallitusohjelman mahdollistamissa raameissa. Viranomaiset eivät myöskään ole johtoasemassa, he tekevät ratkaisunsa hallituksen laatimien lakien ja asetusten puitteissa. Sama pätee oikeuslaitokseen, se soveltaa vallitsevaa lainsäädäntöä kulloisenkin tapauksen osalta. Jos viranomais- ja oikeusinstanssien päätökset ovat systemaattisesti hallituksen ajaman politiikan vastaisia lainsäädäntöä on muutettava. Oheisella tavalla toimisi terve yhteiskunta.

Artikkelissa, johon viittaan on huomattavan vähän suoria sitaatteja ministerin sanomasta ja enemmänkin kirjoittajan omaa selostusta tulevista toimenpiteistä. Valitettavasti metsästysmyönteisen hallitusohjelman toteuttaminen on jo alkutaipaleella suuntautumassa väärään suuntaan, joka juurikin johtuu aikaisemmin esittämästäni epäsuorasta politikoinnista. Ensimmäinen väärintulkinta, joka on ollut maassamme vihervasemmiston työstämänä vuosikymmenet liittyy Euroopan Unionin rooliin metsästys,- riistanhoito- ja metsäpolitiikan suhteen. Suomessa on hyvin omintakeinen ajatusmalli, jossa lainsäädännön tulisi edetä artikkelin terminologian mukaisesti ”kaksin raitein” eli tehdään kansallisia toimenpiteitä Suomessa ja pyritään vaikuttamaan asioihin EU:ssa. Kuten olen todennut, juuri yksikään lainsäädännön muutos ei tarvitse komission lupaa vaan lähes kaikki vakavat ongelmakohdat pystytään ratkaisemaan kansallisen lainsäädännön sekä EU:n vallitsevien lintu- ja luontodirektiivien sekä sopimusten, kuten Bernin sopimuksen puitteissa. Suorana sitaattina artikkelin kirjoittaja toteaa, että: ”Koska EU on linjannut suden ja muut suurpedot suojeltaviksi, kannanhoidollinen metsästys vaatii hyvin perustellun poikkeusluvan”. Kun siirrämme katseen Suomenlahden eteläpuolelle, esimerkiksi sudelle jätettiin kaikkia luontodirektiivin liitteitä koskeva varauma Balttian maiden ratifioidessa EU:n liittymisasiakirja. Näin niiden kantoja pystytään rajoittamaan täysin kyseisten maiden oman lainsäädännön puitteissa. Balttian maissa ammutaan lähes 600 sutta vuosittain, kun taas Suomessa jo muutaman yksilön poistaminen on lähes mahdotonta. Suomalainen kannanhoidollinen metsästys ei tule onnistumaan koska se perustuu viherpolitisoituneiden valtiollisten organisaatioiden räikeästi manipuloituihin tutkimustuloksiin ja muun muassa siitä johtuvaan täysin minimaaliseen poikkeuslupien myöntämiseen, joista lähtökohtaisesti voi vielä valittaa paikalliseen hallinto-oikeuteen. Ainoa toimiva ratkaisu on Metsästyskirjan luvussa nro:11 esittämäni välttämättömät lainsäädännölliset toimenpiteet. Suurpetolainsäädäntö pystytään saamaan toimivaksi ja luonnon lainalaisuuksia vastaavaksi kansallisella päätöksellä. EU:n suhteen on käynnistettävä vain toimenpiteet yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa suden saamiseksi pois kaikista luontodirektiivin liitteistä ja muiden suurpetojen liittämiseksi luontodirektiivin viidenteen liitteeseen. Jos suurpetopolitiikka epäonnistuu tulemme maksamaan siitä kalliin hinnan. Ihmisuhrit ovat epäonnistuneen politiikan vääjäämätön seuraus.

Hallitusohjelmassa todetaan merimetso ja valkoposkihanhiongelman ratkaisuksi niiden siirtämistä luonnonsuojelulaista metsästyslainpiiriin. Ajatus on hyvä, mutta ongelman ratkaisu vaatii oikeita toimia. Suorana sitaattina artikkelista: ”Tällä hetkellä molemmat linnut ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lintujen listalle”. Ministeri Essayahin kiteytetyssä artikkelisitaatissa hän toteaa, että: ”EU-tasolla meidän tulee vaikuttaa direktiiviin niin, että nämä lintulajit eivät olisi enää jatkossa tiukasti suojeltujen lintujen listalla, [ selvittää miten kansallisesti voimme mahdollistaa valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästystä”. Ensiksi haluan todeta, että olen tyytyväinen maa- ja metsätalousministerin vakanssin tulosta Sari Essayahille. Hän on rationaalinen sekä älykäs poliitikko, joka kuuntelee todellisia asiantuntijoita, puhuivat he toisena äidinkielenään ruotsia tai ei. Essayah ei kuitenkaan ole metsästäjä. Näin ollen on tärkeää, että viherpolitisoituneet virkamiehet ja organisaatiot eivät pääse estämään todellisten asiantuntijoiden kuulemista sekä vääristelemään vahvasti argumentoidun kirjoittamani Metsästyskirjan sekä muiden laatimieni asiakirjojen lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Juuri yksikään Metsästyskirjassa esittämäni lainsäädännöllinen muutos ei vaadi minkään eläinlajin siirtämistä direktiivi liitteistä toiseen. Lisäksi edellä mainittujen lintujen siirtäminen kansallisessa lainsäädännössä luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin ei käytännössä välttämättä tarkoita tilanteen paranemista. Nykyisellään kun kyseiset linnut ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ELY- keskus vastaa poikkeusluvista mikä on osoittautunut täysin toimimattomaksi. Jos merimetso ja valkoposkihanhi siirretään kokonaan rauhoitettuina metsästyslakiin, vaihtuu vain poikkeusluvan myöntäjä viherpolitisoituneeseen Riistakeskukseen ja mitään konkreettisia muutoksia nykyiseen ei tapahdu. Ase&Erä-lehden artikkelissa, ilmeisesti artikkelin kirjoittaja itse toteaa suorana sitaattina seuraavaa:”Yksi ratkaisu voisi olla poikkeuslupamenettelyn sujuvoittaminen kuten Ruotsissa ja Virossa”. Tietoisesti lukijakunnalle jätetään mainitsematta, että kyseisten maiden metsästyspolitiikka ei perustu poikkeusluville vaan niin kutsutulle, lakiin kirjatulle oma-aloitteiselle suojametsästykselle. Metsästyskirjan luvussa nro: 8 olen kirjoittanut vahvasti niin juridisiin, direktiivipohjaisiin, kuin luonnon lainalaisuuksiin perustuvan Suomalaisen oma-aliotteisen suojametsästyksen, joka tulisi saattaa voimaan kanahaukan, närhen, merimetson sekä valkoposkihanhen osalta. Allekirjoittanut on jo kirjaa kirjoittaessaan tehnyt suurimman työn koskien suojametsästystä. Nyt tarvitaan vain poliittinen tahtotila kyseisen metsästysmuodon saamiseen koskien kansallista metsästyslainsäädäntöämme.

Oudoksun myös virkamiestason väitettä, joka on harhautettu jopa hallitusohjelmaan koskien merimetson kuulumista lintudirektiivin 1 liitteen tiukasti suojeltujen lajien listalle. Maassamme esiintyvä merimetso Phalacrocorax carbo sinensis poistettiin lintudirektiivin 1 liitteestä jo vuonna 1997. Metso, teeri ja metsäpyy taas kuuluvat kyseiseen liitteeseen edelleen (toisin kuin niiden pahin vihollinen kanahaukka), mutta niiden annetaan vaarantua ja monin paikoin kokonaan hävitä viherideologisten perusteiden johdosta, kuten Metsästyskirja luvussa nro: 6 tuon esille. Metsästyskirjan merimetsoa käsittelevässä luvussa nro:13, on myös erittäin perustellut argumentit sille, että carbo sinensis laji ei ole paluumuuttaja vaan haitallinen vieraslaji. Eläinlajien siirtäminen liitteestä toiseen EU:n tasolla on aikaa vievää ja tarpeetonta. Vaaleissa vaihtomaton viherpolitisoitunut virkamieskoneisto haluaakin juuri metsästysmyönteisen hallituksemme käyttävän aikansa kyseiseen, pitkäkestoiseen liitesiirtoon, jonka lopputulemakin on epävarma. Kyseiset linnut saavat pysyä EU:n määrittelemissä liitteissä, se ei miltään osin estä suomalaisen oma-aloitteisen suojametsästyksen toteutumista. Päin vastoin, esimerkiksi komissio on käsitellyt aikanaan merimetson lisäämistä lintudirektiivin 7 artiklan 2a osioon, joka käsittelee koko EU:n alueella metsästettäviä lintulajeja. Komissio on selkeästi todennut, että lintudirektiivi mahdollistaa valtiokohtaiset poikkeukset merimetson metsästämiselle (suojametsästys) ja kyseisen linnun liittämistä metsästettävien lajien liitteeseen ei tarvita. Komissio toisin sanoen suoraan kehoitta kansalliseen metsästykseen, mutta suomalainen politisoitunut virkamieskoneisto ei tätä faktaa halua edistää tai tuoda julki.

HELMI-ohjelma kaikkine osaprojekteineen on muodostunut mantraksi, jota lähes kaikki politikotkin toistavat, vaikka eivät ole tietoisia kyseisten toimien ylimitoitetusta rahoituksesta, todellisista tarkoitusperistä sekä uhkatekijöistä koskien maanomistajia, jotka muun muassa ovat liittäneet omistamiaan maita kosteikkoprojekteihin. Käsittelen kyseistä kokonaisuutta laajasti kirjoittamani kirjan luvussa nro:5. Vesilinnut ovat niin kutsumiani vihreän fiksaation lajeja, ja tämän takia HELMI-ohjelmasta on muodostunut kollektiivinen pakkoneuroosi koko maassamme. Hallitusohjelmassa lukee selkeästi, että:”Elintarviketurvallisuuden varmentamiseksi ja vesilintukantojen suojelemiseksi ryhdytään toimiin naakka- ja variskantojen säätelemiseksi”. Kyseinen kirjaus on erittäin merkittävä muutos maamme metsästyspolitiikassa. Varislinnut ovat käytännössä maassamme ylisuojeltuja ja jo asiasta puhuminen on viimeisen 10 vuoden aikana muodostunut tabuksi. Oletan, että kyseinen kirjaus saatiin hallitusohjelmaan Metsästyskirjan 9 sekä 10 luvun ja kirjoittamani kahdeksan sivuisen hallitusneuvottelumuistion johdosta, jossa kiistattomin argumentein esitän muun muassa, että kosteikkoprojektit ovat puhdasta verovarojen haaskausta, jos alueilla ei toteuteta voimakasta varilintujen pyyntiä. Luku nro: 10 lopussa, osiossa ”Vihreä narratiivi koskien kosteikoilla tapahtuvaa pesäpredaatiota” osoitan lukuisilla tutkimustuloksilla todeksi vanhakantaisten metsästäjien aina tietämän faktan varislintujen huomattavasti suuremmasta vahingosta riistalle verrattuna supikoiraan ja minkkiin. Hallituksen oheinenkin hyvä tarkoitus voi epäonnistua, jos politisoituneet valtiolliset organisaatiot, epäsuoraa politikointia käyttävät virkamiehet sekä Riistakeskus ja sen vasalliorganisaatio Metsästäjäliitto harhauttavat tarkoitusperäisesti lainsäätäjää. Oikein toteutettuna kaikkien vakavaa vahinkoa aiheuttavien varislintujen pyyntiajat on saatava järjellisiksi, jotta elintärkeä keväinen, ennen pesintää tapahtuva kannan harvennus onnistuu. Lisäksi kyseisten lintujen pyynnissä tulee sallia elävänä pyydystävät varishäkit, elävän variksen käyttäminen houkuttimena häkissä sekä ääntä synnyttävän koneellisen laitteen eli nauhurin ja variskasetin käyttö Metsästyskirjan luvun nro:9 perusteisesti. Kaikki muu paitsi nauhurin käyttö on mahdollista muun muassa Ruotsissa sekä variskasetin hyödyntäminen tarvitsee ainoastaan kansallisen poliittisen päätöksen.

Kuten olen useaan otteeseen tuonut esiin, maamme lainsäädännöllinen toiminta on hidasta ja varsin omintakeista. Oheisessa tulee huomioida, että vaikka lainsäädäntöprosessi saattaa kestää hallituksella on myös ”työkaluinaan” valtioneuvoston/ministeriön asetukset. Akuutit muutostarpeet, kuten oheiseen kontekstiin liittyvä korpin pyynnin salliminen myös poronhoitoalueen eteläpuolella koskettaa luvun nro:15 perusteisesti vain Maa- ja metsätalousministeriötä. Lainsäädännöllisten toimien ollessa käynnissä, korpin rauhoitus voidaan purkaa akuutisti Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Vaikka eduskuntavaalien, joita voidaan pitää valtakunnallisesti tärkeimpinä, äänestysaktiivisuus on jo pitkään ollut noin 70% politiikkaan kohdistuneen, patoutuneen ja realistisen vaikutusmahdollisuuden puuttumisen tunteen johdosta, kansa äänesti selkeästi muutosta vihervasemmistolaiseen politiikkaan. Maassamme on nyt yksi historian metsästysmyönteisimmistä hallituksista. On realistinen mahdollisuus todelliseen muutokseen, mutta kaikki voi kääntyä myös äänestäjien tahdon vastaiseksi, jos viherpolitisoitunutta virkamieskuntaa ja valtiollisia organisaatioita, kuten Riistakeskus ja Luonnonvarakeskus ei saada ruotuun. Nyt jos koskaan korostuu tarve vahvaan johtajuuteen, selkärankaisuuteen sekä totuuden esiin saamiseen.

Kehotan kaikkia lukijoita lukemaan nettiversion kirjoittamastani Metsästyskirjasta, kuuntelemaan siihen liittyvän haastattelun, perehtymään Perussuomalaisen puolueen blogisivustolla olevaan kirjoitukseeni ”Analyysi hallitusohjelmasta” sekä erityisesti välittämään tietoa eteenpäin. Olkaa yhteydessä äänestämiinne kansanedustajiin, aktivoitukaa ja pyrkikää murtamaan mediablokki lehtien mielipidepalstoille kirjoittamillanne kirjoituksilla. Pään avaus mediablokin murtumiseen on jo saatu Metsälehden nettiversiossa 12.10 julkaistussa lehden toimittajan kirjoittamassa artikkelissa, jossa hän esittää perustellusti Riistakeskuksen ja LUKE:n vääristelevän tarkoitushakuisesti tutkimustuloksia.

Nyt on ratkaisun aika, kuten totean Metsästyskirjan viimeisessä luvussa!

Osallistu keskusteluun!


32 kommenttia
Vihainen
#1

Hyvä kirjoitus Arno!Nyt kun Ursula von der Leyen,käynnisti keskustelun susista.Ja pyysi muita EU:n jäsenmaita joilla on susiongelma,ottamaan yhteyttä eri järjestöjen kautta EU:Parlamenttiin.Niin kyllä ihmetyttää/suivaannuttaa Luontoliiton kannanotto/selvitys EU:lle.Väittävät edelleen,että susi on suomessa”erittäin uhanalainen.Ja että on olemassa kaksi eri populaatioo=Läntinen ja Itäinen,jotka eivät lisäänny tarpeeksi keskenään.Eikä muka Venäjältä tule tarpeeksi uuta geeniperimää”maahanmuuttaja susien”mukana.Kaiken lisäksi suoranaisesti valehtelevat siitä,että meillä poikkeusluvilla on jo tähänkin asti,saatu hyvin poistettua haittaa aiheuttavat susiyksilöt.Voi helvata mitä puppua,todellinen käytäntöhän on ollut tähänasti.Että poikkeusluvat ovat kiven alla.Mikäli riistakeskukset pitkinhampain poikkeusluvan myöntävät.Niin luontojärjestöt(Tapiola),ja sen paikallisjärjestöt.Valittavat jokaikisetä kaatoluvasta hallinto-oikeuksiin,ja hallinto-oikeudet torppaavat järjestään luvat.Jatkuu…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#6

Jatkuu…Edellä kerrotunlainen”oravanpyörä”järjestelmä on ollut meillä käytössä jo ainaskin viimeiset 20:tä vuotta.Ja rahaa palaa joka instanssissa huomattavat määrät.Kaiken lisäksi nämä luontojärjestöt,kuittaavat valituksista muodostuneet kulunsa saamillaan valtiontuilla.Valtiontuet on otettava pois luontojärjestöiltä.Lukesta,Riistakeskuksista,Elykeskuksista,Maa ja metsätalousministeriöstä,Ympäristöministeriöstä ym.On pistettävä eläkkeelle vanhemmasta päästä nämä”viherkaihista”kärsivät virkamiehet.Ja loput vaihtoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Ei Suomen Hallituksen mielestä Susia saa tappaa !
Mutta ihmisiä saa niin Ukrainassa kuin Israelissa.
Suomi on puolensa valinnut kummassakin sodassa toisessa Natsien/Juutalaisten ja toisessa Juutalaisten puolella (jotka on nykyään samaa porukkaa.)

Minusta Sota hommissa olisi pitänyt pysyä puolueettomana ja pitää Miljardit Suomen omassa taskussa eikä lähetetllä niitä ympäri maailmaa ja tappaa vaikka susia jos on tappamisen himoa.
Mutta kun Politikot ei Susia tappamalla saa tehtyä rahaa siinä on se pointti miksi Suomen politikkojen pitää ihmisiä tappaa jotta saa rahaa…enemmän rahaa ja Brysselin ym. virkoja.
(Marin palkittiin jo kallis palkkaisella viralla Tappamisen tukemisesta)
Näin se homma (Politiikka) toimii…
Orpo huutaa nyt että tulta Gazan munille niin silläkin Miljoonat vilisee jo silmissä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Metsästyskirjaa kannattais lahjoittaa kuntien kirjastoihin lainattavaksi kirjaksi. Niin se tavoittaa parhaiten lukioita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Eihän nuo Sudet ole tappanut yhtään ihmistä vuosi kymmeniin tai satoihin ,eikä Ilvekset joka on vielä pahempi peto joka tappaa Sudenkin.
MUTTA KOIRAT TAPPAA SUOMESSAKIN JOKA VUOSI IHMISIÄ !
(Koira on Suomen vaarallisin eläin !) Punkki ,Kissa ,Hevonen ,Ampijainen tappaa myös ihmisiä vuosittain (Myös Hirvi ,mutta epäsuoraan Hirvi kolareiden kautta)

Miksi niitä ei ammuta sukupuuttoon ?

Lukekaa Tilastoja niin tiedätte eikä tarvitse turhaan pelätä ja vapista.

Karhu on vaarallisempi ,mutta sekin vain siinä tapauksessa jos sen ja sen pennun väliin eksyy varsinkin juoksemalla jolloin se luulee että hyökkää silloin se puollustaa pentua ja silloin karhu on myös vaarallinen kun sitä ammutaan se voi tappaa ampujan.
Mutta normaalisti Karhuakaan ei tarvitse pelätä se luikkii karkuun .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Paljonko tuhoeläimiä salakaadetaan?

Eikös sieltä Raaseporistakin ”kadonnut” yksi iso susilauma ihan yllättäen.
Arvuuteltu sitten, että mitähän on tapahtunut.

Kai sitä susien salakaatoa alkaa väkisin tapahtumaan, jos kaatolupia ei tipu tarpeeksi paljon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

On tietysti niin, että autoritaarisen perussuomalaisen uskonnon harjoittajat haluavat omia median vaikutuspiiriinsä. Vapaa tiedonvälitys on tietysti selkeä ja vakava uhka ylimieliselle yksin päättämiselle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Joko Turunseudulla lapsia tappaneen/syöneen”koirasuden”talja on löytynyt?Innolla odotan löytymistä ja dna tulosta tuosta”koirasudesta”? 🙂 🙂 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Älä hakkaa päätäsi pöydänkanteen!Se pieni järjenhäivähdys,mikä siellä joskus välähtää,saattaa lopullisesti kadota?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Eikä tämän blogistin mukaan ps:lle riitä vain lehdistösensuuri: myös virkamieskunta ja valtion instituutiot tulee kaapata.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Olet aivan oikeassa!Ne pitää kaapata vihreiltä/vihervasemmistolta.1990 luvulta jatkunut vihreiden/vihervasemmiston luikerteleminen kaikkiin päättäviin virkamies asemiin.Esim.RKTL=Nykyinen Luke,Riista-keskukset,Ely-keskukset,Ympäristö-keskukset,Ympäristöministeriö,Maa ja metsätalousministeriö,Aluehallinto-virasto,Hallinto-oikeudet ym.Siinä muutamia lueteltuna.Kyllä viherterrori alkaa jo pikkuhiljaa riittämään.Kaikki”viherkaihista”kärsivät virkamiehet vaihtoon.JP.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Joko sulla muuten on esittää faktat?Siitä Halla-ahon tutkimuksesta,somalien ryöstelygeenistä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Tämä ko. Halla-aholaiseen hihhuliuskontoon kuuluva väite ei todellakaan ole fakta eikä väitteen sisältöä voi faktaksi tietenkään millään osoittaa. Halla-aholla sen esittämiseen ovat aivan muut motiivit kuin faktojen etsiminen. Ei ole millään muotoa hyväksyttävää, että joku poliittinen puolue ehdotuksesi mukaan pyrkii valtaamaan valtion perinteikkäät ja vapaassa demokratiassa ja yhteisten päätösten pohjalta kehittyneet instituutiot/ vapaan lehdistön ja median.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Kuten sanottu,saten kunottu.En muuten kirjoittanut mitään”vapaasta mediasta”tuossa kommentissani,kannattais opetella sisäistämään lukemansa.Ja niinkauan kun sinulla ei ole esittää faktaa,Halla-ahon omalla allekirjoituksellaan vahvistamasta tutkimuksesta.Missä hän osoittaa löytäneensä tutkimuksessaan somaleilta”ryöstelygeenin”?Niin sinun on ihan turha tulla naputtamaan nokkaasi näille blogeille mistään aiheesta/asiasta.Se kaikki on vaan sinulta sitä kuuluisaa”lehmänläjää”,mistä PeruSuomalaisia kommentoijia jatkuvasti syytät.Ja mielenkiinnolla odotan edelleen,missä luuraa se 1880 luvun alkupuoliskolla Varsinais.Suomen/Turun seuduilla lapsia tappaneen”koirasuden”talja?Ja siitä tehty dna testi,mikä osoittaa kyseisen isokokoisen koiraeläimen alkuperän.Se urospuollinen otus,joka oli tuon ison- naaraan kaverina.Löytyy täytettynä Turun Olof Scolenista,ja se on todettu dna testissä puhtaaksi harmaasudeksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Ja olet ihan selvästi todennut jo monella aikaisemmalla blogilla.Että Halla-aho on löytänyt tutkimuksissaan somaleilta ryöstelygeenin.Siksi ei nyt kannata muuttaa”vihervasemmisto-natzi/rasisti”uskovaisten tapaan puheenaihetta.Ja syyttää Halla-ahoa siitä,että hän käyttää sanomisiaan muihin tarkoitusperiin.Sinä nimenomaan käytät,tuota Halla-ahon syyttelyä omiin tarkoitusperiisi.=Eli mustamaalataksesi/estääksesi Halla-ahon presidentiksi pääsyä.Mutta sehän oli odotettua että”paskakampanja”PerusSuomalaisia,ja heidän presidentti-ehdokastaan kohtaan alkaa,jossain kohtaa.Mutta sehän on vaan sitä”lehmänläjää”,ja sudenkuraa/sudenpaska-näytettä.”Vihervasemmisto/nazi/rasisti”uskonnon harjoittajilta.Joita vallan”puistattaa”,ajatus,että joku ryhmittymä/poliittinen toimija.Havittelisi oikeudenmukaista toimintaa/muutosta,heidän valtaamien”viherkaihista”kärsivien virkamiesten syrjäyttämiseksi monesta yhteiskunnan instannista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Korjaus.Siis piti olla=instanssista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Väität siis, että Halla-aho on muuten vaan hatusta vetänyt väitteensä somalien geenistöstä? Jos näin on, niin aina vaan pahenee kuva kyseisen henkilön mielenliikkeistä. Sori: sinulle riittäisi blogistia ’pienempi’ diktatuuri ja vaikkapa nyt esim. hallinto-oikeudet. Koirasuden taljan historian varmasti tunnet ja minä en. Kuitenkin on kaukaa haettu ajatus, että sillä historialla voisi mitenkään järkeenkäyvästi perustella riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tai vaikkapa vain sen osien lakkauttamista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

En väitä mitään,että olisi hatusta vetänyt.Tuo on taas sinun sitä kuuluisaa”lehmänläjääsi”.Olet varmasti itsekin tietoinen siitä?Että Halla-aho on esittänyt epäilyn,että somaleilla saattaa ehkä olla jopa geneettinen ominaisuus ryöstelyyn?Ei siis ole tehnyt mitään tutkmusta kyseisestä asiasta.Niinkuin sinä monella aikaisemmalla blogilla olet väittänyt.Jotenka älä muuta puheenaihetta,ja yritä pistää syytä toisten niskaan.Ja mitä tulee tuohon Turunseudun ”tappajasuden”taljaan.Niin olet jossain takavuosien susikeskustelussa todennut.Että Seuran toimittaja löysi tutkimuksissaan tuon taljan,ja se on dna testissä todettu”koirasuden”taljaksi.Tuokin toteamuksesi silloin.oli sitä kuuluisaa”lehmänläjää”.Jatkuu…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Jatkuu…Ja mistä hatusta vedit tuon”riippumattoman tuomioistuimen lakkautuksen/tai sen osien lakkautuksen?Minä en sitä esittänyt.Taas sinulta tuli sitä kuuluisaa”lehmänläjää”.Ja mitä tulee noihin toteamuksiisi,vapaista/demokraattisista medioista,ja virastoista.Niin salli minun nauraa,niistä on demokratia kaukana.Vihreiden/vihervasemmiston temmellyskenttiä ovat olleet jo pitkänaikaa.Ja voisit valokuvauksen ammattilaisena,mennä ottamaan kuvia esim.Pohjanmaalle.Noiden”pyhien eläimien aikaansaannoksista.Lampaiden,vasikoiden,metsästys-koirien raatelusta/tappamisesta.Ja antaa ne”vapaiden/demokraattisien medioiden julkaistavaksi.Että koko kansa saisi nähdä”jumalolentojen”tekoset.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Ei ole syytä epäillä uskosi vahvuutta. Ja niinhän sitä sanotaan, että ainakin osa näistä syvästi uskoonsa hurahtaneista on pysyvästi ja lopullisesti autuaassa tliassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Et näköjään enää sitten muuta keksinyt,kuin tuota samaa”lehmänläjää”.Vihervasemmisto/nazi/rasismi/hihhuli uskovainen.Onneksi olkoon voit vielä päästä uskossasi vaikka kuinka pitkälle.Vaikka kalifiksi kalifin paikalle?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

No hyvä on: vielä kerran. En valitettavasti voi mitään sille, jos et ymmärrä lukemaasi:)
Väität siis, että Halla-aho on muuten vaan hatusta vetänyt väitteensä somalien geenistöstä? Jos näin on, niin aina vaan pahenee kuva kyseisen henkilön mielenliikkeistä. Sori: sinulle riittäisi blogistia ’pienempi’ diktatuuri ja vaikkapa nyt esim. hallinto-oikeudet. Koirasuden taljan historian varmasti tunnet ja minä en. Kuitenkin on kaukaa haettu ajatus, että sillä historialla voisi mitenkään järkeenkäyvästi perustella riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tai vaikkapa vain sen osien lakkauttamista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Vielä kerran josko menisi perille?Halla-aho on todennut,että ehkä saattaa olla jopa kansallinen geneettinen perimä,somalien ryöstelystä?Siis kuinka monta kertaa tuo pitää sinulle kertoa?Että kyseessä on epäily,geneettisestä perimästä.Korostan epäily,niinkuin”puna Petäjäkin” aikoinaan sanoi.Siis ei ole mikään”taikahatusta”vedetty jutska,jummarrsitko.Ja tuo”tappajasuden”talja on aikoja sitten hävinnyt.Koska se oli vapaaherra Norrmanin jalkamattona.Eikä siitä ole mitään dna todistetta,että kyseessä olisi ollut koirasusi.Ja eiköhän tuo saman jankkaaminen ala sinulta riittämään jo?Millähän sinäkin aikasi saisit kulumaan?Jollei olisi näitä ps-blogeja?Missä harrastaisit sairaalloista jankutusta/vittuilua?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Autuaita ovat puupäät,sillä he eivät huku.Mutta päätään heidän ei pidä raapia,muuten saavat tikkuja kynsiensä alle!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Korjaan senverran edellistä kommenttia.Tuo”tappajasuden”talja lahjoitettiin aikanaan salaneuvos Norrmenille.Ja oli hänellä jalkamattona,ja on mitä ilmeisemmin hävitetty sen jälkeen huonokuntoisena?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Meilläpäin on totuttu sanua,notta ensimmäinen kalja mänöö ikenihin.Mutta täällä ko lukee tän yhren vihervassarin kommentteja.Niin tuloo miäleen jotta vastakommentit on mennyt ikenihin,kylla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

On vaikea uskoa todeksi, ettet ymmärrä kuinka naurettavan ja vastenmielisen kuvan annat paitsi itsestäsi myös ehdokkaastasi Suomen tasavallan presidentiksi, kun alleviivaten ja suorastaan tyrkyttäen kuvailet vakavasti otettaviksi hänen epäilyksiään, jotka kaikki tietävät – myös Halla-aho itse – tarkoitetun ei todellisuuteen pohjaavaksi vaan pilkkaamaan vähintäänkin nyt somaleja mutta laajemminkin maahanmuuttajia. Halla-aho ymmärtää, että tämän pilkan ’katuminen’ tai ’peruminen’ olisi ps-äänestyksen kannalta turmiollista perussuomalaisten juurien (ps-uskonnon) kieltämistä, mutta ei nyt kuitenkaan kampanjassaan sitä ilmeisesti laillasi korostakaan. Tämä onkin varmaankin parasta hänen kampanjassaan sillä olisihan se häpeäksi paitsi ps-uskoville myös kaikille muillekin suomalaisille, kun tällainen henkilö täällä ehdolle on hyväksytty ja hänen outuoksiaan vielä kampanjoitaisiin ja korostettaisiin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Alun perin tätä nyt käsiteltävää blogia kommentoidessani oli kyse siitä, että kerroin vastustavani käsitystä, jossa suomalainen lehdistö ja instituutiot asetetaan epäluotettaviksi ja ’oikeita’ lakeja kunnioittamattomiksi tai ’oikeita’ käytäntöjä vastustaviksi. On suomalaista yhteiskuntaa vaarallisesti repivää ja vaarallisesti vahingoittavaa kylvää perusteettomasti ja toistuvasti epäilyä perusjärjestelmämme toimivuutta vastaan ja jopa kehottaa ’valtaamaan’ tai ’palauttamaan ruotuun’ esim. nyt vaikkapa hallinto-oikeudet. Vastaavalla tavalla isänmaatamme ja sen laillista järjestystä pyrkivät vahingoittamaan kommunistit 60- ja 70 -luvuilla .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

Minulle kelpaa kyllä pienempikin diktatuuri,siinä olet ihan oikeassa.Nythän vihreillä/vihervasemmistolla on täysdiktatuuri,monessakin yhteiskuntamme toimielimessä.Ja siksihän juuri blokin kirjoittajakin tuo ilmi sen,että esim.poikkeuslupa järjestelmä sudenkaatoluvissa ei toimi nykyään mitenkään.Tähän PerusSuomalaiset olisivat tekemässä muutoksia.Ei kaappaamassa kaikkia päätäntäelimiä yksinhallintaansa,niinkuin sinä tahallasi annat ymmärtää.Varmasti itsekin tajuat,että nykyjärjestelmä on ihan täysin toimimaton”oravanpyörä”.Toisin on Ruotsissa ja Virossa,ja samaan EU:hun kuulumme mekin.Jatkuu….

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Jatkuu…Mutta teille unelmissanne/unelmahötöissänne eläville viherhihhuleille.Susi on muodostunut”jumalolennoksi”,jota täytyy suojella kaikin mahdollisin keinoin.Mihinkähän teidän järkenne on kadonnut?Jos sitä on koskaan paljon ollutkaan?Sen huomaa tuosta”Halla-aho”casestakin,että millään ei mene perille,että Halla-aho on vaan esittänyt epäilyn mahdollisesta somalien geeniperimästä.Halla-aho ei ole esim,kyörännyt valtion kustannuksella tänne mitään”Isisis morsiammia/Terroristeja”.Niinkuin yksi toinen presidentiksi pyrkivä.Eikä myöskään ole yrittänyt syrjäyttää/irtisanoa alaistaan,niinkuin tuo edellä mainittu.Eikä ole myöskään myynyt Suomen sähköverkkoja ulkopuolisille toimijoille.Ja tämä oli tässä,hauku vaikka miksi hihhuli-uskovaiseksi,paska/vittupääksi.Sinun kanssasi ei enää yksinkertaisesti ole rakentavaa keskustella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Luonnonsuojeluliitto se vaan jatkaa valehteluaan susista.Niitä on heidän mukaan vaan noin 300 kpl,ja ovat kuulemma vieläkin(erittäin uhanalaisia).Ja niitä mahtuisi kuulemma Suomeen 500 kpl.Nyt kuulemma maltti on valttia susikeskustelussa,eikä ole vielä kannanhoidollisen metsästyksen aika.Joskus tulevaisuudessa kuulemma olisi?Hah hah haa,sanon minä.Vaikka meillä olisi 1000 kpl susia.Sekään määrä ei luonnonsuojeluliitolle riittäisi,vaan silloinkin ne olisivat(erittäin uhanalaisia).Ja kaikella tapaa vastustaisivat/estäisivät kannanhoidollisen metsästyksen.Koskahan muuten luonnonsuojeluliitto,alkaa jakamaan maaseudun asukkaille suden karkoitus kuulakärkikyniä?Riku Lumiaro joskus muutamavuosi sitten.Havainnoillisti TV:ssä,kuinka susi on niin arka eläin,että lähtee jo pienestäkin ravahduksesta pakosalle.Hän pudotti kuulakärkikynän toimituksen pöydälle,ja sanoi,että susi säikkyy jo tällaistakin ääntä,ja lähtee pakolaukkaan.Eikäkö luonnosuojelulitto sudenkarkoituskyniä jakamaan maaseudulle. 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Juuri näin!Ja jos nyt tänä alkavana talvena suoritettaisiin lumijälkilaskenta?Niin siinä paljastuisi totuus,että meillä onkin jo yli 500:taa sutta.Mutta tähänhän Luke ei tule suostumaan,koska narratiivi paljastuisi.Kyllähän metsästäjät ovat ehdotelleet/vaatineet,jo aikaisemminkin lumijälkilaskentaa.Mutta Luke on ollut kovin haluton sitä metsästäjien kanssa suorittamaan.Joitain pienimuotoisia laskentoja on suoritettu,mutta ei koko maankattavaa laskentaa.Aina on vaan vedottu lumenpuutteeseen,ja väitetty että dna:ta eristämällä suenpaskasta,saadaan tarpeeksi tarkka tulos.Kuitenkin loppupeleissä susimäärät arvotaan jollain tietokone tomokrafialla.Syöttämällä joku viitearvo koneelle,ja tämä on tutkijoiden mukaan 90%:tin varmuudella oikein.Aah hah hah haa….:) 🙂 😉

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000