Perussuomalaiset

Björkbacka Kalervo

Kyläkoulut

4 kommenttia

Kirjoitukseni on pitkä, mutta asiapitoinen, mitä kyläkoulujen lakkautuksiin tulee.

ROVANIEMI, KYLIEN KAUPUNKI

Rovaniemen sivistystoimiala on päätynyt säästösyistä johtuen esittämään jälleen kerran kolmen kyläkoulun lakkauttamista, Nivan kylän, Vikajärven ja Kaukon koulut. Kaupungin talous on ollut alijäämäistä jo pidemmän aikaa, mutta kaksi viimeisintä tilinpäätösvuotta ovat olleet täyskatastrofi, kun tulot eivät ole riittäneet menoihin. Nyt haastetaankin luottamushenkilöiden arvomaailma, onko heikosti hoidettu talous kylien lasten syy? Sivistystoimialan menot ovat kasvaneet vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen käsittämättömät yli 10 prosenttia. Yksi syy ovat kasvaneet vuokrakulut, ei pelkästään uudesta vuokramäärittelystä. Ne ovat kasvaneet heikon kiinteistöstrategian vuoksi. Suunnittelu ja budjetointi ovat olleet erittäin heikkoa. Kun lautakuntaan on tuotu koulujen rakennuskustannukset päätettäväksi, ne ovat menneet ilman tarkempaa tutkimusta ja harkintaa läpi. Jos rahoitussuunnittelu olisi ollut järkevämmällä pohjalla ja olisi asetettu esimerkiksi jonkinlainen vuokrakatto suunnitteluvaiheessa, sivistystoimialan menojen kasvu olisi ollut kohtuullinen. Valitettavasti uusien koulujen, Ounasrinteen, Ounasjoen ja Meltauksen vuokrat ovat nousseet reilusti yli keskimääräisen vuokratason koko maahan verrattuna.

Sivistystoimiala on järjestänyt kuulemistilaisuuksia kaikilla kolmella koululla oppilaiden vanhemmille. Tämä johtuu kuntalaista, kaupunkistrategiasta ja hyvästä hallintotavasta. Yhteinen viesti alueen asukkailta on, että on kyllä kuultu, mutta ei kuunneltu. Kaikkien lakkautettavien koulujen alueelle on kaavoitettu uusia tontteja kymmenittäin, jopa satoja. Nuoret ovat katsoneet kyläkoulualueen parhaimmaksi kasvupohjaksi lapsilleen, ei taksilla tai linja-autolla huristeluun. Kun Hirvaan koulua oltiin aikanaan lakkauttamassa vähentyneen lapsimäärän vuoksi, päädyttiin kaavoituksen kautta luomaan vahvempaa asukaspohjaa ja koulu täyttyi lapsista. Nuoret ovat kiinnostuneet muuttamaan Rovaniemelle siksi, että täällä on tarjota maaseutumaista asumista lähellä kaupunkia ja ennen kaikkea maaseutukouluja. Se on kaupunkimme rikkaus ja vahvuus, miksi tuhota se säästösyihin vedoten.

Aina kysytään, mistä muualta se 600 -700 tuhannen euron säästö saadaan. Hyvin yksinkertaista, kiinnitetään rakennuskustannuksiin huomiota, pyydetään vuokrista vertailut, asetetaan vuokrakatto, mihin kyetään, ettei raamit pauku. Ei rakentaminen Rovaniemellä ole sen kalliimpaa kuin eteläisessä Suomessa. Samalla palauttaisin vuokramallin takaisin talouspuolelle, sekä käytettäisiin enemmän elinkaarimallia, emme tarvitse seiniä. Rovaniemen markkinakiinteistön tehtävä ei ole koskaan ollut kaupungin kiinteistöjen rakennuttaminen vaan kiinteistöjen rakentaminen ja vuokraaminen yrityksille, vielä vähemmän vanhojen arkkitehtuurillisten rakennusten omistaminen.

Kun uusi kaupunginjohtaja aloitti työnsä, hän ensimmäiseksi keskeytti kaupungintalon remontin, miksi? Valtuusto oli budjetoinut 21 miljoonaa ilman minkäänlaista suunnittelua, tilojen käyttösuunnitelmaa tai mitään vaatimusta, mitä sillä 21 miljoonalla saadaan.

Kaukon koulun vanhemmalta viesti;

Kiitos teille päättäjille, jotka olitte mukana Kaukon koulun kuulemistilaisuudessa! Olen tänään vihdoin (kun kolmatta kertaa kysyin) saanut lisätietoja Ounasvaaran koulun ryhmien koosta ja ajattelin palata teille asiaan, koska olette olleet kuulemassa tilaisuudessa, että koulutuspalveluiden mukaan Kaukon koulun oppilaat mahtuvat nykyisiin ryhmiin ja sitä kautta tulee henkilöstösäästöjä.

Tänään saatujen tietojen mukaan Ounasvaaran koulun luokkakoot (eriteltynä viestin lopussa) ovat sellaiset, että Kaukon koulun oppilaat joudutaan ripottelemaan niihin yksi sinne toinen tänne periaatteella. Tai sitten pyöräyttämään ryhmät kokonaan uusiksi. Luokan vaihto ei varmasti ole nykyisillekään oppilaille kovin mukava vaihtoehto.

Suurin hämmästys luokkien koossa oli kuitenkin se, että molemmissa Ounasvaaran nykyisissä 4.luokissa on jo 27 oppilasta! Joten jos Kaukon koulun oppilaat sijoitetaan vielä niihin, niin ensi syksynä Ounasvaaran koulussa aloittaisi kaksi 30 oppilaan 5.luokkaa! Tämähän ei tule olemaan vaihtoehto, tiedän että jo opettajien työsuojelukin vastustaa näin suuria ryhmiä. Näin ollen Ounasvaaralle tullaan Kaukon koulun lakkauttamisen seurauksena perustamaan ainakin yksi ryhmä lisää, joten kolmannes esitetyistä henkilöstösäästöistä sulaa siinä. Ihmettelen kyllä miksi tätä tietoa ei ole tuotu esille valmistelijoiden toimesta, vaan se piti kaivamalla kaivaa.

Nivankylän koulun vanhemmalta;

Rovaniemen sivistyslautakunnan esityslista kuvastaa hyvin miten Rovaniemeä nyt johdetaan. Rovaniemen kaupungin alueelle ollaan rakentamassa uusia isoja monitoimikouluja, joissa budjetit ylittyvät älyttömillä summilla. Samalla lakkautetaan pieniä ja terveitä kyläkouluja pikkurahojen toivossa. Esimerkiksi Nivankylän kyläkoulua, joka muutaman vuoden päästä täyttää 100 vuotta, ollaan lakkauttamassa noin vähän yli 100 000 euron säästön takia. Samalla tiedetään, että Ylikylään rakenteille olevan koulun budjetti on ylittymässä 3 miljoonalla eurolla. Samaa varmaan tapahtuu kahden muunkin suunnitteilla olevan koulun kohdalla. Varmaan uusi koulu on monelle kaupungin keskustassa oleville perheille ja oppilaille hieno ja hyvä asia, mutta meille joilla on lapset täällä Nivankylän koulussa, joka on maailman paras kyläkoulu, niin meistä tuntuu kummalliselta ajatukselta että meidän lapsiemme koulu ollaan lakkauttamassa ylisuurien ja kalliiden keskustan koulujen tieltä. Meidän koulumme ja lapsemme eivät ole syypää Rovaniemen taloudelliseen ahdinkoon vaan se löytyy kyllä kaupungin johdosta.

Kirjoittaja opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola

Laitan tuohon liitteeksi tekemäni

1) yleisohjeistuksen kouluverkkopäätöksentekoon (on saatavilla siellä täällä myös eri tahojen nettisivuillakin; tässä kuitenkin tuorein 2018 päivitys ohjeistukseen). Siinä on paljon asiaa, kannattaa käydä ainakin silmäillen läpi, josko siitä löytyisi jotain, jota voitte hyödyntää lastenne yhdenvertaisen edun ja oikeuden mukaisen päätöksenteon mahdollistamiseksi siellä teillä päin. Esim. sivulla 9 käsittelen enemmän tuota puhumaamme sisäistä vuokraa.

2) Suomen lähikouluyhdistyksen pyynnöstä tekemäni laajempi kirjoitus yhdysluokka- ja pienkoulupedagogiikasta

3) Mm. maa- ja metsätalousministeriön alaisille neuvottelukunnille (MANE ja SANK) pyynnöstä pitämäni luennot kouluverkkoteemasta, joiden tausta-aineistoksi tein diasarjan.

Netistä löytyy myös paljon muita kirjoituksiani, haastatteluja ja kannanottoja, joita luonnollisesti kuka vaan voi hyödyntää.

Tekstini ovat kansalaisten vapaassa käytössä (hyvä kunnioittaa myös tekijänoikeusnormeja, eli lainattaessa suositeltavaa mainita lähde)

Joitain keskeisiä yleisraameja ovat ainakin seuraavat seikat:

Lapsen oikeuksien sopimus (1989; Suomi ratifioinut sen 1991) velvoittaa viranomaisia lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioimaan niiden vaikutukset lapseen, ottamaan huomioon lapsen etu ja oikeudet sekä selvittämään lapsen mielipide. Perus- ja ihmisoikeuksien lähtökohtana on ihmisten ja alueiden yhdenvertaisuuden edistäminen sekä heikommassa asemassa olevien oikeuksien turvaaminen. Kaikessa päätöksenteossa on aina ensin turvattava lapsen edut ja oikeudet.

Perusopetuslain (1998) mukaan opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan/kunnan alueella (PoL 2 §). Perusopetus tulee järjestää kunnassa siten, että oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä (PoL 6 §). 7-vuotiaan peruskoululaisen sosiaalinen ja psyko-fyysinen kehitysaste poikkeaa suuresti 15-vuotiaan peruskoululaisen tilanteesta: opetusjärjestelyissä on otettava sensitiivisesti huomioon nämä lasten eri ikäkaudet ja edellytykset. Opetusjärjestelyiden pitää tukea jokaisen lapsen tervettä kasvua ja kehitystä (PoL 3 §).

Päätösvalmistelun (/ lakkautusperusteiden) on lähtökohdiltaan oltava ehdottoman objektiivista sekä laskelmien ja faktojen tulee olla totuudenmukaisia. Kuten todettua, kuntalaisilla on kaikki oikeus – heidän niin halutessaan – tarkistaa ja varmistaa päätösvalmistelun oikeellisuus. Tämän mahdollistaa juuri hyvin julkisuusmyönteisesti säädetty perustuslaki, julkisuuslaki ja hallintolaki.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Koululakkautuspäätöksenteon valmistelussa tulisi pyytää lausunto ainakin myös kunnan sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoilta eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksesta lasten hyvinvointiin ja terveyteen – lasten terveen kasvun ja hyvän oppimisen edellytyksiin.

Hallintolain 45 §:n mukaan viranomaisen on perusteltava päätöksensä ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Viranomaistoiminnan asianmukaisuuteen kuuluva huolellisuusvelvollisuus on erityisen korostunut lapsiin kohdistuvassa tai vaikuttavassa päätöksenteossa. Korostunut huolellisuusvelvoite johtuu lapsen vajaavaltaisesta asemasta sekä julkisen vallan lapselle myöntämästä erityissuojelullisesta asemasta muihin kansalaisiin nähden.

Kaikessa päätöksenteossa on aina ensin turvattava lapsen edut ja oikeudet. Suomessa voimassa olevan lainsäädännön (Lapsen oikeuksien sopimus 1991, Perustuslaki 1999, Lastensuojelulaki 2007, Perusopetuslaki 1998, Hallintolaki 2003) mukaan lapsen etu ja oikeus on päätöksenteon valmistelussa ehdottomasti selvitettävä. Mikä sitten lapsen etu ja oikeus on? Se selvitetään monialaisella viranomaisyhteistyöllä tehtävällä lapsivaikutusten arvioinnilla. Jos lapsivaikutuksia ei ole, tulee sekin päätösvalmistelussa todeta. Moniammatillisen yhteistyön puuttuminen selittää usein sen, miksi kustannusennusteet eivät toteudukaan tai miksi päätöksenteon seurauksena alkaa ilmetä ei-toivottuja seurauksia.

Ennen päätöksentekoa olisi siis tehtävä lapsivaikutusten arvio, jos päätöksellä saattaa (huom. ”saattaa”) olla vaikutuksia lapseen. Lapsivaikutusten arviossa selvitetään moniammatillisesti lapsen etu. Tällöin on selvitettävä myös lasten mielipide päätöksenteon pohjaksi.

Kuntaliitto ja THL ovat tuottaneet uusia työkaluja laadukkaan ja kattavan päätösvalmistelun tueksi: sähköinen hyvinvointikertomus ja sen rinnalle juuri kehitetty vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline (EVA) tukevat hyvin hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. THL:lta löytyy myös tarkempaa ohjeistusta lapsivaikutusten tekemiselle. Nämä ainakin ovat ehdottoman suositeltavia työkaluja päätösvalmistelua tekeville.

Toivotan Teille sinne viisaita päätöksiä kaikkien alueenne lasten terveen kasvun ja hyvän oppimisen edellytysten turvaamiseksi.

Iisalmen sanomista juttu, jossa säästöjä kyläkoulujen lakkauttamisen jälkeen ei tullut.

https://www.iisalmensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/3092913?fbclid=IwAR0nKA4Ch0xVezacBfi2gU95vPIAHjddpXHOQRlZ-IbpSav60qENiD1cDI8

Osallistu keskusteluun!


4 kommenttia
Nimetön
#1

Suomentaisit sukunimesi, Björkbacka, se olis hienoa!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#2

Hei. Kiitos Kalervokin. Kyläkouluja ei saisi lakkautella: Ne tulevat olemaan: Enemmän tulevaisuudessa: kuin ’kultakaivoksia’, kun tämä pahimman pakanuuden aika tästä helpottaa. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#3

Hei. Kaiken koululaitoksen; Oikeanlaisen Viisauden; ’EsiIsä on Jeesus Kristus. Hänet ja pienkoulut takaisin Suomeen. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Konsultithan ne päättää kyläkoulujen sulkemiset.

Suurin vaikutus: kylät tyhjenee. Sitäkö todella tavoitellaan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000