Perussuomalaiset

Björkbacka Kalervo

Toimintatapani kaupunginhallituksessa

MIELENSÄPAHOITTAJAT

Useat poliittisesti motivoituneet ovat ”mielensäpahoittaneet” minun tekemästä tutkintapyynnöstä. En ole tehnyt tutkintapyyntöä henkilöön kohdistuvana toimena vaan sijoitukseen ja toimintatapaan, miten asia hoidettiin. Käsittääkseni päätöstä tehtäessä ei ole tehty taloudellista riskiarviota, eikä muutenkaan mahdollisia taloudellisia menetyksiä. Muun muassa Evli pankin asiantuntijat neuvoivat, että salkkujen myynti tulee tuottamaan taloudellisia menetyksiä, mutta heidän asiantuntijuudelleen viis. Tässä korostuu se, että paniikissa, joko tahattomasti tai tahallisesti aiheutettiin vahinkoa. Lapin Kansa pääkirjoituksessaan 13.3.2021 on käyttänyt erään nillittäjän kirjoitusta tyylillä ”copy/paste”, joka on täynnä asiavirheitä.

VÄITETTY TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN

Kunnanvaltuutettu ei ole kunnan virkamieheen nähden sellaisessa asemassa, että heidän välistään suhdetta voitaisiin käsitellä työnantajan ja työntekijän välisenä suhteena. Näin ollen nyt kysymyksessä olevan kaltaisen asian käsittelyssä ei voida soveltaa selvityksessä esiin tuodulla tavalla toimintamallia, jonka lähtökohta on asian arvioiminen työpaikkakiusaamisena.

Kunnanvaltuutettu ei ole kunnan virkamiehiin nähden työnantaja-asemassa. Oikeuskirjallisuudessa on tältä osin todettu muun muassa, että ”luottamushenkilöitä ovat valtuutetun sekä muihin kunnan toimielimiin ja luottamuselimiin valitut henkilöt. Heille on ominaista tehtävän määräaikaisuus ja sivutoimisuus sekä se, että he eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Näin ollen heidän osalleen ei tule työnjohdollisia tai muitakaan käsky tai alaisuussuhteita”. (Heuru, Kauko – Mennola, Erkki – Ryynänen, Aimo. Kunnallisen itsehallinnon perusteet, 2 p. 2011, s. 230) Näin ollen kunnanvaltuutetun menettelyä luottamustoimessaan suhteessa kunnan virkamieheen ei voida arvioida työnantaja-työntekijä suhteesta käsin eikä sitä voida tästä syystä arvioida myöskään työpaikkakiusaamisena. Joten väite, että olisin toiminut työpaikkakiusaajana, on täysin absurdi.

OLENKO TOIMINUT KUNTALAIN VASTAISESTI

En ole toiminut kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä kuntalain vastaisesti. Olen käyttänyt perustuslain 21§:n suomaa oikeuttani, ”jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi”.

Kuntalain mukaan valtuutetun tulee toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Oikeuskirjallisuudessa on arvioitu säännöksen merkitystä muun muassa toteamalla, että ”on kuitenkin selvää, että luottamustehtävän poliittinen luonne jo sinänsä merkitsee, että henkilöt suhtautuvat asioihin ja niiden hoitamiseen eri lailla. Käyttäytymissäännös onkin ymmärrettävä toimintaohjeeksi, joka korostaa toiminnan moraalisia ja eettisiä arvoja”. (Harjula, Heikki – Prättälä, Kari. Kuntalaki – tausta ja tulkinnat. Talentum 2012, s. 324.)

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnanvaltuutettu on kunnallisvaaleilla valittu luottamushenkilö, joka kunnanvaltuuston jäsenenä käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa.

TUTKINTAPYYNTÖ

Tein siis tutkintapyynnön sijoitusasiasta, joka toimitettiin 4.3.21 poliisiviranomaiselle ja vastaus tuli seuraavana päivänä. Poliisiviranomainen perustelee hyvin, miksei tutkintapyyntöni aiheuttanut toimenpidettä.

Esitutkinnan aloittamista harkittaessa on huomioon otettava, että esitutkinnan tarkoituksena on nimenomaan rikosten tutkiminen, eikä mahdollisten muiden oikeudellisten erimielisyyksien selvittäminen. Poliisilla ei siis ole toimivaltaa selvitellä asioiden yleistä lainmukaisuutta.

Asiassa on tutkintapyynnön perusteella kyse kaupunginjohtajan 11.9.2020 tekemästä sijoitusten kotiuttamispäätöksestä ja siitä, onko kyseinen kotiutus tehty sijoitusohjeen vastaisesti ja olisiko kaupunginhallituksen pitänyt tehdä kotiutuspäätös viranhaltijanpäätöksen sijaan. Tutkintapyynnössä tuodaan esille myös mm. sijoitusten kotouttamisesta mahdollisesti kaupungille aiheutuneet kustannukset sekä sijoitusten mahdollinen tuotto, mikäli kotouttamista ei olisikaan tehty.

Asiaan liittyen Rovaniemen kaupungilta on 16.2.2021 tullut perusteellinen tutkintapyyntö liittyen sijoitustoimiin. Esitutkinnassa tullaan selvittämään sijoituksiin liittyvä menettely ja siihen sisältyy myös sijoitusten kotiuttaminen. Asian tutkinta on kesken. Lisäksi Rovaniemen kaupungilla on meneillään oma sisäinen selvitys asiaan liittyen.

TALOUS JA SIJOITUSJOHTAMINEN

Tarvittavat tiedot ja selvitykset riippuvat luonnollisesti ratkaistavana olevan asian luonteesta. Mikäli viranomaisen käsiteltävänä on usein toistuva niin sanottu rutiiniasia, ovat asian käsittelyssä vakiintuneesti käytetyt selvitykset yleensä riittäviä. Mikäli viranomaisen ratkaistavana oleva asia on kuitenkin sillä tavoin poikkeuksellinen, että viranomaisella ei ole aiempaa kokemusta vastaavan asian ratkaisemisesta ja asia vaatii jonkin viranomaiselle vieraamman alan lainsäädännön tuntemusta tai muuta asiantuntijatietoa, tulee viranomaisen hankkia tarvittavat tiedot asian perustelluksi ratkaisemiseksi.

Perussuomalaisten linja aloitettaessa tämä valtuustokausi oli se, että talousjohtaminen laitetaan kuntoon. Onko se saatu kuntoon, ei todellakaan. Rekrytoinnit kaupunginorganisaatiossa ovat pahasti kesken, miksi? eikä kyse ole yksistään elinvoimajohtajan rekrytoinnista. Tunnen siinä mielessä syyllisyyttä, ettei meillä ollut tarjota kaupunginjohtajalle ammattimaista johtoa hänen aloittaessaan työnsä, mitä tulee hallintoon, talouteen ja toimialoihin.

Käytetyt lähteet:

Apulaisoikeuskansleri Dnro OKV/1149/1/2013

Tutkintapyyntö 5800/S/1328/21

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000